OFFLINE | puncs | kultúra
EMI
John Lennon: Acoustic
(2005. április)
A Beat­les utá­ni Lennon min­dent meg­tett azért, hogy a Beat­les­-pa­ra­dig­mán kí­vü­li al­ko­tó­ként is ér­tel­mez­ni le­hes­sen. Er­re volt egy szűk év­ti­ze­de, és jó né­hány esz­kö­ze: vi­lág­bot­rányt kel­tő mon­da­tok, pu­cér nyi­lat­ko­za­tok és, nem mel­les­leg, 4-5 igen ko­moly slá­ger.

Kár, hogy ezek­ről esik ke­ve­sebb szó: a Beat­les utá­ni Lennonról egy nagy­po­fá­jú hip­pi ké­pe vil­lan be az egy­sze­ri pol­gár­nak, aki mel­lett min­dig ott áll, vé­let­le­nül se lóg ki a kép­ből Yoko Ono, a vi­lág­tör­té­ne­lem leg­nép­sze­rűt­le­nebb nő­je. Pe­dig job­ban áll­na ne­ki a „bol­dog” ti­tu­lus is, mint IV. Kár­oly­nak, de még cso­dát se na­gyon ké­ne ke­res­ni. Az akusz­ti­kus le­mez va­ló­sá­gos fi­ók­kot­rás ered­mé­nye. A hú­zó­szá­mok (Working Class Hero, Cold Turkey, Imagine) mel­lett rit­ka­sá­gok so­ra­koz­nak a le­me­zen (az it­te­ni csu­pasz Real Love-ból maszterolták az 1996-os Beat­les Anthology ve­zér­szá­mát, de új a My Mummuy’s Dead is). Aki kin­cset akar föl­fe­dez­ni, csa­lód­ni fog: csak egy-két zse­ni­á­lis szám ma­rad a fi­ó­kok­ban, rá­adá­sul az idő is ér­ző­dik a fel­vé­te­lek mi­nő­sé­gén. Eze­ket a tö­ké­le­te­sen elő­a­dott klas­­szi­ku­sok azon­ban mind el­len­pon­toz­zák. Ja, és kö­zel nem ér­zi az em­ber az újabb ró­ka­bőr in­téz­mé­nyét.

- K.L. -


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. április (1427 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”