OFFLINE | intro | "a szerkesztő azt üzente"
Megújulás
(2004. május)
Uniós csat­la­ko­zá­sunk és a mun­ka ün­ne­pe tisz­te­le­té­re vi­rág­ba öl­töz­tet­tük szí­vün­ket, fel­sö­pör­tük a szer­kesz­tő­ség előt­ti jár­dát, el­küld­tük ko­pog­ta­tó­cé­du­lá­in­kat a ha­la­dó de­mok­ra­ti­kus erők­nek. Ez nem elég, ezért úgy dön­töt­tünk: ma­ra­dan­dóbb mó­don tisz­tel­günk az­előtt, hogy né­hány évig még nem vál­lal­ha­tunk sza­ba­don mun­kát ha­tá­ra­ink­tól Nyu­gat­ra.

Ezért mos­ta­ni szá­munk­tól kezd­ve 198 fo­rin­tért negy­ven ol­da­las, szí­nes ki­ad­ványt kap kéz­be az Ol­va­só. A pol­gá­ri underground kép­vi­se­lő­i­ként ren­des re­ak­ci­ós mód­ra fon­tos­nak tar­tot­tuk azon­ban, hogy kon­zer­vál­junk is. Oli bá­tyánk ez­út­tal a szo­ci­a­liz­mus­ról mond­ja meg a fran­kót, to­vább­ra is ki­oszt­juk a Do­rom­bo­ló Ci­cus-dí­jat, fi­a­tal te­het­sé­ge­ket be­mu­ta­tó so­ro­za­tunk­ban pe­dig Zsol­dos Dá­vid­dal be­szél­ge­tünk. A ma­gunk mód­ján ün­nep­lünk, ami­kor össze­ál­lí­tás­sal ked­ves­ke­dünk a ha­ta­lom­nak két­éves szülinapja al­kal­má­ból, gom­bá­szunk, meccs­re já­runk, ver­seny­au­tó­ba ülünk, Por­tó­ba uta­zunk, ki­nyo­moz­zuk a ro­mán–csá­di konf­lik­tus hát­te­rét, hogy az ered­ményt meg­ír­has­suk Önök­nek. Tart­sa­nak ve­lünk to­vább­ra is!

- A.B.A. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”