OFFLINE | puncs |
Flakonosok népe
(2004. október)
La­punk meg­pró­bál­ta fel­tér­ké­pez­ni ho­ni bor­kul­tú­ránk fesz­ti­vá­lok­ról mél­tán-mél­tat­la­nul tá­vol ma­ra­dó szeg­men­se­it is. Az UFi Kan­nás Ak­ció­cso­port vi­szony­lag ké­nyel­mes meg­ol­dást vá­lasz­tott, az iga­zán dur­va zug-ital­mé­ré­sek vé­gig­lá­to­ga­tá­sa he­lyett az élel­mi­szer­bol­tok al­sóbb pol­ca­i­ra szám­űzött, mű­anyag fla­kon­ba töl­tött (in­kább csak fél-kan­nás) ter­mé­ke­ket gyűj­töt­tük ös­­sze egy kós­to­ló ere­jé­ig.

Iga­zi sommelierként igye­kez­tünk meg­ad­ni e nem min­den­na­pi gaszt­ro­nó­mi­ai ese­mény­nek a mód­ját, a fe­hér­bo­ro­kat tizenegynéhány fo­kon, a vö­rö­se­ket va­la­mi­vel húsz fok alat­ti hő­mér­sék­le­ten szer­ví­roz­tuk, ter­mé­sze­te­sen a meg­fe­le­lő íveltségű po­ha­rak­ban. A bo­rok­hoz gouda és trap­pis­ta saj­tot, di­ót, sző­lőt, zöld olí­va­bo­gyót és na­túr ízű krékert kí­nál­tunk, a po­ha­ra­kat fém­vö­dör­be ürí­tet­tük.

Lu­ca bo­ra
(fél­édes, fe­hér asz­ta­li bor, ter­mel­te és pa­lac­koz­ta: H-0167, Ke­cel, al­ko­hol­tar­ta­lom: 10%, 1 li­ter 249 Ft)
Ne­ve alap­ján esett a vá­lasz­tá­sunk el­ső­ként er­re a fakósárga, klas­­szi­kus for­má­jú üve­get idé­ző cso­ma­go­lá­sú bor­ra. Itt szem­be­sül­tünk elő­ször a diszk­rét H-0167 for­má­tum­mal, mely a bor elő­ál­lí­tó­ját hi­va­tott je­löl­ni, aki a je­lek sze­rint nem fel­tét­le­nül büsz­ke bo­rá­szi élet­mű­vé­nek eme al­ko­tá­sá­ra (egyik szak­ér­tőnk sze­rint ugyan­ak­kor akár to­ka­ji aszút is ta­lál­ha­tunk az üz­le­tek pol­ca­in, me­lyen csak ha­son­ló kód ta­lál­ha­tó, ezért nem kell ezt túl­dra­ma­ti­zál­ni). Ma­ga a bor eny­hén édes­kés ízű és jel­leg­te­len, de ta­lál­koz­tunk már sok­kal ros­­szabb pa­lac­ko­zott bor­ral is né­hány há­zi­bu­li­ban.

Zemp­lé­ni fur­mint
(szá­raz, fe­hér táj­bor, ter­mel­te és pa­lac­koz­ta: H-0015, al­ko­hol­tar­ta­lom: 11%, 2 li­ter 498 Ft)
Az egyet­len mű­anyag cso­ma­go­lá­sú bor, amit Magor bolt­ban si­ke­rült be­sze­rez­nünk, iga­zi, min­den ha­za­fi szí­vét meg­do­bog­ta­tó hungaricum. Üveg-for­má­jú fla­kon, a cím­kén pa­ti­nás met­szet, Tokay-felirattal. Ma­ró sza­gú, ke­ser­nyés-sa­va­nyú ízű, kar­cos bor, ahogy ko­mo­lyabb kannásbor-múlttal ren­del­ke­ző szak­ér­tőnk meg­jegy­zi: „egy ka­li­ber”. Nem a gyors bo­rok kö­zé tar­to­zik, könnyű­nek mu­tat­ja ma­gát, de nem az – nem kön­­nyű be­szél­ge­té­sek­hez va­ló, de nem is az ün­ne­pek­re.

