OFFLINE | téma | külpolitika
Verseny a Kreml kegyeiért • Putyin komoly ellenfél nélkül nyert
Választás orosz módra
(2004. április)
Egy demokratikus államban a választások komoly versenyt jelentenek. Nem volt ez máshogy a március 14-i oroszországi elnökválasztáson sem. Egy kis helyi sajátosság mégis keveredett a dologba – a verseny ugyanis az orosz tartományi és városi vezetők között zajlott, mégpedig abban, hogy ki tud több szavazót szállítani Putyin elnök ismételt pajzsra emeléséhez. Az alkalmazott eszközöket sejtetni engedi, hogy az egyik legmagasabb részvételi arányt – 90%-ot (!) – annak a Csecsenföldnek az elnöke tudta felmutatni, ahol 1999 nyara óta folyamatosan háború dúl.

A „ki tel­je­sí­ti job­ban a Kreml el­vá­rá­sa­it” ver­seny mel­lett mel­lé­ke­sen el­nök­je­löl­tek ver­se­nye is folyt Orosz­or­szág­ban már­ci­us 14-én. En­nek ered­mé­nye­kép­pen Vla­gyi­mir Putyin a sza­va­za­tok 71%-át el­nyer­ve ka­pott man­dá­tu­mot a kö­vet­ke­ző négy év­re is. Meg­vá­lasz­tá­sa jó­val a vá­lasz­tás előtt egy­ér­tel­mű volt, s csu­pán egyet­len do­log fe­nye­get­te a győ­zel­met: az ala­csony rész­vé­tel. A tör­vé­nyek ér­tel­mé­ben ugyan­is, ha a rész­vé­tel 50% alat­ti, ak­kor má­so­dik for­du­lót kell ren­dez­ni. Ezt a bla­mázst pe­dig a Kreml sze­ret­te vol­na el­ke­rül­ni. A vájtfülű he­lyi ve­ze­tők ér­tet­ték a cél­zást: aki jó pon­to­kat akart sze­rez­ni a köz­pont­nál, az ma­gas rész­vé­te­li arán­­nyal bi­zo­nyít­ha­tott.
An­nak, hogy Putyin ennyi­re biz­tos­ra ve­het­te a va­ló­ban sza­va­zók több­sé­gé­nek tá­mo­ga­tá­sát, szá­mos oka van. Egy­részt Orosz­or­szág­ban va­ló­ban tény­leg job­ban men­nek a dol­gok, mint négy év­vel ez­előtt. A Putyin-éra alatt a gaz­da­sá­gi nö­ve­ke­dés ös­­sze­sen 40%-os (!) volt, a bé­rek és nyug­dí­jak pe­dig rend­sze­re­sen ki­fi­ze­tés­re ke­rül­tek. Ez utób­bi je­len­tő­sé­gét ak­kor ért­het­jük meg, ha tud­juk, hogy a Jel­cin-kor­szak­ban az ál­lam rend­sze­re­sen több­ha­vi bér- és nyug­díj­hát­ra­lé­kot hal­mo­zott fel. Rá­adá­sul Putyin el­ér­te azt is, hogy a vi­lág új­ra ko­mo­lyan ve­gye Orosz­or­szá­got – éles kont­raszt­ban a jel­ci­ni évek­kel, ami­kor az oro­szok meg­íté­lé­se sze­rint Moszk­va a Nyu­gat já­ték­sze­re volt.
Más­részt Putyinnak nem volt ko­moly el­len­fe­le. Az orosz el­nök ugyan­is olyan nép­sze­rű­ség­nek ör­vend (sta­bil 70%-os tet­szé­si in­dex), hogy több párt vissza­ri­adt at­tól, hogy ko­moly je­löl­tet te­gyen ki a vár­ha­tó ka­taszt­ro­fá­lis ve­re­ség­nek. Ez tör­tént a ko­ráb­bi orosz­or­szá­gi el­nök­vá­lasz­tá­so­kon jól sze­rep­lő Kom­mu­nis­ta Párt és a Vla­gyi­mir Zsirinovszkij ve­zet­te Li­be­rá­lis De­mok­ra­ta Párt ese­té­ben is. A li­be­rá­lis el­len­zék szét­esett, és a köz­is­mer­ten li­be­rá­lis Iri­na Hakamadát még sa­ját párt­ja sem tá­mo­gat­ta.
Har­mad­részt Putyin az el­múlt négy év­ben min­dent meg­tett azért, hogy meg­ér­tes­se az orosz vá­lasz­tók­kal, hogy ő sok­kal in­kább a de­mok­rá­ci­á­val já­ró cívódások fe­lett ál­ló apa-fi­gu­ra (atyus­ka), sem­mint párt­po­li­ti­kus. Jó pél­da volt er­re, ahogy ta­valy Putyin élő te­le­ví­zi­ós adás­ban te­rem­tet­te le az ál­ta­la ki­ne­ve­zett és az ő uta­sí­tá­sa­it vég­re­haj­tó mi­nisz­te­re­it, ami­ért azok nem tesz­nek ele­get az em­be­rek jó­lé­té­ért. A mi­nisz­te­rek per­sze meg­rótt gyer­me­kek­hez il­lő­en le­haj­tott fej­jel hall­gat­ták a dör­ge­del­me­ket. Ezek után az sem meg­le­pő, hogy Putyin az el­nök­vá­lasz­tás előtt nem kampányolt és nem volt haj­lan­dó résztvenni az el­nök­je­löl­tek vi­tá­já­ban sem.
