OFFLINE | háló és puding |
Üdvözlünk Európa
Gratulálok Match
(2004. május)
Úgy gon­do­lom, nagy­sze­rű öt­let volt ez a pros­pek­tus, amely­nek lé­nye­ge, hogy áru­cik­ke­it országonkánt mu­tat­ja be egy áru­ház­lánc, nevezetesen a Match, a közelünkben is van egy.

Nem aka­dunk fenn a bo­rí­tó cí­mén, hogy du­kált vol­na egy ves­­sző, egy sze­rény fel­ki­ál­tó­jel vagy va­la­mi. El­ső ol­dal: mus­tár, bor, ko­nyak stb. Igen, ez Fran­cia­or­szág. Olasz­or­szág: mozzarella, piz­za, tész­ta, ás­vány­víz, mar­ti­ni. Ter­mé­sze­te­sen fel­is­mer­he­tő, de ha job­ban meg­eről­te­ti az em­ber az agyát, biz­tos van még va­la­mi. A né­me­tek, sze­gé­nye­im, elég uncsi kö­rül­mé­nyek kö­zött ten­ge­tik nap­ja­i­kat: nem hi­szem el, hogy sö­rön, pezs­gőn (a fran­ci­ák­nál nem volt!), virs­lin, rozs­ke­nyé­ren, ká­vén, jog­hur­ton meg egy do­boz bon­bo­non kí­vül nincs má­suk. Ide már­kák, akár vi­lág­már­kák ÉS nem­ze­ti sa­já­tos­sá­gok kel­le­né­nek: le­pőd­jünk meg, hogyaszongya jé, hát ezt ők csi­nál­ják? Na jó, an­go­lok. négy db. Élel­mi­szer: pra­li­né, mar­ha­fel­sál, an­gol­sza­lon­na, After Eight cso­ko­lá­dé. Oké, el­hi­szem, nem a kony­há­juk­ról hí­re­sek, de azért en­nél nyil­ván van több. Hagy­juk a fel­so­ro­lást. A Match nem ren­delt új áru­kat, csak a kész anya­go­kat osz­tot­ta be egy jó öt­let alap­ján, ez bi­zony ke­vés. Ezen kí­vül hol van­nak a csat­la­ko­zó kol­lé­gák? Hát jó, Ma­gyar­or­szág: la­po­zok, a ké­pem­be vil­lan a WU2 sam­pon sár­gá­ja, és itt fe­jez­zük is be.

- A.V. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”