OFFLINE | interjú |
Levélváltás, összeesküvés meg a hitelesség
Lovasi és a Borz
(2004. szeptember)
Forradalmár, Kicsit szomorkás, Emese. Számok, melyeket gimnazisták ezrei ismernek fejből. A Kispál és a Borz frontembere, Lovasi András ezúttal politikáról, popzenéről és a sajtó természetrajzáról beszélt.

– Sika, ka­sza, léc. Mi jut eszed­be er­ről a há­rom szó­ról?
– A ne­gye­dik le­me­zünk cí­me. Az ere­de­ti je­len­té­se – öreg roadoktól hal­lot­tuk –, hogy a tur­né vé­gén nincs ám so­ká­ig ma­ra­dás, sika (ze­ne), ka­sza (pénzfelvét), léc (tá­vo­zás), mert már na­gyon men­né­nek ha­za. A le­mez cí­me egyéb­ként Pé­csi szál lett vol­na, de az ak­ko­ri ki­adónk fi­káz­ni kezd­te az anya­got, ho­lott előt­te még a szín­há­zi tö­rek­vé­se­in­ket is tá­mo­ga­tá­sá­ról biz­to­sí­tot­ta, ezért dü­hünk­ben ez­zel a mó­do­sí­tott cím­mel üzen­tünk ne­kik.
– Lovasi And­rás szín­mű­vész?
– A pé­csi Egye­te­mi Szín­pad ve­ze­tő­jé­nek fel­ké­ré­sé­re ké­szí­tet­tük a Pé­csi szál cí­mű da­ra­bot egy ba­rá­tom­mal. Egyéb­ként én csak a szö­ve­ge­ket és a ze­nét ír­tam. A tör­té­net Szécsi Pál éle­té­ről és ha­lá­lá­ról szól, mely­nek meg­fil­me­sí­té­si jo­gát meg­vet­ték az ame­ri­ka­i­ak. Steven Spielberg volt az egyik fő­sze­rep­lő, aki­nek nem tet­szett Szécsi Pál ha­lá­la, ezért más­fe­lé gör­bí­tet­te a pá­lya­ív vé­gét.
– Mi­ként a ze­ne­kar pá­lya­ívén is iga­zí­ta­ni kel­lett. Ma már nem fo­gad­tok el sem párt, sem ál­la­mi fel­ké­rést. Mit vé­tett a po­li­ti­ka?
– 1994-ben még az SZDSZ tá­mo­gat­ta az egyik tur­nén­kat. Az­tán a Fi­desz-kor­mány ren­dez­vé­nye­in is fel­lép­tünk. A ta­va­lyi tusnádfürdői ügy kap­csán vé­gül úgy dön­töt­tünk, hogy nem aka­runk po­li­ti­kai játsz­mák ré­sze­se­i­vé vál­ni.
– Az RMDSZ fi­ók­szer­ve­ze­té­nek bu­li­ját idén még­is be­vál­lal­tá­tok.
– Ben­nün­ket egy kon­cert­szer­ve­ző iro­da ke­re­sett meg most is, meg ak­kor is, ami­kor Kő­sze­gen – mint ké­sőbb ki­de­rült – Fi­desz-kö­ze­li fesz­ti­vá­lon ját­szot­tunk. Mind­két hely­re azért men­tünk, mert ko­ráb­ban ott még nem lép­tünk fel. Az megint egy má­sik prob­lé­ma, hogy Er­dély­be nem le­het úgy ki­men­ni, hogy ne le­gyen a hát­tér­ben va­la­mi sus­kus. Szó­val így vé­de­ke­zünk az olyan szi­tu­á­ci­ók el­len, mint ami­lyent ta­valy kre­ált a mé­dia ve­lem kap­cso­lat­ban Ko­vács Ákos ürü­gyén.
– Ak­kor és ott je­lez­ted, a leszakadtországrész-nyalást át­en­ge­ded az utá­nad kö­vet­ke­ző­nek. Eb­ből ke­re­ke­dett ki­sebb po­li­ti­kai vi­har.
– Volt Ákos­sal egy több­for­du­lós e-mail vál­tá­sunk az omi­nó­zus ese­tet kö­ve­tő­en. Ő pon­to­san tud­ta, hogy én na­gyon kö­vet­ke­ze­te­sen nem sze­re­tem azt, amit ő csi­nál, már ’90 óta, és eb­ben sem­mi po­li­ti­ka nincs. Ak­kor még ő sem fog­lal­ko­zott ez­zel. Az­tán még­is po­li­ti­kai szí­ne­ze­tet ka­pott. Amit ő mű­vel, az az én ol­va­sa­tom­ban in­kább szak­mai prob­lé­ma.
– Ha­tá­ron túl más­fé­le at­ti­tűd­del állsz a kö­zön­ség elé, vagy ugyan­azt az éne­det adod?
– Idén pél­dá­ul már na­gyon vi­gyáz­tam, hogy ne mond­jak sem­mit, mert ak­kor a la­pok na­gyon ügye­sen csúsz­tat­ják ös­­sze – így ér­tel­mez­ve át az ál­ta­lam mon­dot­ta­kat. Min­dent ös­­sze­vissza ír­tak ró­lam ak­kor, de csak a He­ti Vá­lasz kér­de­zett ar­ról, mi is tör­tént sze­rin­tem. Idén pl. Kapolcs kap­csán a Ma­gyar Nem­zet epo­szi jel­ző­ket osz­to­ga­tott. Az Anima Sound System dög­unal­mas, Ha­jós And­rás blöf­föl. Nagy Fe­ró vi­szont – aki ab­szo­lút hi­te­les sze­rin­tem is – per­sze buksisimit ka­pott. Mint­ha a vélt párt­ál­lás­tól függ­ne a tel­je­sít­mény. Így in­kább nem mon­dok sem­mit. Per­sze van az is, hogy sem­mi nem jut eszem­be. Ak­kor úgy nyom­juk, mint a Beat­les, A ol­dal ket­tes szám.
