OFFLINE | polgfilter |
A nu.hu bemutatja:
Bratislavától Kosicéig
(2004. március)
Ami­kor né­hány szám­mal ez­előtt a korridor.hu jó­vol­tá­ból volt sze­ren­csénk be­mu­tat­ni Johnny Weissmüller dá­ko­ro­mán őse­it, még nem tud­hat­tuk, hogy va­la­hol a mes­­szi kibertérben vár még ránk egy má­sik ma­gyar hon­lap, amely Szlo­vá­kia va­ló­di tör­té­ne­té­nek be­mu­ta­tá­sa ré­vén vég­re le­té­pi sze­münk­ről az ir­re­den­tiz­mus hályogát…

Gyanútlan szörfözgetés foly­tán, tu­risz­ti­kai hon­la­po­kat bön­gész­ve lyu­kad­tam ki a nu.hu por­tál­ra. „Min­den, ami utazás…” – hir­det­te a szlo­gen, és va­ló­ban, volt ott min­den: last minute ke­rék­pár­ral Bu­da­fok­ról Gib­ral­tá­rig, hő­mér­sék­let és szél­irány Ku­a­la Lum­pur­ban hol­nap­után ilyen­kor, szom­bat­he­lyi át­szál­lás­sal. A nagy­ér­de­mű még Réz And­rás kül­föl­di ka­land­ja­it is meg­is­mer­het­te, aki­ről ki­de­rült, hogy „őt kér­dez­ni olyan, mint­ha egy XXXV. szá­za­di vir­tu­á­lis in­for­má­ci­ós köz­pon­tot kol­lok­vál­tat­nál.” Én azon­ban ere­de­ti szán­dé­kom­nak meg­fe­le­lő­en egy kö­zel­gő fel­vi­dé­ki ki­rán­du­lás­hoz ke­res­gél­tem öt­le­te­ket, így az­tán Réz And­rást egy ha­tá­ro­zott moz­du­lat­tal egye­dül hagy­va az országleírásoknál ma­ga­biz­to­san ráklikkeltem a Szlo­vá­kia link­re.
Va­ló­já­ban a szál­lás­aján­la­tok­hoz már nem si­ke­rült el­jut­nom, a tör­té­nel­mi át­te­kin­tés ma­ra­dan­dó in­tel­lek­tu­á­lis él­mé­nye ugyan­is asz­tal­hoz sze­gez­te az ege­re­met. Rög­tön a ha­to­dik sor­ban meg­tud­tam, hogy a „Nagy Morvai Bi­ro­da­lom” szét­esé­sét kö­ve­tő­en „1018-ra az egész Szlo­vá­ki­át el­fog­lal­ták a ma­gya­rok és ez így is ma­radt a kö­vet­ke­ző 900 éven ke­resz­tül.” Majd va­ló­di re­ve­lá­ci­ó­ként ért, hogy „ami­kor a tö­rö­kök a 16. szá­zad ele­jén le­ro­han­ták Ma­gyar­or­szá­got, a ma­gyar fő­vá­ros Bu­dá­ról Bra-tislavába köl­tö­zött.” Ezekután nem cso­da, hogy fel­há­bo­ro­dás­sal vet­tem tu­do­má­sul a tényt, mi­sze­rint 1868 és 1918 kö­zött „eről­te­tett ma­gya­ro­sí­tá­si po­li­ti­kát ve­zet­tek be Szlo­vá­ki­á­ban”, s meg­nyug­vás­sal csak az töl­töt­te el a jog­sér­té­sek fe­lett há­bor­gó lel­ke­met, hogy a „szov­jet csa­pa­tok 1945 ele­ji elő­re­nyo­mu­lá­sa lát­tán egy cseh­szlo­vák kor­mány jött lét­re Kosice vá­ros­ban”.

Réz And­rást egy ha­tá­ro­zott moz­du­lat­tal egye­dül hagy­va az országleírásoknál
ma­ga­biz­to­san ráklikkeltem a Szlo­vá­kia link­re


Bár az anyag ös­­sze­ál­lí­tó­ja lát­ha­tó­an meg­in­gott egy pil­la­nat­ra, ami­kor egy al­ka­lom­mal egy bi­zo­nyos „Po­zsony” lát­ni­va­ló­i­ról ér­te­ke­zett, az eset sem­mi­kép­pen nem te­kint­he­tő elő­re meg­fon­tolt szán­dék­ból, foly­ta­tó­la­go­san, nagy nyil­vá­nos­ság előtt el­kö­ve­tett ma­gyar­ko­dás­nak.
„Alap­ve­tő­en in­for­ma­ti­kai cég va­gyunk” – ezt már a webmester vá­la­szol­ta ér­dek­lő­dő e-mailünkre (vö. „Min­den, ami utazás…”), hoz­zá­té­ve: nincs ener­gi­á­juk és tu­dá­suk az országleírásokat fe­lül­bí­rál­ni, ame­lyek egyéb­ként a „nagy te­kin­té­lyű” lonelyplanet.com tü­kör­for­dí­tá­sai.
A megnyugató vá­lasz után már csak egyet­len gon­do­lat gyöt­ri lel­ke­met: le­het, hogy Réz And­rás nem is a XXXV. szá­zad vir­tu­á­lis in­for­má­ci­ós központja…?Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”