OFFLINE | polgfilter |
Tájékoztatás
(2005. április)
Tá­jé­koz­ta­tunk min­den ked­ves hoz­zá­szó­lót, hogy a Fó­rum át­ala­kí­tás mi­att ide­ig­le­ne­sen szü­ne­tel. Ész­re­vé­te­le­i­ket, hoz­zá­szó­lá­sa­i­kat, pa­na­sza­i­kat ez idő alatt a hmmedia@axelero.hu e-mail cím­re, il­let­ve ar­ra a te­le­fon­szám­ra vár­juk, amely ki­fe­je­zet­ten a kül­föld­ön szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő ka­to­nák ész­re­vé­te­le­it és pa­na­sza­it rög­zí­ti. (Rö­vid tá­jé­koz­ta­tás www.forum.honvedelem.hu-n 2005. már­ci­us 18-tól)

A gyen­géb­bek ked­vé­ért, akik eset­leg nem ér­te­nék a fen­ti tá­jé­koz­ta­tást, a rö­vid idé­zet­ben ar­ról van szó, hogy át­ala­kít­ják a Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­ri­um fó­ru­mát. Nagy öröm töl­ti most el a ha­za vé­del­me iránt nyug­ta­lan szí­vün­ket. Biz­to­sak le­he­tünk te­hát ab­ban, hogy amíg a ma­gyar had­erő mo­der­ni­zá­ci­ó­ja fo­lyik, amíg a sor­kö­te­les se­reg he­lyé­re egy ütő­ké­pes pro­fi had áll, amíg ma­gyar ka­to­ná­ink a vi­lág szá­mos pont­ján vé­del­me­zik a gyen­gé­ket és har­col­nak a bé­ké­ért, ad­dig ar­ra is jut ide­je a hon­vé­del­mi tár­cá­nak, hogy hon­lap­ján fel­újít­sa a sa­ját fó­ru­mát. Per­sze úgy, hogy köz­ben bár­mi­kor meg­hall­ja a tá­vol­ban szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő ma­gyar ka­to­nák ké­ré­se­it és pa­na­sza­it. És per­sze azt se mond­has­sa sen­ki, hogy „nem jó len­ni ka­to­ná­nak, a weben se ver­bu­vál­nak”. Kö­szön­jük hon­vé­del­mi tár­ca, kö­szön­jük Ju­hász Fe­renc!
Per­sze min­dig akad­nak ká­ro­gók, a jó­ban is a ros­­szat lá­tók, az úgy­ne­ve­zett „ös­­sze­füg­gés-va­dá­szok”. Olya­nok, akik mind­un­ta­lan ös­­sze­füg­gést ke­res­nek.

Amíg magyar katonáink a világ számos pontján védelmezik a gyengéket és harcolnak a békéért, addig arra is jut ideje a honvédelmi tárcának, hogy honlapján felújítsa a saját fórumát

Ös­­sze­füg­gést ke­res­nek a sző­ke nők és az IQ-juk kö­zött vagy most ép­pen Far­kas Ro­land szá­za­dos a Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­ri­um fó­ru­mán meg­je­lent nyílt le­ve­le, a bot­rány és a hon­lap át­ala­kí­tás kö­zött. Akik ko­mo­lyan gon­dol­ják, hogy az Af­ga­nisz­tán­ban szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő ma­gyar ka­to­nák­nak nap­te­jet küld­tek té­len, akik sze­rint meg­spó­rol­ták ka­to­ná­in­kon a né­hány tíz­ezer fo­rin­tos drót­vá­gó­kat, akik hisz­nek ab­ban a bu­ta­ság­ban, hogy a te­rep­já­rók­ra sze­relt gép­fegy­ve­rek csak a légy­nek ár­ta­nak, és akik sze­rint ezért nem Far­kas Ro­land­nak kel­lett vol­na meg­vál­nia a had­se­reg­től, ha­nem Ju­hász Fe­renc­nek.
Meg­mon­dom őszin­tén, az ilyen ala­kok­nak leg­szí­ve­seb­ben a sze­me kö­zé pök­nék, és a mi­nisz­ter úr­ral együtt éne­kel­ném: „Ejj élet, be gyöngy élet, en­nél szebb sem le­het, csak az jöj­jön ka­to­ná­nak, aki en­gem sze­ret.”Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. április (1427 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”