OFFLINE | intro | a hónap vesztese
A Ferrari
(2004. április)
Nem elég, hogy Baumgartner Zsolt fáj­dít­ja a le­gen­dás is­tál­ló ve­ze­tő­i­nek fe­jét, a miniszterelnök is szá­já­ra vet­te az ágas­ko­dó fe­ke­te pa­ri­pá­so­kat. Oda­nyi­lat­ko­zott őmedgyessypétersége a szo­ci­a­lis­ták sze­ge­di kong­res­­szu­sán (ahol kö­rül­be­lül olyan fel­sza­ba­dult volt a han­gu­lat, mint egy már­ci­u­si emeszpé kong­resszu­son), hogy ab­ba ké­ne hagy­ni a ve­sze­ke­dést, az uni­ós par­la­men­ti vá­lasz­tás­ra kel­le­ne kon­cent­rál­ni, a do­dzsem­ről át ké­ne tér­ni a Ferrarira, mert „az si­ke­res és amúgy is pi­ros”.

Ne­kem nem tet­szett a do­log, sze­rin­tem a miniszterelnök meg­sér­tet­te a do­dzse­mek jo­ga­it, sür­gő­sen bo­csá­na­tot kel­le­ne kér­ni tő­lük és vi­gyáz­ni kellene ar­ra is, hogy sze­gény Fer­ra­rit ne­hogy szó­ba hoz­zák ma­gyar ál­la­mi mil­li­ár­dok­kal, a szá­gul­dó cir­kusz ál­mos­könyvében ugyan­is ez szí­vás-so­ro­za­tot je­lent. A szo­ci­a­lis­ták­kal kacsolatban pe­dig nem ér­de­mes még do­dzsem­ről sem be­szél­ni, elég ne­kik a pe­dá­los kis­au­tó.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”