OFFLINE | puncs | kultúra
A süketek hallanak
Jel, tolmáccsal
(2004. január)
Mi­ó­ta a kor­mány­zat ezer­egy me­se­be­li szlo­gen­je kö­zé fel­vet­te a „2003 a fo­gya­ték­kal élők éve”-cí­mű irány­el­vet is, csi­nos mi­nisz­ter­nőnk akadt, aki az esé­lyek egyen­lő­sé­gé­ért száll sík­ra.
Megtanultuk, mert Lé­vai Ka­ta­lin fe­jünk­be ver­te: mon­dan­dó­ját nem­csak hal­lók szá­má­ra ar­ti­ku­lál­ja, ha­nem sü­ket­né­mák szá­má­ra jel­tol­má­csot is igény­be vesz. Ha Ka­ta­lin, ak­kor tol­mács, ha tol­mács, ak­kor – majd­nem min­dig – Ka­ta­lin is. Na, itt len­ne pár meg­jegy­zé­sem. De, hogy ne ér­jen a vád, mi­sze­rint csak di­ag­nó­zis va­gyon, te­rá­pia se­hol, hát tes­sék. Öt­le­tek ingyér' a Ál­lam­nak.

Ami­ó­ta ön­tött­vas la­vó­rok­kal kém­lel­het­jük az eget, ilyet nem lát­tunk. Elő­ször is, az MTV-n sze­rin­tem min­den ren­de­zőt ki­akaszt Jel­tol­mács Né­ni. Né­ha olyan ki­csi­re vág­ják sze­gényt, hogy ve­le lá­tás­sé­rült­té ne­vel­he­tik át a hal­lás­kor­lá­to­zot­tat. A hír­adós­ok ta­lán fel­dob­nak egy pízt, és ha élé­re esik, az­nap ext­ra be­mo­to­roz­tat­ják a Né­nit. Ez is egy­faj­ta rendszer… Más­kor fel­tör a rö­hej: a már ki­ci­ki­zett Ri­por­ter ke­res­te­tik fan­tá­zia­ne­vű te­le­ví­zi­ós ten­ge­ri kélgyó egyik mel­lék­far­ka­ként be­adott dajdajozáskor sze­ren­csét­len tol­mács­nőnk a ci­gány­nó­tát gesz­ti­ku­lál­ja. Ért­he­tő? Éne­kelt zö­re­je­ket pró­bál vi­zu­a­li­zál­ni nem hal­lók szá­má­ra. Fá­ból jó vas­tag ka­ri­ka.
Be­le­gon­dol­tak már? Ki­mon­dot­tan kí­nos pil­la­nat, ami­kor a köz­te­le­ví­zi­ós fő-Gyárfás-vezető szá­má­ra esz­té­ti­ka­i­lag is fon­tos, és – vall­juk be – Kiss Pé­ter poszt-kiszes kor­pu­szá­hoz mér­ve pl. sok­kal sze­ret­he­tőbb Ka­ta­lin asszony le­sze­re­pel a Nap-Keltében, és a be­széd­hi­bás kis­lány prog­ram­aján­ló­ja köz­ben ma­gá­hoz in­ti csa­tolt ré­szét, a Né­nit, si­sak fel, irány a kö­vet­ke­ző ka­me­ra. Mert­hogy ek­kor ki ma­rad a sü­ket­né­mák­kal? En­­nyi volt a fi­gye­lem?
Kü­lön­ben kí­ván­csi­an vá­rom, mi­kor in­dul nagy né­pi moz­ga­lom a több­ség jo­ga­i­nak ki­ví­vá­sá­ért. Mert mi van, ha ki­akad­nak? Ha mé­reg­drá­ga plaz­ma­izé­jük tel­jes kép­er­nyő­jén sze­ret­nék él­vez­ni ezt a poszt fesztam be­nyo­mott uni­ós rajz­fil­met, amit szin­tén el­mu­to­gat­nak? Ha ele­gük van a kor­ha­tár­ka­ri­kák­ból, a logókból, a jobb sar­kot fi­gye­lem­el­vo­nó han­da­ban­dá­zás­sal ki­töl­tő jel­tol­mács­ból? Hát alig ma­radt sza­ba­don ha­gyott kép­er­nyő­fe­lü­let! He?
El­len­ben mi­ért nem in­dí­tunk prog­ra­mot „Te­le­tex­tes té­vé­ké­szü­lé­ket min­den hal­lás­sé­rült­nek”- cím­mel, és tölt­jük fel ala­po­san a moz­gó­kép­re há­zi­lag, egy gomb­nyo­más­ra rá­vág­ha­tó szol­gál­ta­tást? Tu­dom, ez élő mű­so­rok­nál nem megy, de a mi­nisz­ter­el­nök­re nem is ér­de­mes szak­em­bert bérelni. Ami csöpp ne­ki kell, azt az ő le­gen­dás mi­mi­ka- (mi­mik­rit ír­tam vol­na? ugye, nem?) és gesz­tus­rend­sze­ré­vel győ­zi.
Az még­sem esély­egyen­lő­ség, ha csak az il­le­té­kes mi­nisz­ter­nő fo­lya­ma­tos mé­dia­sze­rep­lé­se­it ért­he­tik vég­re a sü­ke­tek. Sze­rin­tem job­ban ér­de­kel­né őket pl. a Min­den­tu­dás Egye­te­me, de hadd' ne le­gyek fa­ri­ze­us: bi­zony, a Va­ló Vi­lág 3 is. Olyan mű­so­ro­kat em­lí­tek, ame­lyek nem élő­ben, ha­nem csúsz­tat­va-szer­keszt­ve, il­let­ve össze­ál­lí­tás­ban is su­gá­roz­va ke­rül­nek a kép­er­nyő­re. Oda ké­ne hat­ni, ha ez va­ló­ban fon­tos cél.
És job­ban bíz­nék a fel­ira­to­zás­ban. Mi­nisz­té­ri­umi pá­lyá­za­tok­ból fi­nan­szí­roz­va ké­szül­het­né­nek ke­vés­sel több mű­gond árán.
Áh, elég. Ceterum censeo. Sü­ke­tek hal­la­nak, va­kok lát­ják jár­ni a bé­nát Medgyessy Pé­ter esély-patyomkinos Ma­gyar­or­szá­gán. Di­cső kor­mány­za­tunk jel a bú­za­kék uni­ós égen. Tol­má­csol­ja va­la­ki je­les üd­vöz­le­te­met.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”