OFFLINE | múltidéző |
Szobrott múlt • Legendák a gyilkosságról
Teleki Pál halála
(2004. április)
Az elmúlt hetek és hónapok Teleki-szobor körül kavargó vitája tökéletesen leképezte a magyar szellemi élet összes nyomorúságát. Volt minden, mint a búcsúban: aláírásgyűjtő honlap, néhány hét alatt kétezer hozzászólás fölé futó topik az Indexen, sértődött nyilatkozatok, megbütykölt Teleki-búcsúlevél, soha meg nem jelent könyvre, tanulmányra való hivatkozás, számtalan történelmi tévedés, publicisztikai dömping, amelyből például – ennyivel tartozunk a morálnak vagy valami ilyesminek – Aczél Endre mértéktartó Népszabadság-beli írása határozottan kilógott.

Voltak még fon­tos­ko­dó ol­va­sói le­ve­lek az or­szá­gos na­pi­lap­ok­ban és ko­moly ta­nács­ta­lan­ság ab­ban, hogy hol is van­nak már Te­le­ki-szob­rok az or­szág­ban (Szol­gá­la­ti köz­le­mény: két büszt­je van ne­ki, egy Gö­döl­lőn, egy meg az ér­di föld­raj­zi mú­ze­um kert­jé­ben. A köz­gaz­da­sá­gi egye­te­men csak egy em­lék­táb­lát ta­lá­lunk.) Fel­tű­nő volt azon­ban az, hogy a tör­té­né­szek leg­több­je csend­ben ma­radt, vagy ha nyi­lat­ko­zott, ak­kor oly­bá tűnt, mint­ha a fo­gát húz­nák. E so­rok szer­ző­je csak kor­lá­to­zott mér­ték­ben tar­to­zott a fog­fá­jó­sok kö­zé, és kény­szert ér­zett a réz ún. ki­vá­gá­sá­ra a Rubicon ha­sáb­ja­in, ez is az igaz­ság­hoz tar­to­zik. A Fi­desz mé­lyen hall­ga­tott – va­ló­szí­nű­leg jól tet­te. Ezen meg­fi­gye­lé­se­ink azon­ban vaj­mi ke­ve­set szá­mí­ta­nak. Nem fel­ada­tunk el­dön­te­ni, le­gyen szo­bor, avagy sem, meg hogy hol áll­jon. Ül­jön. E ter­het le­vet­te ró­lunk Balatonboglár ön­kor­mány­za­ta, és ez na­gyon he­lyes.
A ké­sei ku­ta­tó szá­má­ra ne­he­zen meg­ma­gya­ráz­ha­tó az a szí­vós­ság, amel­­lyel Te­le­ki nem­ze­dé­kek em­lé­ke­ze­té­ben meg tu­dott ra­gad­ni, s hogy az el­len­té­tes né­ze­tek üt­kö­zé­se ilyen szik­rá­zást idéz­he­tett elő. Egy­fe­lől igaz, hogy Te­le­ki egy sor olyan tör­vényt tá­mo­ga­tott, szor­gal­ma­zott, sza­vaz­ta­tott meg éle­té­ben, ame­lyek ma­gya­rok szá­zez­re­it re­kesz­tet­ték ki a nem­zet­ből. An­ti­sze­mi­ta volt, na. És nem azért, mert meg akar­ta men­te­ni a zsi­dó­kat, ha­nem mert a kö­zép- és ke­let-eu­ró­pai po­li­ti­ku­sok­nál van egy ki­tar­tó, bár nem túl ro­kon­szen­ves ha­gyo­mány, amely ar­ra kész­te­ti őket: nem­ze­tük mo­der­ni­zá­ci­ó­ját egy­né­mely ki­sebb­ség ro­vá­sá­ra va­ló­sít­sák meg. Iuliu Maniu és Edvard Benes ar­ra jött rá a har­min­cas évek­ben, hogy a ma­gya­rok za­var­nak, ki kell rak­ni őket. Te­le­ki az új (nem dzsent­ri) kö­zép­osz­tály leg­ko­mo­lyabb aka­dá­lyát lát­ta a ma­gyar zsi­dó­ság­ban, és a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú ele­jén ő is kor­lá­to­zá­suk­ban/el­tá­vo­lí­tá­suk­ban gon­dol­ko­dott. Nem ér­te meg a vész­kor­sza­kot, és nem tud­hat­juk, mit tett vol­na 1944-ben.
Más­fe­lől Te­le­ki tu­da­tos elit-po­li­ti­ká­ja, az or­szág füg­get­len­sé­gén mun­kál­ko­dó kor­mány­zá­sa és ön­ként vál­lalt ha­lá­la jócs­kán ár­nyal­ja a ró­la al­ko­tott/al­kot­ha­tó ké­pet. S bár a két szem­lé­let­mód (ki­re­kesz­tő/nem­zet­épí­tő Te­le­ki) ko­ránt­sem összegyeztethetetlen, az ös­­sze­csi­szo­lás­ra nem so­kan haj­lan­dó­ak. Egy­mást ki­zá­ró iden­ti­tá­sok küz­del­me zaj­lik, és a jó­zan­ság­nak alig van te­re­pe. S mint­ha ez nem len­ne elég, cso­dá­la­tos túl­élő­ké­pes­sé­get mu­tat az a né­zet, amely sze­rint Te­le­kit – ré­gi ma­gyar ha­gyo­mány – meg­gyil­kol­ták.
