OFFLINE | téma | gazdaság
Egyesülhet a BÁT, a BÉT és a Keler Rt.
Vissza a gyökerekhez
(2004. április)
A megalapításának 140. évfordulóját ünneplő budapesti tőzsde integrációra készül: a tervek szerint újra egyesülne az Érték- és az Árutőzsde, lehetőség szerint a Központi Elszámolóház és Értéktár (Keler) Rt-t is bevonva a folyamatba. A BÁT Rt. és a BÉT Rt. tulajdonosai között azonban csak a célokban van egyetértés, ezek eléréséről már eltérőek az elképzelések.

Az el­múlt évek­ben a BÁT és a BÉT tu­laj­do­no­si szer­ke­ze­te egy­aránt je­len­tő­sen meg­vál­to­zott. En­nek ered­mé­nye­ként a BÁT fő rész­vé­nye­sei (a 2004. feb­ru­ár 27-i rész­vény­könyv ki­vo­na­ta alap­ján) a Cashline Rt. (10%-os tu­laj­don), a HVB Bank Rt. (10%), a Szintra Invest Rt. (10%), az Arago Rt. (9%), a Bu­da C Hol­ding Kft. (7%), az MNB (7%), az Erste Bank Rt. (6%), az Econorg Kft. (6%), a Baál Kft. (6%) és a Concorde Rt. (5%), míg a BÁT tu­laj­do­no­sai (2004. ja­nu­ár 30-i ál­la­pot):

Ala­pos okot ad­hat az ag­go­da­lom­ra, hogy pi­a­ci plety­kák sze­rint az a tőzs­de­cá­pa­ként számontartott Leisztinger Ta­más moz­gat­ja a szá­la­kat

az Econorg Kft. (22%), a Tardex Kft. (14%), az Arago Rt. (13%), a Baál Kft. (13%), a Cashline Rt. (7%), az OTP Bank Rt. (6%) és a K&H Bank Rt. (5%).
Az áru- és az ér­ték­tőzs­de tu­laj­do­no­si kö­ré­ben je­len­tős át­fe­dé­sek van­nak, s mind­két tár­sa­ság­ban meg­je­le­nik a szak­mai és a pénz­ügyi (el­ső­sor­ban az Arago Rt., a Baál Kft. és a Cashline Rt. ne­ve ál­tal fém­jel­zett) be­fek­te­tők kö­zöt­ti konf­lik­tus. Bár nyi­lat­ko­za­ta­ik alap­ján a két tőzs­de össze­vo­ná­sát mind­két cso­port tá­mo­gat­ja, előb­bi­ek at­tól tar­ta­nak, hogy a pénz­ügyi be­fek­te­tők a gyors ha­szon­szer­zést cé­loz­zák, el­ső­sor­ban a „kész­pénz­gyár­ként” is aposzt­ro­fált Keler Rt.-t érin­tő tranz­ak­ci­ók ré­vén. Ala­pos okot ad­hat az ag­go­da­lom­ra, hogy pi­a­ci plety­kák sze­rint az a tőzs­de­cá­pa­ként számontartott (mel­lé­ke­sen az MSZP bel­ső ha­tal­mi har­ca­i­val ös­­sze­füg­gés­ben is több­ször em­le­ge­tett) Leisztinger Ta­más (és az ér­de­kelt­sé­gé­be tar­to­zó Arago Rt.) moz­gat­ja a szá­la­kat, aki már le­tet­te a név­jegy­ét egy-két ke­vés­bé ba­rát­sá­gos ki­vá­sár­lás­sal, pél­dá­ul a Pick Rt. vagy a For­rás Rt. ese­té­ben.
Feb­ru­á­ri köz­gyű­lé­sén mind a BÁT, mind a BÉT el­fo­gad­ta az in­teg­rá­ci­ós stra­té­gi­át, mely­nek hosszútávú cél­ja, hogy a lét­re­jö­vő tár­sa­ság be­ve­zet­he­tő le­gyen a tőzs­dé­re (en­nek esé­lyét és a be­fek­te­tők ér­dek­lő­dé­sét je­len­tő­sen nö­vel­né, ha a Keler Rt.-t is si­ke­rül­ne be­von­ni az in­teg­rá­ci­ó­ba). A fo­lya­mat egyik el­ső lé­pé­se­ként dön­tés szü­le­tett ar­ról, hogy az ér­ték­tőzs­de kész­pénz­ér­té­ken, 2,887 mil­li­árd fo­rin­tért meg­vá­sá­rol­ja az áru­tőzs­de 25%-os Keler-részesedését (a Keler 25%-a a BÁT, 25%-a a BÉT, 50%-a az MNB tu­laj­do­na), azon­ban az MNB már­ci­us vé­gén vá­rat­la­nul be­je­len­tet­te, hogy él­ni kí­ván elő­vá­sár­lá­si jo­gá­val és igényt tart a BÁT ál­tal el­adás­ra kí­nált rész­vé­nyek két­har­mad­ára. Az MNB köz­be­lé­pé­se új hely­ze­tet te­rem­tett, így a BÁT vár­ha­tó­an kö­vet­ke­ző köz­gyű­lé­sén is­mét fog­lal­ko­zik a Keler-csomag ér­té­ke­sí­té­sé­nek kér­dé­sé­vel.


