OFFLINE | polgfilter | Doromboló cicus-díj
Öndoromb
(2004. március)
E havi nyer­te­sünk rend­ha­gyó mó­don nem má­sok tap­pan­csát nya­lo­gat­ja fé­nyes­re, in­kább a tü­kör előtt do­rom­bol – sa­ját ma­gá­nak. A je­len­tős anya­gi ja­vak fe­lett disz­po­ná­ló üz­let­em­be­rek né­ha meg­le­pő hob­bit vá­lasz­ta­nak ma­guk­nak: akad, aki top­li­gás fut­ball­csa­pa­to­kat kezd el gyűj­te­ni, más va­la­mi­lyen párt­ba vá­sá­rol­ja be ma­gát.

Jaksity György, a Bu­da­pes­ti Ér­ték­tőzs­de el­nö­ke a kis­pol­gár bő­ré­be bú­jik és po­li­ti­kai elit-el­le­nes pamf­le­tet fo­gal­maz. A Nép­sza­bad­ság gaz­da­sági ro­va­tá­ban meg­je­lent írás ös­­sze­fog­lal­ha­tó an­­nyi­ban, hogy a po­li­ti­ku­sok kor­rupt­sá­ga mi­att gyer­me­kek tí­zez­rei éhez­nek és haj­lék­ta­la­nok fagy­nak meg az alujárókban.
A po­pu­lis­ta máz még a pub­li­cisz­ti­ká­ban meg­fo­gal­ma­zott ér­tel­mes és jo­gos ész­re­vé­te­le­ket is tel­je­sen hi­tel­te­len­né te­szi. Egy olyan gaz­da­sá­gi szak­te­kin­tély sír­do­gál egyébként, aki harmadik ala­bár­dos­ként há­lá­san vég­sza­va­zott Medgyessy Pé­ter egyik té­vé­in­ter­jú­já­ban. Amit a rend­sze­res Orbán–Baló csata min­tá­já­ra ve­zet­tek vol­na be, azon­ban ez a kezdeményezés is el­halt. Lásd még a kö­zös lis­ta gon­do­la­tát, amit az ál­lam­fér­fit meg nem ér­tő go­nosz po­li­ti­ku­sok szét­szed­tek, mint tig­ris a tor­na­zsá­kot. Meg­le­he­tő­sen me­re­dek ki­je­len­tés még az is, hogy nem iga­zán az 5,6%-os költ­ség­ve­té­si hi­ány a prob­lé­ma, ha­nem a költ­ség­ve­tés azon 10%-a, me­lyet a po­li­ti­ku­sok „el­tu­laj­do­ní­ta­nak és el­her­dál­nak”. Mi­köz­ben ke­mé­nyen os­to­roz­za a köz­szfé­rát, ál­sze­mér­me­sen hall­gat a ver­seny­szfé­ra be­já­ra­tott mu­tyi­ja­i­ról, csú­szó­pén­ze­i­ről és az eti­kus­tól né­ha igen­csak tá­vol ál­ló üz­le­ti gyakor­la­tá­ról. Az írás min­den bi­zon­­nyal meg­áll­ná a he­lyét bár­mely mo­dern po­pu­lis­ta párt prog­ram­já­nak ré­sze­ként. A cikk vé­gén Jaksity egy már­tír ön­ér­ze­té­vel mond­ja be­le az ar­cunk­ba, hogy anya­gi po­zí­ci­ói ré­vén akár ci­ni­ku­san is szem­lél­het­né az egész je­len­sé­get, de nem, ő a tíz­mil­lió ma­gyar ál­lam­pol­gár egyi­ke­ként, al­kot­má­nyos jo­gá­val él­ve ki­je­len­ti, hogy elég (a ze­ne­kar tust húz, majd füg­göny).
Ígér­jük, hogy már­ci­u­si Ci­cu­sunk ki­csit meg­kés­ve ugyan, de min­den­fé­le nem­zet­ron­tó lob­bi-ér­dek­től men­te­sen do­rom­bol Jaksity György­nek.

- Turul -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”