OFFLINE | intro | a hónap vesztese
A költségvetési szigor
(2005. április)
Hi­á­ba til­ta­koz­tak kéz­zel-láb­bal az euró-övezet fe­gyel­me­zett gaz­dál­ko­dást foly­ta­tó or­szá­gai és az Eu­ró­pai Köz­pon­ti Bank, az EU pénz­ügy­mi­nisz­te­rei la­zí­tot­tak a kon­ver­gen­cia-kri­té­ri­u­mokon.

Ezen­túl a túl­köl­te­ke­zők nyu­god­tan hi­vat­koz­hat­nak ma­gasz­tos cé­lok­ra (pl. újraegyesítés) vagy ép­pen a ne­héz idők­re, ha ­bil­len az egyen­súly. A költ­ség­ve­té­si hi­ány szá­ma­i­val fis­ká­lis és sta­tisz­ti­kai ér­te­lem­ben egy­aránt nagy­vo­na­lú já­té­kot űző kor­mány­unk ha­tal­mas di­a­dal­ként ün­nep­li, hogy Né­met­or­szág far­vi­zén evez­ve a ma­gyar költ­ség­ve­tés­re ne­he­ze­dő nyo­más is eny­hül. Né­mi ügyes­ke­dés­sel, az au­tó­pá­lya-mil­li­ár­dok (korábban oly’ szilárdan el­len­zett) költ­ség­ve­té­sen kí­vül­re he­lye­zé­sé­vel és a kö­vet­ke­ző év­ti­ze­dek bü­dzsé­it ter­he­lő, je­len­ér­té­ken szá­mol­va ugyan­csak drá­ga PPP-megoldásokkal ta­lán tel­je­sít­het­jük a pu­hább („ru­gal­ma­sabb”) fel­té­te­le­ket. A né­hány éve még re­á­lis­nak tű­nő 2006-2007-es idő­pont he­lyett így esetleg 2010-re tényleg meg­szü­let­het a ma­gyar euró.


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. április (1427 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”