– Ko­vács Ákos­nak egye­dül a Tank­csap­da ju­tott eszé­be, ami­kor a fi­gye­lem­re mél­tó ma­gyar ze­ne­kar­ok­ról kér­dez­ték. Te ho­vá so­ro­lod őt?
– A sze­mé­be is meg­mond­tam, hogy nem tet­szik, amit csi­nál. Ő az ele­jén tett olyan gesz­tu­so­kat, ami­ből ar­ra le­he­tett kö­vet­kez­tet­ni, hogy ez nem köl­csö­nös. Ne­kem már a Bonanza Banzai is olyan volt, mint Zámbó Jimmy. Köz­ben meg­ta­nult igé­nye­sen hang­sze­rel­ni, de a da­lai ugyan­úgy nem szól­nak sem­mi­ről. Ügyes köz­gaz­dász fiú, aki azt gon­dol­ja, hogy pop­ze­nét ját­szik.
– Ak­kor kik­re ér­de­mes sze­rin­ted oda­fi­gyel­ni?
– A Quimby jól be­vált ze­ne­ka­rom, a leg­na­gyobb ígé­ret,
a Hiperkarma több­ször elő-zenekarunk is volt. Na­gyon iz­gal­mas pró­bál­ko­zás a Ka­u­ká­zu­sé, bár még küz­de­nek né­mi Kispálos ár­nyék­kal. Van még az Is­ten há­ta mö­gött cí­mű, na­gyon sú­lyos me­tál zú­zás­ba bo­nyo­ló­dó cse­pe­li for­má­ció, rit­ka jó szö­ve­gek­kel. A Bëlgát már nem sze­re­tem an­­nyi­ra, a má­so­dik le­mez nyo­má­ba sem ér az el­ső­nek. Emil Rulezék szö­ve­gei sze­ret­he­tő­ek, ze­ne­i­leg ne­kem túl hab­csók, de a Ha­jós mi­att min­dig jó a kon­cert.
– A Kispál és a borz is ala­kul. Töb­ben ki­száll­tak a ze­ne­kar­ból, má­sok jöt­tek he­lyet­tük. Az ere­de­ti fel­ál­lás­ból ket­ten vagy­tok. Kispál And­rás nél­kül le­het­ne Borz?
– Ami­kor a Bräutigam (el­ső do­bos) ki­szállt, ak­kor fel­osz­lot­tunk két hét­re. Az­tán azt mond­tam Kispinek, pró­bál­juk meg más­sal. Ha szét­men­nénk, nem len­ne ezt ki­nek mon­da­ni. Biz­tos ő is csi­nál­na va­la­mit, meg én is, de azt más­képp hív­nák. Fur­csa szim­bi­ó­zis­ban va­gyunk. Az And­rás sok­kal íze­sebb ze­nész, egye­di gi­tár­já­té­ka van, ne­kem meg ösz­­sze­ra­kó ké­pes­sé­gem. Ez a faj­ta szer­zői konst­ruk­ció egy ide­je a Csü­lök­kel (má­so­dik do­bos) nem mű­kö­dött. A ze­ne­szer­zés olyan me­se­be­li ál­la­pot, amit érez­ni kell. Azt, hogy jó, mind­járt meg­lesz, ez az. Csi­nál­tam már szó­ló­le­mezt is, azért tu­dom, hogy ezt együtt sok­kal ne­he­zebb ös­­sze­hoz­ni. A Ve­lő­ró­zsák cí­mű le­mez pl. a fe­jem­ben sok­kal vic­ce­sebb anyag volt, az­tán vi­lág­fáj­dal­mas­ra si­ke­rült a ze­ne. Ami­kor az új anya­got kezd­tük vol­na ír­ni, még job­ban ki­jött, hogy a Csüli más­fe­lé húz.
– Ta­valy töb­bed­ma­gad­dal alá­ír­tál egy pe­tí­ci­ót, hogy a kul­tu­rá­lis kor­mány­zat vég­re is­mer­je el és tá­mo­gas­sa a ma­gyar kön­­nyű­ze­nét. Árad a pénz?
– Már az ele­jén is mind­két ol­dal­ról tá­mad­tak. Libsi ös­­sze­es­kü­vést vi­zi­o­nál­tak, de a tilososok is hü­lye­ség­nek tar­tot­ták. Lovasi meg a Szan­di áll­nak a kas­­sza előtt, ilye­nek. Pe­dig mi csak pá­lyá­za­ti le­he­tő­sé­gek­re gon­dol­tunk kis klu­bok, pró­ba­he­lyek, ze­nei mű­he­lyek szá­má­ra, en­­nyi. Az­tán sem­mi nem lett be­lő­le, ta­lán azért, mert mi, ze­né­szek ki­áll­tunk az ol­dal­vo­nal­ra, mond­ván, már meg­tet­tük a dol­gun­kat, jöj­je­nek azok, akik rá­ér­nek ez­zel fog­lal­koz­ni. De nem jöt­tek.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #4: _Pirinke (2006. -1. 0-. 08: 1)  

