OFFLINE | háló és puding |
Függõ és független
(2004. január)
Ismét a Népszava... Bi­zony, bi­zony, ez az év sem más, mint a töb­bi, az ár­nyék­ál­lam bo­zót­har­co­sai fo­gyat­koz­nak, Bin Laden, Szász Kár­oly, Polt, Mádl, a közvéleménykutató cé­gek ve­ze­tői, a di­á­kok és a fi­a­tal há­za­sok még sza­bad­lá­bon ás­sák alá a szocializ... hop­pá, bo­csá­nat: a de­mok­ra­ti­kus in­téz­mény­rend­szert, a bonc­asz­ta­lon pe­dig ez a rop­pant je­len­tős saj­tó­ipa­ri rekvizítum.

Gór­cső alatt a ja­nu­ár 3-i szám 7. ol­da­la, és an­nak ré­misz­tő okos­sá­gai. A szer­ző a Mé­szá­ros Ta­más, aki Füg­gő és füg­get­len cí­men Mé­szá­ros Ta­más időutazgatva schlechtcsabázgat egy ha­tal­mast, és ba­ro­mi­ra él­ve­zi. Fin­csi mi, Mé­szi? Az ilyen f. und f. megamegmondók leg­na­gyobb ke­reszt­jé­ből is elénk pat­tan né­hány szilánk. Ezek ugyan­is tény­leg azt hi­szik: ha va­la­ki jobb­ol­dal­inak tart­ja ma­gát, ak­kor Schlecht Csa­bás pó­ló­ban jár. Hát nem. (Bár ab­ban nem vol­nék biz­tos, hogy Mé­szá­ros f & f. Ta­más ki­dob­ta már az a ‘94-es kam­pány­ból ma­radt de­di­kált MSZP-pó­ló­ját.) Ha fel­idé­zem a négy esz­ten­dőt, sze­rin­tem min­den jó­ér­zé­sű em­ber (bal&jobb egy­aránt) ta­lál ma­gá­nak tenyérbemászó ar­cot – ne­kem is meg­van­nak az ilyen­je­im, még ha ez a Schlecht nem is tar­to­zik kö­zé­jük, egész egy­sze­rű­en azért mert ro­had­tul nem ér­de­kel.

A cikk vég­ki­csen­gé­se megint Polt – ak­kor mi­ért tűnt schlechtcsabázásnak?

Ha egy Par­la­ment ala­kú er­nyő len­ne Ma­gyar­or­szág fe­lett, alig­ha­nem fi­no­man át­kö­nyö­köl­ném a bal­ol­dal­ra. De térjünk vissza Mészire. Néz­zük, ho­gyan ír Ő. Az anyag egy szép fi­lo­zó­fi­ai esz­me­nyelv­vel kez­dő­dik, hogy sen­ki ne vá­dol­ja a tő­ke­súly hi­á­nyá­val. Nem is. Bár ha már va­la­ki TGM-szintet akar ug­ra­ni egy flekk­ben, ta­nács­olom: ne csinálja össze a bo­ká­ját 1450-nél. Értsd ez alatt: az emel­ke­dett­ség­ből egy név­vel, Polt Pé­ter ne­vé­vel ránt­ja le az ol­va­sót (fel­té­te­le­zem) a sa­ját szint­jé­re – az ív tö­rik, gyors­tal­pa­ló újsisulik, el­ső lec­ke. Na, most jön a had­del­hadd! Mé­szi nem vic­cel: röp­dös­nek az or­runk előtt a slá­ger­ne­vek, az em­ber azt se tud­ja, tény­leg 2004-et írunk-e, vagy ezt is a Fi­desz ta­lál­ta ki, hogy tematizálja a köz­be­szé­det. Az­tán, á la Gyurcsány Fe­renc, ki­csit ár­nyék­ál­la­mo­zik, és ami­kor ki­mond­ja: a Fi­desz tisz­táz­za ma­gát, az émely­től már nem is tud mást he­beg­ni az ol­va­só: tisz­tázd ma­gad te, öre­gem! A cikk vég­ki­csen­gé­se megint Polt – ak­kor mi­ért tűnt schlechtcsabázásnak? Vagy ha mind­ket­tő, ak­kor mi­ért nincs szin­tén emel­ke­dett le­ve­ze­tés? Vagy ak­kor mi­ért ilyen a nyi­tány? Sze­ret­nék rá­mu­tat­ni: Mé­szá­ros Ta­más (és most figyi, Népszava-szerkek!) gagyit ad el pén­zért. Ez egy rossz cikk. Le­járt sza­va­tos­sá­gú ügyet me­le­gít fel (ez még nem len­ne baj, de) a szük­sé­ges ak­tu­a­li­zá­lás el­vég­zé­se nél­kül. Az nem ak­tu­a­li­zá­lás, hogy ne­ve­ket cse­rél­get. Ha ilyen­nel kí­sér­le­tez­ne egy pá­lya­kez­dő f. und f., pá­ros láb­bal rúg­nák ki akár­hon­nan!
Egyéb­ként a rossz új­ság­írók­kal sincs baj, szó­val a bi­za­lom tel­jes. Ép­pen ezért, s mi­vel a tár­gyalt cikk­ből egy sa­já­tos prob­lé­ma lát­szik ki­bon­ta­koz­ni, már min­den iró­nia nél­kül kezd ér­de­kel­ni... meg tud­ja va­la­ki mon­da­ni, ki ez a Mé­szá­ros? Van egy fílingje. Füg­gő és füg­get­len.

- S. H. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”