OFFLINE | polgfilter |
Mi a pálya?
(2004. február)
Van az a játék, hogy „a két azonosnak tűnő képen tíz apró különbséget rejtettünk el. Keresse meg, melyek ezek!” Szerkesztőségünk e kedves időtöltést fordított előjellel játssza. Mi az, ami azonos a két, látszólag össze nem függő ügy között? Kollektívánk éberségpályázatának győztes munkatársa is így tett, amikor ősi rutinból – az a gyanús, ami nem gyanús alapon – a hírfolyamot szkennelte végig okos tekintetével. Íme a megtalált értékes leletek:

El­ső hír
Már­ci­us 12-től mat­ri­cás az M5-ös. Medgyessy Pé­ter mi­nisz­ter­el­nök a dön­tés­sel kap­cso­lat­ban el­mond­ta: az M5-ös már­ci­us 12-től be­ke­rül a mat­ri­cás rend­szer­be, amely­nek so­rán ár­eme­lés­re nem ke­rül sor… A kor­mány szer­dai ülé­sén fel­ha­tal­maz­ta Csil­lag Ist­ván gaz­da­sá­gi és köz­le­ke­dé­si mi­nisz­tert, hogy ha­la­dék­ta­la­nul kezd­jen tár­gya­lá­so­kat az Al­föl­di Kon­ces­­szi­ós Au­tó­pá­lya (AKA) Rt. rész­vé­nye­i­nek ki­vá­sár­lá­sá­ról – mond­ta Gál J. Zol­tán kor­mány­szó­vi­vő. (MTI, ja­nu­ár 7.)

Má­so­dik hír
Az MSZP el­nök­sé­ge azt ja­va­sol­ja, hogy már­ci­us 12-re, Sze­ged­re hív­ják ös­­sze a párt kong­res­­szu­sát, amely vég­le­ge­sí­ti a je­löl­te­ket. (Kos­suth Kró­ni­ka, ja­nu­ár 21.)
Igen, a dá­tum: már­ci­us 12. Mint­ha az MDP 1951 feb­ru­á­ri kong­res­­szu­sán len­nénk. A bal­ol­da­li csa­pat épp ar­ra ké­szül, hogy utó­la­go­san ál­dá­sát ad­ja a gaz­da­sá­gi irány­mó­do­su­lás­ra, mi­köz­ben Gerő Er­nő az el­ső öt­éves terv ered­mé­nye­i­ről és szo­ci­a­lis­ta nép­gaz­da­ság előtt ál­ló ne­héz, de szép ki­hí­vá­sok­ról ér­te­ke­zik. Meg­hir­de­tik a „nagy ug­rás” né­ven el­hí­re­sült fej­lesz­té­si prog­ra­mot, no­ha az or­szág már ro­mok­ban he­ver. A mun­ka­ver­seny ez­alatt ren­dü­let­le­nül höm­pö­lyög. Pióker Ig­nác, a leg­szor­gal­ma­sabb elv­hű top­on van, sző­nek, fúr­nak, épí­te­nek, mert az elv­tár­sak je­lez­ték, il­len­dő a kong­res­­szus nap­já­ra va­la­mi ér­té­kes fel­aján­lás­sal elő­ruk­kol­ni.

A tör­té­ne­lem is­mét­li ön­ma­gát. Alig több, mint 50 év telt el, s az egy­ko­ri titkosügynök mi­nisz­ter­el­nök vi­lá­gos igényt fo­gal­maz meg: mi­nisz­ter elv­társ, ezt még in­téz­ze el gyor­san mi­e­lőtt vég­képp le­ál­doz­na a csil­la­ga. Ne­hogy már az ös­­szes köz­pont­ból ér­ke­ző fon­tos em­ber­nek Sze­ged fe­lé su­han­ván mé­lyen a zse­bé­be kell­jen nyúl­nia. Meg­mond­tuk, min­den­ki­nek ta­ka­ré­kos­kod­nia kell! Ez­zel nem fér­nek ös­­sze ezek a ma­gas ki­fi­ze­té­sek!
És a tár­gya­lá­sok fel­gyor­sul­nak. A fran­cia–osztrák kon­zor­ci­um kép­vi­se­lő­je ta­lán még erőt­le­nül fel­ve­ti, hogy a Schamschula úr meg­ígér­te, a jó ma­gya­rok fi­zet­ni fog­ják ext­ra pro­fit­ju­kat az idők vé­ge­ze­té­ig füg­get­le­nül az au­tó­pá­lya ki­hasz­nált­sá­gá­tól, de Csil­lag úr­ral nem le­het majd ku­ko­ri­cáz­ni. Kong­resszus­ra mat­ri­cás au­tó­pá­lya kell.
Per­sze, hogy kell. Te­gyék mat­ri­cás­sá az utat. Ta­lán Botka pol­gár­mes­ter úré­hoz fog­ha­tó len­ne az örö­münk, csak ne ta­pad­na hoz­zá ez a fé­mes mel­lék­íz, ez a ka­ján po­li­ti­kai ha­szon­le­sés. Mos­tan­ság azon­ban min­den fon­tos dön­tés­hez ta­pad. Mint Pióker Ig­nác em­lí­tett szta­ha­no­vis­ta fém­gya­lus­hoz a Kossuth-díj.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”