OFFLINE | intro | "a szerkesztő azt üzente"
Amerika, álom
(2005. április)
Volt egy ál­munk – ar­ról szólt, hogy leg­alább kor­mány­párt­ja­ink ké­pe­sek egyet­ér­te­ni a fe­ne nagy eu­ró­pa­i­ság, sza­lon­ké­pes­ség és ha­la­dó el­vek je­gyé­ben, ami­kor a köz­tár­sa­sá­gi el­nök meg­vá­lasz­tá­sá­ra ke­rül sor.

Per­sze nem így tör­tént, csak kap­kod­juk fe­jün­ket a be­je­len­té­sek, ki­je­len­té­sek, je­löl­tek és el­len­je­löl­tek mi­att. A ma­gunk sze­rény mód­ján Szi­li Ka­ta­lin esz­mei arc­él­ének tisz­tá­zá­sá­val já­ru­lunk hoz­zá a nagy, mo­dern, bal­ol­da­li já­ték­hoz (vö. Amő­ba), de per­sze más is tör­tént eb­ben a hó­nap­ban. Szak­ér­tők­kel be­szél­get­tünk Ame­ri­ka ha­tal­má­ról, a ma­gyar–ame­ri­kai kap­cso­la­tok­ról, fo­lyó­ira­to­kat ol­vas­tunk, cédéket hall­ga­tunk, vo­na­toz­tunk, ját­szot­tunk Dó­zsa György és Szent Lász­ló Crok-kal és negy­ven­nyol­cas szá­mí­tó­gé­pes já­ték­kal, Sigray An­tal em­lé­két idéz­tük, Oli bá­tyánk pe­dig nem ci­cá­zott, a zsi­dó­kér­dés­ről mond­ta meg a fran­kót.

- A.B.A. -


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. április (1427 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”