OFFLINE | intro | a hónap nyertese
Zwack Péter
(2005. április)
Iga­zán nem pa­nasz­kod­hat a kor­mány­za­ti jó­in­du­lat és a vál­lal­ko­zás-ba­rát jo­gi kör­nye­zet hi­á­nyá­ra Zwack Pé­ter, volt or­szág­gyű­lé­si kép­vi­selő.

Már­ci­u­s 15-e al­kal­má­ból a Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kö­zép­ke­reszt­jé­vel is­mer­ték el élel­mi­szer­ipa­ri és köz­éle­ti mun­kás­sá­gát. Az SZDSZ-es ex-kép­vi­se­lő­ség amúgy is meg­le­pő­en szo­ro­san összefügg az ál­la­mi kitüntettség-gel, idén Zwack mel­lett Bá­lint György­nek, Ha­rasz­ti Mik­lós­nak és Ta­más Gás­pár Mik­lós­nak is ju­tott a jó­ból. Bár nagy­ra be­csül­jük az Unicum ma­gyar­ság­tu­dat-meg­ala­po­zó és
-megőrző ér­té­ke­it, va­la­mint a ha­zai már­kák kö­zül ki­emel­ke­dő, íz­lé­ses vi­zu­á­lis kom­mu­ni­ká­ci­ót, a ki­tün­te­tés idő­zí­té­sé­nek he­lyes­sé­gé­ről nem va­gyunk meg­győ­ződ­ve. Az üz­let­em­ber vál­la­lat­bi­ro­dal­ma ugyan­is ép­pen a kö­zel­múlt­ban ke­ve­re­dett gya­nú­ba, hogy egy jog­sza­bály-mó­do­sí­tás ered­mé­nye­ként több­mil­li­ár­dos előny­höz ju­tott, a költ­ség­ve­tés ká­rá­ra. Ügyes.


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. április (1427 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”