OFFLINE | puncs |
Nagyobb férfiasság, hamis gyógyszerek
Spamtelenek
(2004. március)
Meglehetősen bosszantó, amikor a postafiókunkba érkező e-mailek mind nagyobb részéről derül ki, hogy tulajdonképpen kéretlen reklámlevelek, azaz spamek. Nem véletlen, hogy az internetes szubkultúrában (ha lehet még ilyenről beszélni) a spammerek még Bill Gatesnél is nagyobb közutálatnak örvendenek.

Sokan fog­lal­koz­nak a ké­ret­len rek­lám­le­ve­lek je­len­sé­gé­vel hálószerte: több­nyi­re küz­de­nek el­le­ne, de olyan kez­de­mé­nye­zé­sek is akad­nak, me­lyek a spamszűrők ki­ját­szá­sát tűz­ték ki cé­lul ma­guk elé (nem egy­szer a szó­lás és a rek­lá­mo­zás sza­bad­sá­gá­ra hi­vat­koz­va).
Az anti-spam meg­ol­dá­so­kat szál­lí­tó Brightmail ada­tai sze­rint a spam ará­nya a tel­jes internet e-mail for­gal­má­ban 2004 feb­ru­ár­já­ra el­ér­te a 62%-ot, az­az egy év alatt je­len­tő­sen rom­lott a hely­zet, ak­kor ugyanis még csak 45% volt ugyan­ez a mu­ta­tó. Ami a ha­zai vi­szo­nyo­kat il­le­ti, Böröcz Ger­gely, a filter:max Kft. ügy­ve­ze­tő­jé­nek el­mon­dá­sa sze­rint 2002 de­cem­be­ré­ben még vi­lág­vi­szony­lat­ban a ke­vés­bé spam-fertőzött te­rü­le­tek­hez tar­toz­tunk, de 2003-ban 330%-as nö­ve­ke­dést pro­du­kál­tunk, így má­ra meg­kö­ze­lí­tet­tük a nyu­ga­ti ará­nyo­kat.
A spamküldő cé­gek gyűj­tik az e-mail cí­me­ket, s az így fel­épí­tett adat­bá­zi­so­kat ad­ják-ve­szik ma­guk kö­zött. Mód­sze­re­ik­ben nem vá­lo­gat­nak, a nyil­vá­nos ol­da­la­kon, fó­ru­mok­ban meg­je­le­nő, könnyen be­gyűjt­he­tő cí­me­ken túl töb­bek kö­zött ka­mu lánc­le­ve­lek (pél­dá­ul a klasszi­kus, küldd to­vább 10 em­ber­nek, kü­lön­ben óri­á­si sze­ren­csét­len­ség fog ér­ni jel­le­gű­ek­kel) se­gít­sé­gé­vel, sőt ma már ví­ru­so­kat is fel­hasz­nál­va va­dász­nak a spammelhető (le­he­tő­leg élő, hasz­ná­lat­ban lé­vő) cí­mek­re. A MessegeLabs sze­rint a fel­hasz­ná­lók 0,0013%-a kat­tint rá a spamben ta­lál­ha­tó lin­kek­re, de en­­nyi is elég ah­hoz, hogy jö­ve­del­me­ző le­gyen ez­zel fog­lal­koz­ni. A „spamkirály” Alan Ralsky több mint 200 spamszervert üze­mel­tet vi­lág­szer­te, órán­ként 140-150 mil­lió le­vél ki­kül­dé­sé­re ké­pes.
A rek­lám­for­ma rend­kí­vül ne­ga­tív meg­íté­lé­se mi­att a ma­guk­ra va­la­mit is adó vál­la­la­tok már jó ide­je ke­rü­lik az ügy­fe­lek meg­szó­lí­tá­sá­nak e mód­ját (Ma­gyar­or­szá­gon azért még akad­nak vál­lal­ko­zá­sok, pél­dá­ul szál­lo­dák, akik meg­pró­bál­koz­nak ve­le). Így ma­rad­nak azok a vir­tu­á­lis cé­gek, akik nem so­kat ad­nak imázsukra, a lé­nyeg, hogy mi­nél töb­ben lá­to­gas­sa­nak el ol­da­la­ik­ra, még ha lá­to­ga­tó­ik­nak tö­re­dé­két tud­ják is csak vá­sár­lás­ra/elő­fi­ze­tés­re bír­ni.

A spamküldő cé­gek gyűj­tik az e-mail cí­me­ket, s az így fel­épí­tett adat­bá­zi­so­kat ad­ják-ve­szik ma­guk kö­zött