1941. áp­ri­lis 3-án reg­gel fél hét táj­ban vet­te ész­re az ab­la­ko­kat ki­nyi­tó inas, hogy az ágy­ban fek­vő mi­nisz­ter­el­nök­kel va­la­mi baj tör­tént. Né­mi za­va­ro­dott­ság után si­et­ve ér­te­sí­tet­ték az or­vo­so­kat és Te­le­ki csa­lád­ját, to­váb­bá a kor­mány tag­ja­it, akik a dél­előtt fo­lya­mán mind meg­ér­kez­tek a Sán­dor-pa­lo­tá­ba. Egy fél­órá­ra a kor­mány­zót is ma­gá­ra hagy­ták a holt­test­tel. Hor­thynak al­kal­ma le­he­tett el­gon­dol­kod­ni úgy is, mint Te­le­ki két bú­csú­le­ve­le cím­zett­jé­nek. A kor­mány­zó még az­nap Bárdossy Lász­lót ne­vez­te ki a kor­mány fe­jé­nek. Te­le­ki már­ci­us vé­gé­től min­den­nel küsz­kö­dött, amit a szak­iro­da­lom preszuicidális szindró­ma­ként is­mer: al­vás­za­va­rai vol­tak, rég­óta meg­lé­vő de­pres­­szi­ó­ja is ki­újult, fo­ko­za­to­san el­ma­gá­nyo­so­dott: gyer­me­kei tá­vol vol­tak tő­le, fe­le­sé­ge ha­lá­los be­te­gen fe­küdt egy bu­dai sza­na­tó­ri­um­ban, s a mi­nisz­ter­el­nök­nek né­hány na­pon be­lül szem­be­sül­nie kel­lett bel- (nem­ze­ti­ség­po­li­ti­ka Szatmárban) és kül­po­li­ti­ká­ja (ju­go­szláv vál­ság) ku­dar­cá­val. Hí­res­sé vált bú­csú­le­ve­lei sa­ját ke­zé­től szár­maz­nak, és igen­is, Te­le­ki Pál né­ha le­írt csú­nya sza­va­kat, sok­kal cif­ráb­ba­kat is, mint a „leg­po­csé­kabb nem­zet”.
Ar­ról, hogy a né­me­tek gyil­kol­ták vol­na meg, ed­dig sem­mi­fé­le for­rás nem ke­rült elő. Ber­lin­nek sem ér­de­ke, sem oka nem volt meg­gyil­kol­tat­ni Te­le­kit. A Te­le­ki meg­gyil­ko­lá­sa-le­gen­da­kör ér­de­kes mó­don át­fe­dé­se­ket mu­tat a su­mér ro­kon­ság ku­ta­tá­sá­val. A le­gen­dák el­ső és leg­el­szán­tabb kép­vi­se­lő­je, Zakar And­rás ez utób­bit is mű­vel­te. 1983-ban, Bécs­ben meg­je­len­te­tett, mű­hely­ta­nul­mány­nak ne­ve­zett köny­vé­ben ir­re­á­lis és ön­ma­gá­ban is lo­gi­kát­lan konst­ruk­ci­ót vá­zolt fel a tu­dós-po­li­ti­kus lik­vi­dá­lá­sá­ról. Mű­vé­nek eré­nye, hogy szá­mos olyan sze­rep­lő nyi­lat­ko­za­tát köz­li, akik a het­ve­nes évek­ben még élet­ben vol­tak, s az ese­mé­nyek szem­ta­nú­i­ként ér­té­kes rész­in­for­má­ci­ó­kat ad­tak a mi­nisz­ter­el­nök ha­lá­lá­ról. A gyil­kos­sá­gi le­gen­da té­zi­sei a nyolc­va­nas évek­ben el­ér­ték a His­tó­ria cí­mű fo­lyó­ira­tot, s ott bi­zo­nyos nyil­vá­nos­sá­got kap­tak. A ki­lenc­ve­nes évek­ben a le­gen­da­kör tel­jes pom­pá­já­ban meg­mu­tat­ta ma­gát hí­ve­i­nek és el­len­ző­i­nek. Or­szá­gos na­pi­lap­ok­ban, rá­dió­mű­sor­ok­ban, havilapok és egye­sü­le­ti hír­le­ve­lek ha­sáb­ja­in je­len­tek meg újabb ada­lé­kok, vagy Zakar té­zi­se­it vissz­hang­zó írá­sok, s nem csak ama­tőr múlt­ku­ta­tók, ha­nem más tör­té­ne­ti rész­disz­cip­lí­ná­ban ma­ra­dan­dót al­ko­tó tu­dó­sok (Szil­ágyi Fe­renc iro­da­lom­tör­té­nész, Csapodi Csa­ba tör­té­nész) tol­lá­ból is. A di­let­táns és a tu­dós ér­tel­me­zé­sek­ben azon­ban volt né­hány kö­zös vo­nás: amel­lett, hogy le­vél­tá­ri vagy más for­rá­sok­kal nem ter­hel­ték meg őket, szer­ző­ik nem is­mer­ték ala­po­san sem Te­le­ki élet­mű­vét, sem a kort, amely­ben élt.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #5: _troie (2007. -0. 6-. 16: 0)  