140 év

Egy 1860-as oszt­rák csá­szá­ri pá­tens ren­del­ke­zé­se­i­nek meg­fe­le­lő­en jött lét­re a Tőzs­de Pes­ten, ün­ne­pé­lyes meg­nyi­tó­ját 1864. ja­nu­ár 18-án tar­tot­ták a Lloyd-palotában. Kez­det­ben a Tőzs­de nem volt zárt­kö­rű tár­sa­ság, be­lép­he­tett „min­den, a fér­fi­nem­hez tar­to­zó, fedd­he­tet­len jel­le­mű, il­le­del­mes ma­ga­vi­se­le­tű egyén, ki va­gyo­ná­ról sza­ba­don ren­del­kez­he­tik”, 1865-ben már „12 fo­rint­nyi évi be­lép­ti je­gyet” kel­lett vál­ta­ni, majd to­vább szi­go­rod­tak a tag­ság fel­tét­elei. A tőzs­de­nyi­tás­kor ti­zen­hét rész­vény for­gott a par­ket­ten, pél­dá­ul a Pes­ti Ma­gyar Ke­res­ke­del­mi Bank, a Pan­nó­nia Biz­to­sí­tó, a Lánc­híd, és a Ba­la­to­ni Gőz­ha­jó­zá­si Tár­sa­ság pa­pír­ja­i­val le­he­tett ke­res­ked­ni.
A Tőzs­de el­ső el­nö­ke Kochmeister Fri­gyes ban­kár és ter­mény­ke­res­ke­dő volt, aki 1900-ig töl­töt­te be a tisz­tet. A Ga­bo­na­csar­nok­kal tör­té­nő 1868-as egye­sü­lést kö­ve­tő­en jött lét­re az egy­sé­ges áru- és ér­ték­tőzs­de, mely­nek rész­vény­kí­ná­la­ta és for­gal­ma di­na­mi­ku­san bő­vült: 1869-ben már 84, 1900-ban pe­dig 154 fé­le rész­vén­­nyel le­he­tett ke­res­ked­ni. A fej­lő­dés kö­vet­kez­té­ben a Lloyd-palotából 1873-ban önál­ló épü­let­be köl­tö­zött a bör­ze, majd ez is szűk­nek bi­zo­nyult, így 1906-tól az Alpár Ig­nác ter­vei alap­ján épült Tőzs­de­pa­lo­tá­ban (ma a Ma­gyar Te­le­ví­zió szék­há­za­ként funk­ci­o­nál) foly­tat­ta mű­kö­dé­sét. A nagy gaz­da­sá­gi vál­ság kö­vet­kez­mé­nye­ként 1931 nya­rán a tőzs­de be­zárt, s csak 1932 őszén nyílt meg új­ra, s mű­kö­dött egé­szen a kom­mu­nis­ták 1948-as ha­ta­lom­ra ke­rü­lé­sét kí­sé­rő ál­la­mo­sí­tá­so­kig.
Bő 40 év­nyi szü­ne­tet kö­ve­tő­en 1990. jú­ni­us 21-én in­dult meg a ke­res­ke­dés a Bu­da­pes­ti Ér­ték­tőzs­dén, majd 1990. jú­li­us 18-án a Bu­da­pes­ti Áru­tőzs­de is meg­tar­tot­ta ala­ku­ló köz­gyű­lés­ét.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”