OFFLINE | polgfilter | Doromboló cicus-díj
Ibolyán túli sugárzás
(2004. április)
Nóóóóómális? – kér­de­zett vis­­sza hi­tet­len­ked­ve Be­se­nyő Pis­ta bá­csi ami­kor ész­re­vet­te az MDF Monokon meg­hir­de­tett szlo­gen­jé­nek őt pla­gi­zá­ló örök­be­csű jel­ző­jét. Gáz! Ezt már mi tes­­szük hoz­zá a Fó­rum Nem­ze­ti ös­­sze­fo­gást, nor­má­lis Ma­gyar­or­szá­got kö­ve­te­lő szó­ró­lap­ja lát­tán. Íz­lel­get­jük a szót, nor­má­lis, nor­má­lis Ma­gyar­or­szág, okos Magyarország… Va­la­hogy nem fi­nom.

Szanyi Ti­bor­tól még el­fo­gad­nánk, de Torgyán óta már nem di­vat a jobb­ol­da­lon az or­szá­got, an­nak la­kó­it ilyen ke­re­set­len egy­sze­rű­ség­gel ab­nor­má­lis­nak le­ír­ni. A szó­ró­lap a párt fé­nye­zé­sé­re va­ló. Per­sze, de amíg az egyik ol­da­lon az el­nök asszony uni­ós csil­lag­hul­lá­sa kö­ze­pet­te az ATV és az MTI mik­ro­fon­ja­i­nak ad mo­soly­gós hát­te­ret (és in­gyen rek­lá­mot), ad­dig a lap má­sik ol­da­lán egy far­kas­ku­tya sza­rik. A két sze­rep­lő kö­zött a kap­csot az eről­kö­dés­ben vél­tük fel­fe­dez­ni.
So­kat lá­tott do­rom­bo­ló ked­ven­cünk eb­ben a hó­nap­ban azért dör­gö­lő­zött az el­nö­ki nej­lon­ha­ris­nyás láb­hoz, mert ef­fé­le há­za­ló­ügy­nök-men­ta­li­tást még ő sem ta­pasz­talt. Dá­vid Ibo­lya párt­el­nö­ki te­kin­té­lyét fél­re­dob­va mar­ke­tin­ges kis­kosz­tü­mé­ben hak­niz­ta vé­gig Mong At­ti­la és György Ben­ce köny­vé­vel a té­vé­stú­di­ó­kat. Az MDF egy ré­szé­nek új bib­li­á­já­ban pe­dig az áll, hogy a Fi­desz sző. Az MSZP is sző. A Mong-György pá­ros ös­­sze­fon, Dá­vid pe­dig Gó­li­át­ként len­ge­ti az így ké­szí­tett var­ko­csot. Ne­he­zen fo­gad­ha­tó el ez a su­hog­ta­tás az MSZP–Fi­desz ös­­sze­bo­ru­lás kor­rekt bi­zo­nyí­tá­sá­nak. A Fó­rum par­la­men­ti lét­szá­mát pe­dig azért nem ke­ver­jük ide, mert a há­la nem po­li­ti­kai ka­te­gó­ria.
Iga­zi Ma­gyar De­mok­ra­ta Vir­tust tük­röz az a faj­ta el­szánt­ság, ahogy Paudits Bé­la­ként in­vi­tál­ja a szo­rí­tó­ba Nagy­ba­juszt, a Fi­desz Vitalij Klicskóját, hogy a jú­ni­us 14-i K.O.-ig ki­csit még ug­ra­bug­rál­jon a ref­lek­tor­fény­ben. Sztárbox. De va­jon ki­nek su­gá­roz­za az el­nök asszony ezt a mű­sort? S va­jon kik ve­vők az adá­sá­ra ha már az övé­i­nek egy je­len­tős ré­sze sem? A ke­mény fideszellenes re­to­ri­ka kö­zép­pont­já­ba a kor­rup­ci­ót ál­lí­tot­ta és a le­járt sza­va­tos­sá­gú jó és rossz har­cá­nak for­ga­tó­könyv­ét húz­ta elő. A köz­vé­le­ményt kö­zös EP-listával sok­ko­ló szo­ci­a­lis­ták és a Fi­desz el­nö­ké­nek kö­zép­re be­szé­lő szó­za­ta­i­ból is az tű­nik ki, ők már ér­tik, hogy ma­nap­ság a lágy hú­rok pen­ge­té­se a ki­fi­ze­tő­dő. Az MDF azon­ban úgy vi­sel­ke­dik, mint a Gya­log­ga­lopp ke­mény­ke­dő lo­vag­ja, aki­nek a baj­ví­vás után már ugyan se ke­ze, se lába, a tes­ten lé­vő fej még­is har­ci­a­san ki­a­bál, hogy: gyer­tek csak gyer­tek, úgy­is át­ha­ra­pom a tor­ko­to­kat.

- A.B. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”