OFFLINE | intro | a hónap vesztese
Bolgár György
(2003. október)
Egy­sze­rű állambolgárként mon­da­nám el it­ten, hogy a pes­ti édesbutikost fel­ső­fo­kú szin­ten be­szé­lő mé­dia­sze­mé­lyi­ség Ame­ri­ká­ról szó­ló ver­ses­kö­te­te után (a jobb köny­ves­bolt­ok­ban még kap­ha­tó – fu­tás!) most ero­ti­kus re­génnyel ha­tol be a ma­gyar mé­dia­tér­be.

A Vágy cí­mű opusz a köz­zé­tett rész­le­tek alap­ján leg­fel­jebb annyi­ra vágy­kel­tő, mint egy ke­let­né­met té­esz­nyug­dí­jas-cso­port öt­na­pos túl­élő­tú­ra után, vi­szont – amint az In­dex jegy­zet­író­ja malíciózusan meg­ál­la­pít­ja – aki lá­tott már R. Székely Ju­li­an­na-té­vé­jegy­ze­tet, az sem­min sem cso­dál­ko­zik az élet­ben. Iga­zá­ból nem is ez a ba­junk: Bol­gár György lí­rai én­je an­nak a mel­lé­re, aki­nek csak akar és ak­kor, ami­kor csak akar. Ma­gán­ügy (még ha nagy nyil­vá­nos­ság előtt el­kö­ve­tett is). De az­tán ne le­gyen sí­rás-rí­vás, fo­gak­nak csi­kor­ga­tá­sa, ha eget­ve­rő rö­hö­gés­sel nyug­táz­zuk, hogy a poszt­mo­dern per­verz ta­ta va­la­me­lyik mér­ték­adó lap­ban fél­ti a de­mok­rá­ci­át a sá­tá­ni mo­so­lyú­tól. Vic­ces lesz, de ak­kor már nem Be­szél­jük meg!

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”