OFFLINE | polgfilter |
Lidércnyomás
(2005. április)
Mint­hogy az ő ol­va­sa­tá­ban a szo­ci­a­lis­ta-li­be­rá­lis kur­zus a meg­tes­te­sült Go­nosz, en­nek meg­fe­le­lő­en nincs egyéb mo­ti­vá­ci­ó­ja, mint a lé­nye­ge sze­rint va­ló vi­sel­ke­dés: a pusz­tí­tás ön­cé­lú él­ve­ze­te. (Mé­szá­ros Ta­más, 168 Óra, már­ci­us 31.)

Mester Ákos fél Or­bán Vik­tor­tól – re­bes­ge­tik mér­ték­adó mé­dia­kö­rök­ben. A – ne­vez­zük így – erős pre­fe­ren­ci­á­val ren­del­ke­ző Mé­szá­ros Ta­más pe­dig az ATV-n, a Nép­sza­vá­ban, az MTV-ben és még ki tud­ja, hány fó­ru­mon osz­to­zik han­go­san a nagy Fi­desz-parában.
Mé­szá­ros ra­di­ká­lis írá­sa nyo­mán vi­ta is ki­ala­kult a lap szerkesztőségében: meg­ér-e az al­ko­tás an­­nyit, hogy a cím­la­pot is el­vi­gye. Vé­gül a fő­szer­kesz­tői szó dön­tött: meg­ér. A cikk Kö­vér Lász­ló leg­utób­bi pol­gá­ri kö­rös sze­rep­lé­sét ne­hez­mé­nye­zi a ma­ga apo­ka­lip­ti­kus szem­szö­gé­ből. A ta­gad­ha­tat­la­nul ve­he­mens Kö­vér így lesz po­pu­lis­ta, tu­da­to­san rossz­hi­sze­mű, aki ráadásul a vegy­tisz­ta bol­se­viz­mus esz­köz­rend­sze­rét hasz­nál­ja. Ez utób­bi ki­té­tel kü­lö­nös ízt nyer, ha fi­gye­lem­be ves­­szük, hogy ma­ga a szer­ző már a het­ve­nes évek ele­jén a párt­irá­nyí­tás alatt ál­ló Ma­gyar Rá­dió mű­ve­lő­dés­po­li­ti­kai ro­va­tá­nak a szer­kesz­tő­je volt.
Az elénk tá­ru­ló port­ré alap­ján po­li­ti­kus­hoz ké­pest a Ró­ma vá­ro­sát fel­per­zse­lő Né­ró ma­ga a nagy kre­á­tor. Mé­szá­ros úgy lát­ja, a párt vá­laszt­má­nyi el­nö­két vagy fel­hasz­nál­ják vagy nem tud­ják le­ál­lí­ta­ni a fideszesek – majd hoz­zá­te­szi, emi­att lesz még elég gond­ja a jobb­ol­dal ve­ze­tő ere­jé­nek. Va­la­mi ne­künk azt súg­ja, nem őszin­ték Mé­szá­ros Fi­de­szért ag­gó­dó sza­vai. Mi­vel Kö­vér nem po­li­ti­kai szá­mít­ga­tá­sok­hoz iga­zít­ja mon­dan­dó­ját, a bal­ol­dal cél­táb­lá­já­vá vált, a saj­tó is kar­col­gat­ja ren­de­sen. Elő­sze­re­tet­tel ér­tel­mez­ge­tik sza­va­it, iro­ni­zál­nak mon­da­ta­in, Mé­szá­ros pe­dig fő­szer­kesz­tő­jé­vel váll váll mel­lett, tel­jes erejével fél. Ha ugyan­is vissza­jön­né­nek „a fi­úk” ta­lán akasz­ta­ná­nak is (vö. kö­tél tör­té­net me­ta­mor­fó­zi­sa). Olyan ret­teg­ve ír, mint­ha ’88-ban a gu­mi­bot­ bal­ol­da­li vé­gén Orbánék áll­tak vol­na. Ilyen kön­­nyű a bő­röndbe­cso­ma­go­lók álom­csa­pa­tá­ba be­ke­rül­ni? Ta­lán. Ám épp az ilyen meg­nyil­vá­nu­lá­sai mi­att Mé­szá­ros már nem csak kérilászló-sze­rű füg­get­len elem­ző­nek, de bibói de­mok­ra­tá­nak sem te­kint­he­tő (de­mok­ra­tá­nak len­ni annyit tesz: nem fél­ni). Si­kít­va me­ne­kül Kósáné Ko­vács Mag­da eu­ro­pé­er sza­bá­sú szel­le­mi szok­nyá­ja mö­gé. Va­ló­szí­nű­nek lát­szik, hogy e kü­lö­nös lel­ki ál­la­pot­ba sod­ró­dás­nak Kö­vér in­kább esz­kö­ze, sem­mint oka. Ha pél­dá­ul va­la­ki az Or­bán gom­bot nyom­ja meg ná­la, ugyan­ez az ered­mény vár­ha­tó.
Szer­zőnk a ma­ga szé­gyen­lős mód­ján azért sut­­tyom­ban ki­oszt né­hány si­mo­ga­tást is. A Fi­desz hon­lap­já­nak szer­kesz­tő­it pél­dá­ul jó­zan két­ke­dők­ként em­lí­ti, ami Mé­szá­ros szá­já­ból szi­no­ni­má­ja le­het a „raj­zol­jon té­ged kö­rül a Doszpot Pé­ter” ked­ves­ke­dő ki­fe­je­zés­nek.
A 168 Órá­ból egyéb­ként nép­sze­rű, köz­ked­velt la­pot is fa­rag­hat­na a tu­laj­do­nos Mes­ter Ákos, ha nem ír­na be­le, és er­re Mé­szá­ros Ta­mást is si­ke­rül­ne rá­bír­nia. Mert a ma­gunk­faj­ta be­tű­fa­lók amúgy szí­ve­sen ven­né­nek ke­zük­be balliberális hit­el­ve­ket val­ló la­po­kat is, ha ve­zér­cik­ke­i­nek so­rai kö­zül nem Lendvai Il­di­kó kö­szön­te­ne ben­nün­ket rend­re nagy sze­re­tet­tel. En­­nyi.

- É.K. -


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. április (1427 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”