...?!

  
  Válaszok struktúrája


  #3: _Pirinke (2006. -1. 0-. 08: 1)  

Nagyon kedveltem Lovasi András eddigi munkásságát, és a dalszövögeiből áradó pozitív őrültség, azt hittem eddig, hogy egy színházi trükk, amivel még inkább kidekorálja mind a zenét, mind a szövegi részt. Sajnos el kellett gondolnokdnom, hogy lehet, hogy tényleg nem kerek nála valami, ha például Hajósi humora csak cukormáz, az Animából nem árad a szabadság igénye, és Ákos nagyon szép és mély gondolatai pedig üres...Akkor a piros ruhacsipesz szintű Lovasi dalok maga a humor az egyszerűség és a vidámság

  
  Válaszok struktúrája


  #2: _zsolt (2006. -1. 0-. 07: 1)  

Lovasi dalszövegeit is lehet éppen értelmetlennek mondani én mégsem tenném. Viszont Ákos dalszövegei roppant mély dolgokról szólnak, mely, nem értése a vevő oldalon mutat hiányt, ami nem feltétlenül baj. Csak furi ezt kijelenteni: Nincs értelme, mert nem értem :D ...vicc ez a Lovasi

  
  Válaszok struktúrája


  #1: _lombroso (2005. -0. 2-. 14: 1)tré  

Gyerekek, ti tényleg ennyire szolgalelkűek vagytok?
Ki lesz a legközelebbi riportalany?
Sickratman?
Pa-dö-dő?
Melyik libsibibsi 'sztárt' polírozzátok a következő alkalommal, nyilvánosságot biztosítva a számára?

Oldalaztok a másik irányba ti is?

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”