i'am really impressed!! http://www.obiettiv4i64.info/troie

  
  Válaszok struktúrája


  #4: _én (2006. -1. 0-. 17: 2)  

sztem naon szar az oldal
kerestem valami de szart se találtam rajta szal sztem szüntessétek meg a lapot !!!!
komcsi naon szarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
és sztem nem én vagyok az első aki ilyeneket ír
gróf teleki pálról nem volt semmi normális infó

  
  Válaszok struktúrája


  #3: _ (2006. -0. 9-. 14: 1)  

Index


hirdetésÚjság

BlogokKözösség


Keresés
Időjárás


Budapest Jelenlegi időjárás 24°C2006. szeptember 14., csütörtök - Szeréna, Roxána.Komenista tinihorror: <br />gimiseket kínoznak a Pecsában

Buzizta tinihorror:
gimiseket kínoznak a gumipöcsű Pecsában


Szegény hamvas izmozik. Jobban geciztak volna, ha a szarzsák műfaj szabályai szerint egy telefosott bőrarcú fickó kampót akaszt a buzi fejükbe. De pisálik még ez sem felbaszott, csak az szarrábaszott 56.hu. Életérzés-kiállítás a gempa Petőfi Csarnokban.
Tízmilliót követel a szájbabaszott magyar államtól az majomgeci augusztus 20-i özvegy


A 22 éves, terhes Kiss Ildikó 28 éves férjét vesztette el a picsafüst viharban.Hiller: Orbánt a majomgeci bosszúvágy hajtja


Az MSZP a geci Fidesz elnökét támadja, mert szerinte átlépte a huncutseggű Rubicont.Pufajkás Turul


Szó szerint másolt programmal indul a gecinyaló polgármesterségért


Az új idők kívánalmai szerint tovább­fejlesztendő csend keveredett ki egy csöcspénisz anyázott programból.40 forint a ronggyábaszott választó kilója Zuglóban


A fideszes polgármester a kurva piaci ár feléért kínálja a szarcsimbók krumplit szombaton, míg az huncutseggű MSZP-s Molnár Gyula ingyenpontyot osztogat a csöcspénisz népnek.
Fikázta saját és kisfia ereit


Az ereit felvágó anyát és kétéves gyermekét kórházba vitték, ott a kibaszott nő beszívott az szopottgombóc ablakon, és szörnyethalt.

Hogyan spóroljunk egymilliárd forintot kilométerenként?


Nem a ványadtpöcsű verseny segített: az görény állam engedett. Az faszvakaró olcsóságnak ára van: keskenyebb út, kevesebb műtárgy, rövidebb lassítósávok, és csak 130 km/h-ig biztonságos.


