OFFLINE | háló és puding |
Áll egy ifjú Gyurcsány a téren
(2003. december)
„Szo­ká­sos es­ti for­ga­tag­ban vol­tunk, mond­ta a mi­nisz­ter, ál­ta­lá­ban az idő­sebb kor­osz­tály­hoz tar­to­zó em­be­rek­kel ke­res­tük a kap­cso­la­tot, de az ér­dek­lő­dő kül­föl­di­ek­nek is el­ma­gya­ráz­tuk, hogy va­ló­já­ban mi is tör­té­nik a té­ren.” (Gyurcsány Fe­renc a FIBISZ hon­lap­ján)

Húzódik már egy ide­je ez a „Meg­be­csü­lés az idős em­be­rek­nek”-kam­pány. Nyom­ják a szó­ró­la­pot a szo­ci­a­lis­ta lel­kek, Tó­bi­ás párt­igaz­ga­tó pe­dig a mé­di­án át tol­ja nyi­lat­ko­za­ta­i­val az ak­ci­ót. Az em­be­rek igény­lik a tö­rő­dést (vö. „a Tra­bant is meg­há­lál­ja a gon­dos­ko­dást, hű tár­sunk lesz sok száz kilométeren át”), sze­ret­nék sze­ret­ni a kor­mányt (a négy ke­rek­ről szó­ló rész tö­röl­ve), de hát – mond­juk ki bát­ran – nem olyan kön­­nyű az. A so­kat lá­tott meg­mon­dó em­be­rek azon­ban nem sze­re­tik, ha ku­ko­ri­cáz­nak ve­lük. Bár a mód­szer kö­zel sem olyan ha­té­kony, mint ami­kor be le­he­tett só­haj­ta­ni a ház­tömb­bi­zal­mi fü­lé­be, hogy Pé­ter bá­csi la­ká­sa fe­lől a Sza­bad Eu­ró­pa hang­jai szű­röd­nek át, de ez a faj­ta nyo­mu­lás – mint tud­juk – a szo­ci­a­lis­ta vív­má­nyo­kért foly­ta­tott küz­de­lem, más esz­kö­zök­kel. Ejrópa-kom­pa­ti­bi­li­sebb, na!
A szó­ró­la­po­zás ha­té­kony­sá­gá­ba ve­tett hit újabb ro­ham­ra kész­tet­te a csa­pat­já­ték ki­öt­lő­it és két­ke­zi ro­bo­to­sa­it. A cél­cso­port és az üze­net is ugyan­az. Mit mond­jak, za­var­ba ej­tő. Ha va­ló­ban ak­ko­ra át­tö­rést si­ke­rült el­ér­ni, mint Montgomery tá­bor­nok­nak az észak-af­ri­kai fron­ton, ak­kor ho­va a nagy igye­ke­zet? Vagy Tó­bi­ás ló­dí­tott, s nem volt elég meg­győ­ző a (kis)polgári orbánista el­haj­lók meg­győ­zé­sé­re az 53. he­ti nyug­díj hi­vat­ko­zás­ként? Eset­leg nem ol­vas­tak Hérakleitoszt, „ugyan­ab­ba a fo­lyó­ba kétszer…?” (Hogy a sa­ját szó­ró­la­po­zás­sal szem­be­ni fenn­tar­tá­sa­ink­kal már ne is ho­za­kod­junk elő.) Azon a bo­ron­gós no­vem­be­ri dél­utá­non is csak egy Gyurcsány Fe­ren­cet tud­tak mel­lé­kel­ni a kis la­pocs­kák­hoz. Ha mind­ez nem no­vem­ber­ben tör­té­nik egé­szen elér­zé­ke­nyül­het­tünk vol­na: fent­ről a nagy hal le­jött hozzááátok, stb. No­ha az ta­gad­ha­tat­lan, hogy az ide­o­ló­giagyá­ros műkorund ki­rály, ko­rát jócs­kán meg­elő­ző fu­tu­risz­ti­kus gon­do­la­ta­i­val ha­son­lít Köbükire, de ezért – kapcs ford – még­sem őt kel­lett vol­na ki­kül­de­ni. Az ősz­idő pro­jekt­nek hi­te­le­sebb meg­je­le­ní­tő­je lett vol­na például Horn Gyu­la. Ke­dé­lye­sen el­be­szél­get­het­tek vol­na a MALÉV-os re­pü­lős él­mé­nyek­ről, a szo­ci­a­lis­ta in­ter­na­ci­o­ná­lé al­el­nö­kök szo­mo­rú éle­té­ről (iz­gi té­ma), az­tán jó­éj­sza­kát.
Gyurcsány Fe­renc sze­rint jó han­gu­la­tú, si­ke­res po­li­ti­kai ak­ció volt: „Fon­tos­nak tar­tom a sze­mé­lyes ta­lál­ko­zást, az in­for­má­ció­cse­rét”. Szin­te lá­tom ahogy az in­for­má­ció­cse­re je­gyé­ben Gi­zi né­ni – cek­ke­ré­ből ki­kó­ka­dó ka­kas­fe­jet re­gu­láz­va – épp a sta­di­on be­lép­te­tő rend­szer­rel kap­cso­la­tos meg­lá­tá­sa­it oszt­ja meg a tár­ca ve­ze­tő­vel. Vagy az az in­for­má­ció cse­re, hogy hadd pa­nasz­kod­ja­nak sze­gény öre­gek, mi majd meg­nyug­tat­juk őket, hogy 53. he­ti?
A leg­jobb öt­let a kül­föl­di­ek be­vo­ná­sa. Már ne is ha­ra­gud­jon uram, de mit ér­dek­li önt, hogy mer­re van a Ha­lászbás­tya? Itt ké­rem em­be­ri sor­sok­ról, meg a 2600 fo­rint 53. he­ti nyug­díj­ról van szó. Néz­ze, itt ez a di­ag­ram, lát­ja? Yes. En­­nyit vett el az Or­bán kor­mány. Ne­kem el­hi­he­ti, én va­gyok a Köz­tár­sa­ság if­jú­sá­gi mi­nisz­te­re! Mi­cso­da, hogy ho­va húz­zak?Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”