OFFLINE | polgfilter | Doromboló cicus-díj
Levelező tagozat
(2005. április)
Áp­ri­li­si Ci­cu­sun­kat a Va­sár­na­pi Hí­rek „Le­ve­let ho­zott a pos­tás...” ro­va­tá­nak név­te­len­ség­be bur­ko­ló­zó szer­kesz­tő­je ér­de­mel­te ki a 2005. már­ci­us 13-ai szám­ban nyúj­tott tel­je­sít­mé­nyével.

Em­bert pró­bá­ló fel­adat en­­nyi, a kor­mán­­nyal elé­ge­dett, az el­len­zék­kel pe­dig fi­no­man szól­va is kri­ti­kus ol­va­sói vé­le­mény egy cso­kor­ba gyűj­té­se. A le­ve­lek a leg­je­len­tő­sebb bal­ol­da­li szel­le­mi re­vol­ver­mű­he­lyek ér­ve­i­nek to­vább­gon­do­lá­sá­val ope­rál­nak. A slá­ger­té­ma a gaz­da­tün­te­tés, men­­nyi­be ke­rült a rend­őri biz­to­sí­tás, mi­ért nem vo­nul­tak fel a kör­nye­zet­vé­dők a ször­nyű ká­ro­kat oko­zó trak­to­rok el­len, és kü­lön­ben is, hogy me­ré­szel­nek mil­li­ós gé­pek­kel a fe­ne­kük alatt tün­tet­ni a me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lők? „So­ha sem­mi­lyen párt­szim­pá­tia nem be­fo­lyá­solt” – hang­sú­lyoz­za el­fo­gu­lat­lan­sá­gát és a ki­csi­nyes na­pi po­li­ti­ka fö­lé ma­ga­so­dó szel­le­mi nagy­sá­gát rög­tön in­dí­tás­ként egy le­vél­író, majd ki­fej­ti, hogy az ügyész­ség egy bi­zo­nyos párt irá­nyí­tá­sa alatt áll, így nem töl­ti be hi­va­tá­sát. Ci­cus sze­mé­lyes ked­ven­ce­i­nek egyi­ke ami­att ag­gó­dik, hogy a Fel­vo­nu­lá­si té­ren a til­ta­ko­zó gaz­dák jár­mű­vei eset­leg kárt tet­tek az Idő­ke­rék­ben, má­si­kuk a ci­vil szfé­rát, töb­bek kö­zött Cser Ág­nesékat vá­dol­ja az­zal, hogy csak bal­ol­da­li kor­mány­zás ide­jén szer­vez­nek til­ta­ko­zá­so­kat. A kép­ze­let­be­li do­bo­gó te­te­jé­re egy hölgy azon gon­do­lat­kí­sér­le­te ke­rült, amely Semjén Zsolt (egyéb­ként úri­em­ber­hez mél­tó­nak ne­he­zen ne­vez­he­tő) ki­je­len­té­se kap­csán a sza­kál­la­so­kon, így töb­bek kö­zött Kos­suth La­jo­son és 1848 hő­se­in esett sé­re­lem mi­att kö­ve­tel elég­té­telt. Ugyan­ak­kor a ki­egyen­sú­lyo­zott tá­jé­koz­ta­tás je­gyé­ben meg kell em­lé­kez­nünk az egyet­len olyan le­vél szer­ző­jé­ről, mely nem a ha­la­dó erők­kel szem­be­ni ak­na­mun­ká­sok el­len in­téz tá­ma­dást, ha­nem a MÁV mo­soly­csekk­je­i­ről sze­di le a ke­reszt­vi­zet. Ci­cu­sunk áp­ri­lis­ban a gyáli H. K.-né ki­vé­te­lé­vel a tel­jes le­ve­le­zé­si ro­vat­nak do­rom­bol, szer­kesz­tős­től-le­vél­írós­tól.

- Turul -


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. április (1427 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”