Ti­pi­ku­san spamben hir­det­nek egyes pé­nisz-na­gyob­bí­tást ígé­rő vál­lal­ko­zá­sok, ha­mis vagy ép­pen rossz mi­nő­sé­gű gyógy­sze­re­ket for­gal­ma­zó online gyógy­szer­tá­rak, il­let­ve rend­kí­vül von­zó árak­kal dol­go­zó szoft­ver­áru­sí­tó ol­da­lak. Szin­tén jel­leg­ze­te­sek az ún. ni­gé­ri­ai csa­lás tí­pu­sú le­ve­lek, mely­ben ál­lí­tó­la­gos bu­kott dik­tá­to­rok, törzs­fő­nö­kök, il­let­ve öz­ve­gye­ik me­sés va­gyo­no­kat ígér­nek a cím­zett se­gít­sé­gé­ért cse­ré­be (ked­venc tör­té­ne­tem sze­rint egy ül­dö­zött törzs­fő­nök ki­mos­ha­tó fes­ték­kel fe­ke­té­re fest­ve búj­tat­ta dol­lár­mil­li­ó­it, s üldöztetései el­múl­tá­val pár­ezer dol­lár­nyi se­gít­sé­get kér, hogy meg­ve­hes­se a spe­ci­á­lis ol­dó­szert és per­sze hogy az­tán test­vé­ri­e­sen el­oszt­has­suk a va­gyont). Hi­he­tet­len, de mű­kö­dik, éven­te több mil­lió dol­lárt csal­nak így ki sze­ren­csét­le­nek­től, Ni­gé­ri­á­ban a rend­őr­sé­gen be­lül kü­lön cso­port mű­kö­dik az ese­tek fel­de­rí­té­sé­re. Ami az egyes tí­pu­sok ará­nyát il­le­ti, a Brightmail sta­tisz­ti­kái alap­ján a spamek kö­zül a leg­gya­ko­rib­bak a ter­mék-rek­lá­mok (az ösz­­szes spam 24%-a), ezt kö­ve­tik a pénz­ügyi (18%), majd a fel­nőt­tek­nek szó­ló aján­la­tok (14%), a csa­lá­sok (11%) és az egész­ség­ügyi té­má­jú le­ve­lek (7%).
A di­na­mi­ku­san bő­vü­lő spam-forgalom is­me­re­té­ben nem cso­da, hogy egy­re több or­szág­ban fog­lal­koz­nak jog­al­ko­tói szin­ten is a prob­lé­má­val. Az EU 2003 no­vem­be­re óta tilt­ja spam kül­dé­sét, az Egye­sült Ál­la­mok­ban Ge­or­ge W. Bush ta­valy de­cem­ber­ben ír­ta alá a Can-Spam tör­vényt. Utób­bi alap­ján akár 5 éves bör­tön- és 6 mil­lió dol­lá­ros pénz­bün­te­tés is ki­szab­ha­tó az el­kö­ve­tők­re. A leg­kü­lö­nö­sebb sza­bá­lyo­zást va­ló­szí­nű­leg Dél-Ko­re­á­ban lép­tet­ték élet­be, ahol éj­sza­ka, pon­to­sab­ban es­te 9 és reg­gel 9 kö­zött ti­los rek­lám­le­ve­let kül­de­ni, a spammelőket 5,2 mil­lió fo­rint­nak meg­fe­le­lő ko­re­ai wonig ter­je­dő bír­ság­gal sújt­hat­ják (Dél-Ko­re­á­ban egyéb­ként kü­lö­nö­sen ma­gas, 81,4% a spam ará­nya). Ma­gyar­or­szá­gon 2002 ja­nu­ár­já­ban lé­pett élet­be az elekt­ro­ni­kus ke­res­ke­de­lem­ről szó­ló tör­vény, mely a cím­zett elő­ze­tes hoz­zá­já­ru­lá­sá­nak hi­á­nya ese­tén tilt­ja a rek­lám­le­ve­lek kül­dé­sét. Ez azon­ban saj­nos nem old­ja meg a prob­lé­mát, mi­vel a ma­gyar cí­mek­re ér­ke­ző spam-áradat túl­nyo­mó ré­sze an­gol nyel­vű és kül­föl­di spammerektől szár­ma­zik, akik el­len nem so­kat te­het­nek a ma­gyar ha­tó­sá­gok.


Megelõzõ ta­ná­csok

Ne ad­juk ki sze­mé­lyes e-mail cí­mün­ket még ak­kor se, ha cse­ré­be bár­mi­fé­le aján­dé­kot kí­nál­nak! Ne irat­koz­zunk fel gya­nús­nak tű­nő, in­gye­nes szol­gál­ta­tá­sok­ra! Le­he­tő­ség sze­rint ne te­gyük nyil­vá­nos­sá sze­mé­lyes ema­il-cí­mün­ket! A spamrobotok könnye­dén be­gyűj­tik az e-mail cí­me­ket weblapokról, csevegőfórumokról, és egyéb he­lyek­ről. Amen­­nyi­ben ez el­ke­rül­he­tet­len, hasz­nál­junk egy „nyil­vá­nos” e-mail cí­met, amely­re nem bán­juk ha spamek ér­kez­nek. Weboldalunkon se te­gyük köz­zé a szo­ká­sos for­má­tum­ban (név@cím.hu) e-mail cí­mün­ket! Ez ugyan­is a spamrobotok egyik leg­fon­to­sabb „va­dász­me­ze­je”. Hasz­nál­junk egy­sze­rű, de ha­tá­sos kó­do­lást! (A @ he­lyett ír­juk pél­dá­ul, hogy „ku­kac”, vagy „()”) So­ha, semmit ne vá­la­szol­junk spamre! An­­nyit se, hogy UNSUBSCRIBE (le­irat­ko­zom). Ez­zel ugyan­is tu­dat­juk a spam-küldővel, hogy hasz­ná­lat­ban lé­vő pos­ta­lá­dá­ra buk­kant és ép­pen el­len­ke­ző ha­tást érünk el. So­ha ne lá­to­gas­suk meg a spamben aján­lott weboldalakat! Ne to­váb­bít­sunk lánc­le­ve­le­ket, bár­mi­lyen fon­tos­nak is tűn­nek!
(For­rás: a fil­ter: max Kft.
hon­lap­ja, www.filtermax.hu/ spamtippek.html)Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Wass Albertről
    Tisza István és az elsõ világháború
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”