Zemp­lé­ni fur­mint
(szá­raz, fe­hér táj­bor, ter­mel­te és pa­lac­koz­ta: H-0021, al­ko­hol­tar­ta­lom: 12,5%, 1,5 li­ter 359 Ft)
A ri­vá­lis pin­cé­szet­ből/la­bor­ból szár­ma­zó fur­mint cso­ma­go­lá­sa szin­tén klas­­szi­kus for­má­jú, a cím­kén el­mo­só­dott táj­kép. Szí­ne egy ár­nya­lat­nyi­val mé­lyebb a má­sik fur­mint­nál, is­te­ne­sen te­le van tölt­ve, ezért a fel­bon­tás­kor ki­bug­­gyan né­mi ne­dű. A sza­ga még ko­mo­lyabb, mint ri­vá­li­sáé, az ízé­re sem ta­lá­lunk fi­no­mabb jel­zőt, mint hogy „ke­gyet­len”. Kós­to­lónk egyik leg­na­gyobb al­ko­hol­tar­tal­mú ita­la, ki­sebb vi­ta tá­mad, hogy a gouda vagy in­kább a trap­pis­ta har­mo­ni­zál-e ve­le. Egy kli­ma­xon tú­li, meg­ke­se­re­dett, min­den szom­széd­dal rossz vi­szony­ban lé­vő, in­ten­zív rúzs-ki­he­lye­zé­si gya­kor­la­tot foly­ta­tó nő ké­pe sej­lik fel előt­tünk

Zemp­lé­ni hárs­le­ve­lű;
(szá­raz, fe­hér táj­bor, ter­mel­te és pa­lac­koz­ta: H-0021, al­ko­hol­tar­ta­lom: 12,5%, 1 li­ter 359 Ft)
Ugyan­az a cso­ma­go­lás, ugyan­az a szín, ugyan­az a szag – nem vé­let­le­nül, mi­vel az elő­ál­lí­tó is ugyan­az. Az íze ugyan­ak­kor si­mán sa­vany­kás, kis­sé cit­rom­sze­rű, ha­tá­ro­zot­tan jobb, mint a ter­mék­csa­lád elő­ző tag­jáé. Kannás-sommelier kol­lé­gánk­ban a 17 Ft/de­cis kocs­mai bo­rok em­lé­két idé­zi fel.

Hor­dó kin­cse
(félsz­áraz, fe­hér sztali bor, ter­mel­te és pa­lac­koz­ta: Vancsura és Tár­sa Ke­res­ke­del­mi Kft., Ke­cel, al­ko­hol­tar­ta­lom: 10,5%, 1 li­ter 245 Ft)
Le­tisz­tult for­ma­vi­lá­gú cso­ma­go­lás és cím­ke, bo­ros­tyá­nos szín. Az il­la­ta ha­tá­ro­zot­tan lakk­le­mo­só­ra em­lé­kez­tet, de a tár­sa­ság hölgy-tag­já­nak gyors­teszt­je alap­ján ez meg­té­vesz­tő, va­ló­já­ban nem old­ja a kö­röm­lak­kot. Gyü­möl­csö­sebb és sely­me­sebb ízű az ed­dig fel­vo­nul­ta­tott bo­rok­nál. Szür­ke kis­egér, kö­te­les­ség­ből sze­ret, de köz­ben már a hol­na­pi ebé­den jár az esze.

Kan­csó kin­cse
(szá­raz, fe­hér asz­ta­li bor, ter­mel­te és pa­lac­koz­ta: Vancsura és Tár­sa Ke­res­ke­del­mi Kft., Ke­cel, al­ko­hol­tar­ta­lom: 10%, 2 li­ter 415 Ft)
A fe­hér-kol­lek­ció utol­só da­rab­ja iga­zi szén­sa­vas-üdí­tős cso­ma­go­lást ka­pott. Nyo­mok­ban ugyan­azt az ízt érez­ni, mint az elő­ző ter­mék­nél, en­nél a bor­nál üt­kö­zik ki leg­job­ban, hogy tel­je­sen más a sza­ga, mint az íze. Ha­mis­kás kis­lány, épp csak túl a hú­szon, egyé­ni­ség­nek akar lát­sza­ni, de sem­mi sincs mö­göt­te.