Az orosz em­be­rek je­len­tős ré­sze ve­vő a putyini mo­dell­re. Az el­nök­vá­lasz­tás előt­ti idő­ben a Kreml he­ten­te 11.000 le­ve­let ka­pott Putyinhoz in­té­zett ké­ré­sek­kel. Akadt köz­tük olyan, ahol szü­lők lá­nyuk szá­má­ra szo­bát kér­tek egy mun­kás­szál­lá­son, be­avat­va az el­nö­köt lá­nyuk éle­té­nek olyan rész­le­te­i­be, mint a lány vi­szo­nya anyó­sá­val (na­gyon-na­gyon rossz, és min­den­ről az anyós te­het). Egy má­sik le­vél­író szem­be­sí­tet­te Putyint az­zal, hogy men­­nyi­be ke­rül egy tisz­tes­sé­ges te­me­tés Orosz­or­szág­ban és az örö­kö­sö­dé­si tör­vé­nyek­kel, amelyek nem te­szik le­he­tő­vé a csa­lád szá­má­ra, hogy az el­hunyt bank­szám­lá­ján lé­vő pénz­hez hat hó­nap­pal a ha­lál­eset után hoz­zá­jus­sa­nak.
Az el­nö­ki kam­pány fel­tű­nő­en biz­tos­ra pró­bált men­ni. Szá­mos orosz és kül­föl­di meg­fi­gye­lő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a mé­dia arány­ta­la­nul több fi­gyel­met szen­telt Putyinnak, mint a töb­bi je­lölt­nek együtt­vé­ve. Putyin csa­pa­ta ki­hasz­nál­ta az ál­lam­ap­pa­rá­tus kont­roll­já­ból ere­dő egyéb le­he­tő­sé­ge­ket is. Így pél­dá­ul Szergej Glazjev el­nök­je­lölt több­ször szem­be­sült az­zal, hogy az ál­ta­la kam­pány­be­széd cél­já­ra ki­bé­relt te­rem­be nem en­ged­ték be, vagy más al­ka­lom­mal el­ment az áram a kam­pány­be­szé­de alatt.
Az ál­lam­ap­pa­rá­tus he­lyi ve­ze­tői pe­dig gon­dos­kod­tak ar­ról, hogy a rész­vé­te­li arány se le­gyen ki­té­ve a vá­lasz­tók sze­szé­lyé­nek. Egy vá­lasz­tó­kör­zet­ben pél­dá­ul 10%-os en­ged­ményt ka­pott a sza­va­zó­hely­ség mel­let­ti zöld­sé­ges­nél min­den sza­va­za­tát le­adó ál­lam­pol­gár. Egy kór­ház meg­ta­gad­ta azon be­te­gek fel­vé­tel­ét, akik nem kér­ték ki azt az en­ge­délyt, amely le­he­tő­vé tet­te sza­va­za­tuk más­hol tör­té­nő le­adá­sát. Jakutyiában pe­dig min­den vok­so­ló 500 ru­bel (kb. 3500 Ft) ér­té­kű ku­pont ka­pott, amit bár­mely köz­üze­mi szám­lá­já­nak tör­lesz­té­sé­re fel­hasz­nál­ha­tott.
A „ki tel­je­sí­ti job­ban a Kreml el­vá­rá­sa­it” ver­seny­ben ér­de­kes mó­don az au­tok­ra­ti­kus kor­mány­zá­si stí­lu­sú ve­ze­tő­vel ren­del­ke­ző kör­ze­tek tel­je­sí­tet­tek job­ban. Míg Szent­pé­ter­vá­ron (Putyin szü­lő­vá­ro­sá­ban) a rész­vé­tel mind­ös­­sze 54%-os volt és Moszk­vá­ban sem sok­kal több (57%), ad­dig a már em­lí­tett Csecsenföldön 90%, a szom­szé­dos Dagesztánban (ahol gya­kor­la­ti­lag ki­rob­bant a je­len­le­gi cse­csen há­bo­rú) pe­dig 79%. Ha­son­ló a szó­rás a Putyin mel­let­ti sza­va­za­tok te­kin­te­té­ben is. Míg a péterváriak 74%-a sza­va­zott vá­ro­suk szü­löt­té­re, ad­dig a moszk­va­i­ak 69%-a tet­te le vok­sát Putyin mel­lett. Ez­zel szem­ben az orosz tan­kok ál­tal por­rá és ha­mu­vá lőtt Csecsenföldön 92% (!) ad­ta le vok­sát Putyinra, Dagesztánban pe­dig 95%. De­mok­rá­cia orosz mód­ra.

- A.G. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”