OFFLINE | háló és puding |
Hal és háló
(2004. április)
„Hi­szen a rá­juk most gu­mi­bo­to­zó rend­őrök­kel, ka­to­nák­kal tá­ma­dó ál­lam vol­ta­kép­pen a rend­szer­vál­tás óta fo­lya­ma­tos jog­sér­tés­ben van ve­lük szem­ben. Sér­tik, de in­kább láb­bal ti­por­ják alap­ve­tő po­li­ti­kai, pol­gá­ri, szo­ci­á­lis és gaz­da­sá­gi jo­ga­i­kat. Mert az olyan te­le­pü­lé­se­ken, ahol 80 és 100 szá­za­lé­kos mun­ka­nél­kü­li­ség van, ott bru­tá­li­san ak­tív diszk­ri­mi­ná­ció fo­lyik, ál­la­mi­lag tűrt – és most na­gyon fi­no­man fo­gal­maz­tunk, he­lye­seb­ben: rend­szer­ből fa­ka­dó – ci­gány­ül­dö­zés. Ott nin­cse­nek meg az élet­hez va­ló alap­jog mi­ni­má­lis fel­tét­elei sem. Egyéb­iránt ez az ál­la­pot pusz­tán an­­nyi­ban kü­lön­bö­zik a ma­gyar­or­szá­gi­tól, hogy itt még nem csök­ken­tet­ték a fe­lé­re, a hi­deg víz­re va­ló alá a szo­ci­á­lis se­gé­lye­ket.” (Kordult egyet a vi­lág, A Ma­gyar Na­rancs szer­kesz­tő­sé­gi cik­ke, 2004. már­ci­us 4.)

A szlo­vá­ki­ai ro­ma tüntetés-éhséglázadás-fosztogatás (ki­nek-ki­nek vér­mér­sék­le­te sze­rint) job­ban meg­érin­tet­te a Ma­gyar Na­rancs szer­kesz­tő­it, mint ál­ta­lá­ban a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság ügyei (utób­bi­ak kap­csán rend­sze­rint csak egy-egy ma­gyar­iga­zol­vány- vagy MKP-sározó meg­nyil­vá­nu­lás­ra fut­ja a lap szel­le­mi mu­ní­ci­ó­já­ból). Az tör­tént, hogy a szlo­vák kor­mány a mun­ka­nél­kü­li és szo­ci­á­lis se­gé­lyek egy ré­szé­nek ki­fi­ze­té­sét köz­mun­ká­hoz kö­töt­te – a Na­rancs sze­rint ez nem más, mint ci­gány­ül­dö­zés és az EU-csatlakozást kö­ve­tő­en a ro­mák pe­rel­he­tik majd az ál­la­mot, mert az még­sem jár­ja, hogy nem sza­va­tol­ja lét­biz­ton­sá­gu­kat.
Már ön­ma­gá­ban is pi­káns, hogy a más­kor oly’ pi­ac­pár­ti Na­rancs az ál­lam­tól vár­ná el a rossz szo­ci­á­lis hely­ze­tű­ek (így a ci­gány­ság egy je­len­tős ré­szé­nek) el­tar­tá­sát. To­vább ár­nyal­ja a hely­ze­tet a szlo­vá­ki­ai tör­té­né­sek né­hány epi­zód­ja: az „éhe­ző tö­me­gek” sok bolt­ból csak az él­ve­ze­ti cik­ke­ket (ita­lok, ci­ga­ret­ta, ká­vé, cso­ko­lá­dé) vit­ték el, a cuk­rot és a lisz­tet szét­szór­ták a föl­dön és akadt üz­let, amelyiket fel is gyúj­tot­ták, bú­csú­zó­ul. Ri­ma­szom­ba­ton az egyik nap mint­egy két­száz ro­ma tüntetett mun­kát kö­ve­tel­ve, majd két nap­ra rá az ön­kor­mány­zat ál­tal fel­aján­lott köz­mun­ká­ra ti­zen­né­gyen je­lent­kez­tek.
A har­ci­as ro­ma jog­vé­dők né­ha job­ban is vé­gig­gon­dol­hat­nák, tény­leg a ci­gány­ság ér­de­ke­it szol­gál­ja-e a fel­lé­pé­sük. A rész­ben köz­mun­ká­hoz kö­tött se­gély a kö­zös­ség mun­ka­mo­rál­ját szol­gá­ló lé­pés-e, avagy dur­va diszk­ri­mi­ná­ció? Az is­ko­lá­ba já­rás­hoz kö­tött csa­lá­di pót­lék (is­ko­la­lá­to­ga­tá­si tá­mo­ga­tás) a ro­má­kat súj­tó ala­csony is­ko­lá­zott­ság eny­hí­té­sét cél­zó in­téz­ke­dés-e, avagy dur­va diszk­ri­mi­ná­ció? Szlo­vá­ki­á­ban 1990-ig is­ko­la­lá­to­ga­tás­hoz volt köt­ve a gyer­me­kek után já­ró pót­lék. Az 1990-ben be­kö­vet­ke­zett „li­be­ra­li­zá­ció” vív­má­nya­ként meg­szűnt ez a kö­tött­ség, így ma az is­ko­lá­tól tá­vol fel­nőtt kor­osz­tály kép­zet­len­sé­ge okán még ne­he­zeb­ben kap mun­kát. A jog­vé­dők itt­hon is til­ta­koz­tak, mi­kor az Or­bán-kor­mány az is­ko­lás ko­rú gyer­me­kek ré­szé­re a csa­lá­di pót­lék he­lyett is­ko­la­lá­to­ga­tá­si tá­mo­ga­tást ve­ze­tett be – a szlo­vák pél­da egy­elő­re nem őket iga­zol­ja.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”