OFFLINE | intro | a hónap nyertese
Körömi Attila
(2004. május)
Tipikus 168 Órás in­ter­jú­ban vall éle­té­ről és mun­kás­ság­ról a Job­bik­ba át­lé­pett volt fideszes hon­atya. „Kis­sé rosszal­lot­tam is, ami­kor a Fi­desz po­li­ti­ku­sai pro­vo­kál­ták a moz­ga­lom ve­ze­tő­it” – nyi­lat­koz­za K. A., be­vil­lan a nem­zet Ko­vács Dá­vid­ját rend­sze­re­sen el­gán­cso­ló Rogán An­tal ké­pe, mint­egy.

A hon­ka­ná­szok ho­mo­ko­zó­já­ba fe­jest ug­ró kép­vi­se­lő per­sze an­­nyi­ra nem volt ka­ra­kán, hogy me­gyei lis­tán szer­zett man­dá­tu­mát vis­­sza­ad­ja, el­szó­ra­koz­gat még két évig az or­szág há­zá­ban, az or­szág pén­zén. Meg ugye, csak más ér­zés, ha az em­ber kép­vi­se­lői iga­zol­vá­nyát lo­bog­tat­va ingyér’ uta­zik vagy ál­lít ke­resz­tet a Nyu­ga­ti Pá­lya­ud­var előtt. Már most ret­te­günk 2006-tól, dur­va in­tel­lek­tu­á­lis atom­csa­pás ké­szül a job­bik tá­bor ré­szé­ről. Lát­juk is, ahogy a ma­gyar szel­le­mi élet leg­jobb­ja­it tö­mö­rí­tő tár­su­lat előbb le­ránt­ja a lep­let a nem­zet éle­tét meg­nyo­mo­rí­tók­ról, majd bé­ké­sen el­szu­szog az egy szá­za­lé­kért ka­pott ál­la­mi mil­li­ócs­ká­kon.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”