OFFLINE | puncs | kultúra
Katalin, a képzet asszonya
A nem-bírom-nõ
(2003. december)
Va­gyunk pá­ran, kik flekk­pén­zért cikizzük a ke­res­ke­del­mi té­vék köl­ni­nek marketingelt iz­zad­ság­fo­lya­ma­it, ez se egy büsz­ke mes­ter­ség, hi­szen ar­ra épül, ami va­cak.

Na, de amit most láttam… a ku­kac­ál­la­po­tá­ból nu­me­ri­kus­sá bá­bo­zó­dott ket­tes csa­tor­na ma­gi­ca – Ha­vas Hen­rik bol­dog­ta­lan em­lé­ke után sza­ba­don – jo­gi show-t kezde szór­ni. A pul­pi­tu­son a má­ra íté­lő­szé­ki szó­vi­vő­vé avan­zsált, do­há­nyos fér­fi-han­gú Sán­dor bí­ró­nő hűlt he­lyén csü­csül Ka­ta­lin. És ugyan­az­zal a má­sod­osz­tá­lyú, szí­nész­kép­zős bla­zírt­ság­gal ad­ja az unott, még­is szív­te­len nő­ala­kot, mint előd­je, aki a pál­cán kí­vül még az utat is tör­te a ma­gyar te­le­ví­zi­ó­zás­ban.
Alapeset, hogy mindenkit foglalkoztató ügyeket, az eljárásból és a fik­tív al/felperesek érv­anya­gá­ból el­ta­nul­ha­tó lo­gi­ká­kat kel­le­ne for­ga­tó­köny­ve­sí­te­ni, eh­hez ké­pest a ta­núk pad­ján ön­ka­pa­rá­sos né­ző­kín­zást ge­ne­rál­va om­lik össze egy őszü­lő har­min­cas szü­lő, mel­les­leg pe­da­gó­gus, aki­nek ta­nár­nő fe­le­sé­ge érett­sé­giző di­ák­já­val szűr­te ös­­sze a le­vet. Kis­csá­vó pe­dig meg­ru­ház­ta a ta­nár urat, akit most bor­dá­i­nak tö­re­té­sén túl sok­kal job­ban meg­vi­sel a tár­gya­lás ma­ga. Apu­ci, a fel­szar­va­zott, egy szá­raz­ra gé­pelt mo­no­lóg ar­ti­ku­lá­lá­sa köz­ben ho­mo­kot sír a sze­mé­ből, egy ros­tá­ig jut­na Vas ut­cá­ban, itt vi­szont öt­mil­lió ké­szü­lék­be elekt­ro­ni­zál­ják; Ka­ta­lin cár­nő fel­füg­gesz­tett bör­tönt szab ki, hoz­zá­té­ve.
Stíl­sze­rű­en ha­ran­goz­zák már a kö­vet­ke­ző adást: ko­los­tor­ban mo­lesz­tál­ja a pap a le­ányt – a gyón­ta­tó­szék ár­nya rej­ti a bűnt. Brá­vó, tv2! Vá­rom a foly­ta­tá­so­kat: Szo­dó­mia a rabbiképzőben, vagy A Hit Csar­nok mint me­leg­ház cí­mű epi­zó­do­kat, nyil­ván eze­ket is terv­be vet­ték, hisz él­jen az ökumené, ha már a to­le­ran­cia el­hunyt.
Hadd bí­rál­jam ez egy­szer én is a bí­ró­sá­got, hisz ez most úgy­is olyan tren­di: csak azt saj­ná­lom iga­zán, hogy so­ro­zat lesz Ka­ta­lin bí­ró­nő­ből, hogy a for­ga­tó­könyv­írók hos­­szú be­vé­te­li ter­ve nem olyan, mint a ne­mes íté­let indokló ré­sze. Nem egy ügyű.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”