Csi­kós
(fél­édes, asz­ta­li vö­rös­bor, ter­mel­te és pa­lac­koz­ta: H-0107, al­ko­hol­tar­ta­lom: 9,5%, 2 li­ter 399 Ft)
2 li­te­res PET-palack, a cím­kén lo­vu­kat ug­ra­tó csi­kó­sok, a szí­ne a Draculina ne­vű, szin­tén mű­anyag-cso­ma­go­lá­sú ro­mán li­kő­rét idé­zi. Tö­mény­szesz-szag, tom­pa, er­jedt mál­na­szörp­re em­lé­kez­te­tő íz. Még fél­édes­nek is ne­he­zen ne­vez­he­tő, ki­spó­rol­ták be­lő­le a cuk­rot, fel­me­rül a gya­nú, hogy rossz szí­ne­zék ke­rült a tar­tály­ba. „Ha nem fi­gyelsz a szag­ra, egy idő után csúsz­ni kezd, on­nan­tól kezd­ve k. jó” - ál­lít­ja spe­ci­a­lis­tánk. Krékerrel kü­lö­nö­sen nagy har­mó­ni­át mu­tat, boroskólába ide­á­lis.

Bri­ga­dé­ros
(fél­édes, asz­ta­li vö­rös­bor, ter­mel­te és pa­lac­koz­ta: Vancsura és Tár­sa Ke­res­ke­del­mi Kft., Ke­cel, al­ko­hol­tar­ta­lom: 11%, 1 li­ter 295 Ft)
A szo­ká­sos kes­kenynya­kú fla­kon, mélybordó szín. Az il­la­ta va­la­mi­lyen gyü­mölcs­re em­lé­kez­tet ta­lán meggy­re, de sem­mi­kép­pen sem sző­lő­re. Csíp, na­gyon sa­vas, mint­ha még er­je­dés­ben len­ne. Egy nyelv­re he­lye­zett Plusssz-tabletta él­mé­nye.

Zweigelt
(fél­édes, asz­ta­li vö­rös­bor, ter­mel­te és pa­lac­koz­ta: Pé­ter Pin­ce Kft., Soltvadkert, al­ko­hol­tar­ta­lom: 10,5%, 1 li­ter 279 Ft)
A leg­egyé­nibb cso­ma­go­lás, ed­dig csak lám­pa- és mécsesolajokat lát­tunk ha­son­ló­ban. Szí­nes, mű­vé­szi igé­nyű cím­ke. A sa­va­nyú-ke­se­rű gu­mi­szag édes íz­zel pá­ro­sul, amit az­tán sa­va­nyú utó­íz kö­vet, a kí­nai gaszt­ro­nó­mi­ai kul­tú­ra ked­ve­lő­i­nek nagy örö­mé­re. „Ha alkesz len­nék, biz­tos ezt in­nám.”

Grá­ná­tos
(szá­raz, asz­ta­li vö­rös­bor, ter­mel­te és pa­lac­koz­ta: Vancsura és Tár­sa Kft., Ke­cel, al­ko­hol­tar­ta­lom: 11%, 1 li­ter 285 Ft)
Ne­he­zen ol­vas­ha­tó cím­ke, a me­zőny leg­jel­leg­te­le­nebb vö­rös szí­ne. Iga­zi bort idé­ző il­lat, sa­vany­kás, el­fo­gad­ha­tó íz. Meg­bíz­ha­tó negy­ve­nes, át­la­gos főz­tök­kel.

Koc­cin­tós
(szá­raz, asz­ta­li vö­rös­bor, ter­mel­te és pa­lac­koz­ta: Kiss és tár­sai Kft., Tabdi, Nagy Mi­hály dű­lő, al­ko­hol­tar­ta­lom: 10,5%, 2 li­ter)
A ka­te­gó­ria klas­­szi­ku­sát be­szer­zé­si ne­héz­sé­gek mi­att csak ver­se­nyen kí­vül si­ke­rült meg­kós­tol­nunk, min­dent el­árul ró­la a for­gal­ma­zó szlo­gen­je: „A min­den­nap­ok bo­ra”.

Bár­men­­nyi­re is igye­kez­tünk a szük­sé­ges mi­ni­mu­mot fo­gyasz­ta­ni csak a kós­to­lás so­rán, a 4-5. bor­nál már min­den­ki alat­to­mos fej­fá­jás­ra pa­nasz­ko­dott. Saj­nos csak utó­lag fe­dez­tünk fel né­hány olyan ígé­re­tes ne­vű ver­seny­zőt, mint a Pa­pa bo­ra, vagy a Ve­gyes fe­hér, így ezek ki­ma­rad­tak a ne­mes küz­de­lem­ből. Az ak­ció ta­nul­sá­ga­it egyet­len kér­dés­be fog­lal­va: mi­ért nincs olyan, hogy „bor ízű sze­szes­ital”?

- Turul -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”