OFFLINE | téma |
MakroFilm – Anti, a szemita
Passzió, avagy filmkritikusok utolsó 12 órája
(2004. április)
Min­den­hol meg­ír­ják a vé­le­ményt. „A” vé­le­ményt. Mel Gibson film­je a kri­ti­ku­sok utol­só meg­kí­sér­té­se. Elő­ször is: a mű csep­pet sem an­ti­sze­mi­ta. Olyan vi­lá­got élünk, ahol már a kü­szö­bön ér­de­mes ezt tisz­táz­ni, kü­lön­ben csak az is­tál­ló­ba en­ged­nek. (Az se nagy baj, bár­mi­kor lel­hetsz ott já­szol­ra is.)

Ha le­csu­pa­szí­tom, amit ugyan nem ké­ne, de a nya­va­lyás „kol­lé­gák” még en­nél cif­ráb­bat is ki­pro­vo­kál­nak, hát zsi­dók kí­noz­tat­nak és ölet­nek le – a meg­szál­ló ha­tal­mat talp­nya­lá­sig kér­lel­ve – egy má­sik zsi­dót. Aki, igaz, is­ten­em­ber (mecsoda ap­ró­ság!), nem egy­sze­rű közzsidó; s ha a bet­le­he­mi szü­le­té­sű is­ten­em­ber ki­vég­zé­sé­nek be­mu­ta­tá­sa már an­ti­sze­mi­tiz­mus, ak­kor fog­ja más a fe­jét, ne mi, és még vé­let­le­nül se Gibson. A szí­nész íz­lé­sét le­fi­káz­ni (lásd Nép­sza­bad­ság) A ret­tent­he­tet­len után, hogy csak ko­ráb­bi Oscar-esős ren­de­zé­sét em­lít­sem, sze­rény tel­je­sít­mény. Jé­zus éle­tét, ta­ní­tá­sát, az Új­szö­vet­ség szi­nop­ti­ku­sa­i­nak százoldalait ezen a ki­mon­dot­tan kál­vá­ria-sza­la­gon szá­mon kér­ni (lásd In­dex) bo­tor cse­le­ke­det. Az leg­alább sta­tisz­ti­ka­i­lag stim­mel, hogy időn­ként, ta­lán négy­szer-öt­ször Gibson dra­ma­tur­gi­á­ja is hagy­ja em­lé­kez­ni hő­sét: szenvedése közben, ha fel­tű­nik egy-egy kü­lö­nö­sen ked­ves arc, be­szü­rem­lik tu­cat­nyi má­sod­per­cig pár em­lék­kép. (Mi, akik fog­or­vo­si szem­le előtt is ér­zés­te­le­ní­tőt rek­la­má­lunk, ugyan mit tud­ha­tunk a fá­jás­ról?) Szá­mom­ra épp at­tól nagy ez az al­ko­tás (nem hi­bát­lan, de nagy!), hogy az éven­te két­szer elmondott-meghallgatott pas­sió­szö­ve­gen most nem en­ged pil­la­na­tok alatt át­sik­la­ni. Mi­lyen
könnyen ki­ejt­jük: meg­os­to­roz­ták! Bach Evan­gé­lis­tá­já­nak hos­­szú, ba­rokk ku­lisszá­ban szin­te fül­sér­tő mo­tí­vu­ma se tart fél perc­nél to­vább. A hús­té­pő golyósflagellumok üté­se­i­hez leg­alább fél­óra kellett… Ál­ta­lá­nos alany, An­ti! (Krisz­tus­ból is van ilyen.) Is­me­ret­len pen­na­fe­nő, te! Ne nézd meg a Gibson-filmet, ha nem tu­dod a pas­sió szö­ve­gét. Ha fo­gal­mad nincs a Vi­rág­va­sár­nap­ról. Ha nem azért jössz, hogy fo­gal­mat al­koss vég­re, mi­ben állt ez a tes­ti-lel­ki ál­do­zat. Er­re nem elég 12 óra. Ha ed­dig nem tet­ted, ez­zel most ne si­ess. Ha nem Meg­vál­tó­nak hí­vod, mi­nek is néz­néd? Mi­nek is ír­nád?!Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”