OFFLINE | intro | "a szerkesztő azt üzente"
A költség el van vetve
(2003. november)
Jö­vő­re nem lesz gu­ba – tud­tuk meg ki­csit hos­­sza­dal­ma­sab­ban és kö­rül­mé­nye­seb­ben a Köz­tár­sa­ság Min­den Gyer­me­ké­nek Má­so­dik Édes­ap­já­tól.

A ma­gyar jó­lé­ti ál­lam ko­ra le­járt, jön a meg­szo­rí­tá­sok ko­ra, pa­ra­dig­ma­vál­tás kell, meg har­ma­dik di­men­zió. Az egész kor­mány­za­ti du­má­val csak egy a bi­bi: azon túl, hogy rögdemokratáink meg­vet­tek ki­ló­ra egy ön­kor­mány­za­ti vá­lasz­tást, meg, hogy rö­vid ide­ig ma­guk is el­hit­ték a tár­sa­dal­mi­lag ér­zé­keny szoc­dem masz­la­got, mi ér­tel­me volt az egyéb­ként hat­ha­tós (lásd száz­na­pos prog­ram meg­sza­va­zá­sa) el­len­zé­ki se­gít­ség­gel meg­va­ló­sí­tott többszázmilliárdos köl­te­ke­zés­nek? Hogy Medgyessy Pé­ter egójának meg sze­re­tet­hi­á­nyá­nak kel­lett a jól­la­kot­tan szu­szo­gó la­kos­ság há­lá­ja? Leg­kö­ze­lebb majd 2005-ben lesz (ta­lán) bér­eme­lés, ad­dig ma­gyar köz­al­kal­ma­zott ül, fek­szik, kul­tu­rál­tan szó­ra­ko­zik. A gaz­da­sá­gi ne­héz­sé­gek­ről pe­dig amúgy is az ira­ki há­bo­rú, szep­tem­ber 11., az olaj­vál­ság, a Big Bang és a Sá­tá­ni Mo­so­lyú te­het. Ezt már Len­gyel Lász­ló is meg­mond­ta.

- A.B.A. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”