Cinematrix


Akasztófához vezető út unalommal kikövezve


A Mansfeld tanulsága, hogy a seggfej bitófáig vezető út nem csak az geciputtony elítéltnek gyötrelmes. Bealvós kínvallatás, zseniális Eperjes és egy pöcsarcú eltévedt szereplő a kurva Guldenburgokból. Kritika.Átverés a pöcsszaggató magányos internetlány


Bree az seggdugasz interneten osztja meg gondolatait a fasztarisznya fájdalmas kamaszlétről. Ssegítenének sokan, de nem kifingik.Sör nélkül súlytalan magyarok


A űrügynökség diákprogramjában először genyáztak magyarok súlytalanok.
Magyarországot fenyegeti legjobban a fingeregető globális felmelegedés


A környezetvédelmi miniszter szerint az buziláda EU-ban nekünk a valag legrosszabb.
Csáp Géza


Közepes lemezt vett Paris "Családunk Hímtagja" Hilton


Az énekesnővé átlényegült örökösnő profeszionális segítséggel beszopta az szarszájú albumot, amin nem kell lekurvázni.Tékozló Homár


Gondolatbűnözőket szájbabasztak
az görény erőszakos ellenőrök Pécsett


Nem engedték benyalni a állat buszról, lökdösték, és rendőrök elé vetették, mert szerintük későn fosott.Pert veszített az geci Auchan
a szopósállat szólásszabadsággal szemben


A Levegő Munkacsoport vezetője a fostalicska cég szabálytalanságairól fejtette ki véleményét. A szopóskurva bíró szerint jogosan.Új főszerkesztője lett a főfasz Blikknek


A botrányok után után szopott Fejes Gábor helyett Murányi Marcell lett a fasztarisznya bulvárlap szakmai vezetője.
On-line kötés esetén 10% kedvezmény


Mikor fizet a seggdugasz biztosító?


Az Utazási Garancia Biztosítás feltételei szerint, ha a ribanc gecizott

  • külföldön szarik és orvoshoz vagy kórházba kerül,

  • külföldön balesetet szenved,

  • poggyászát elrabolják, betöréses lopás során eltulajdonítják, vagy elemi kár éri.
h i r d e t é s
hirdetés


Dizájnert és programozót keresünk!HirdetésBudapesti Olimpiai Mozgalom


támogatóink

Hewlett-Packard
Euroweb
6x6 Taxi
Tel.:
2-666-666
4-666-666TúlélőkészletMozi, tévé, színház, koncert
Rádiók

SzótárakValutaváltó

  
  Válaszok struktúrája


  #2: _L. (2006. -0. 4-. 08: 1)  

Sajnos, vagy szerencsére én nem tudom igazán, mit is tett ez a szegény ember. De kellő naivitással és egy kis tudatlansággal mindenképp szeretném megjegyezni - semmit nem tudva az igazi belső légkörről, csak én gondolom - hogy az emberek gyakran vágynak olyan dolgokra, mint pénz, hírnév, siker és az ehez tartozó rosszat nem mérik fel, amikor egy-egy álmukat épp valóra akarják váltani. Történetesen Teleki, aki vagy maga, vagy pártja akarata szerint elvállalta a vezető szerepet, ami által nem csupán a megfelelő döntésekre kényszerült, hanem olykor kellemetlenekre is. Azt hiszem ítélkezni mindíg könnyebb, és egyszerűbb a rosszat másban keresni, de nem értem, és nem tudom elfogadni, hogy egy szobor ekkora nemtetszést és vihart váltson ki. Másrészt a sok ember, aki sértve érzi magát miatta, bizonyosan okkal teszi. De a gyász a szívében él a jó embereknek, nem pedig az újságok hasábjain. Mondom ezt úgy, hogy számomra is akadna kiáltani való ok, de nem hinném, hogy ezek a dolgok előrevisznek minket! (Márha előra akarunk jutni egyáltalán!)

Másrészt szívesen megnézném, hogy a kiáltó emberek maguk milyen természettel, jellemmel és egyéb általuk kikiáltott rossz tulajdonsággal bírnak. Ami engem illet minden tisztelet Balatonboglárnak, amiért a történelmet nem átírni, hanem megérteni akarta azzal, hogy helyt adott a szobornak!

A cikk pedig tetszett. Szívesen olvastam végig.

(Bár a suméos rész tényleg kimaradhatott volna.)

  
  Válaszok struktúrája


  #1: _Norma1 (2005. -0. 9-. 12: 0)  

Remek ! Ha nem lett volna egy oldalvágás a sumér irányba, akár kitünönek is mondhatnám. így csak 9-essel szavaztam. Mert aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul !

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Wass Albertről
    Tisza István és az elsõ világháború
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”