OFFLINE | intro | a hónap vesztese
Halák László
(2004. május)
Mintha a MÚOSZ él­ve­zet­tel nyom­ná vis­­sza sa­ját fe­jét a láb­víz­be: meg­vá­laszt­ják el­nök­nek a Nép­sza­bad­ság élé­ről kisuppantott Eöt­vös „bednyúz” Pál urat, majd Halák Lász­ló böf­fent egy jó­ízűt.

Az új­ság­író-szö­vet­ség eti­kai bi­zott­sá­gá­nak fu­ra ura ugyan­is Ko­vács Lász­ló fütty­sza­vá­ra ítél­te el az index.hu új­ság­író­ját, aki úgy­mond „meg­sér­tet­te az MSZP sze­mé­lyi­sé­gi jo­ga­it”, ami­kor tu­dó­sí­tott a kor­ha­tá­ros kam­pány-össze­jö­ve­tel­ről. Sen­ki po­li­ti­kus ne os­­sza az észt eti­ka tár­gyá­ban, ha az eti­kai kó­dex fél­re­do­bá­sá­ra biz­ta­tó párt­ak­tí­ván üldögél! Jólnevelt párt­el­nök ilyen­kor be­zár­ja a Tó­bi­ás gye­re­ket egy sö­tét szo­bá­ba és né­hány évig nem en­ge­di ki. Halák Lász­ló vi­szont sze­re­ti az ön­ként vég­zett pisz­kos mun­kát. A ma­gyar saj­tó­sza­bad­ság újabbkori di­cső­sé­gé­nek pe­dig az a bun­kó nagy pi­ros retrótelefon a jel­ké­pe, ami Köz­tár­sa­ság tér­ről köz­vet­len vo­na­lat ad a MÚOSZ-ba. Hal­ló? Halák!

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”