OFFLINE | intro |
Ta­nu­ló­pénz
(2003. október)
Úgy tű­nik, a fel­ső­ok­ta­tás és az ott ta­nu­lók nem tar­toz­nak a szo­ci­a­lis­ták szív­ügyei kö­zé. Mi­kor a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ból ki­szi­vár­gott, hogy az 53. he­ti nyug­díj eset­leg csak a jö­vő év ele­jén ke­rül­ne ki­fi­ze­tés­re, óri­á­si volt a fel­hör­dü­lés a szo­ci­a­lis­ták so­ra­i­ban, ugyan­ak­kor a di­á­kok uta­zá­si ked­vez­mé­nye­i­nek meg­nyir­bá­lá­sá­ra vo­nat­ko­zó ter­vek, il­let­ve a di­ák­hi­tel ka­ma­ta­i­nak emel­ke­dé­se nem lép­ték át az MSZP in­ger­kü­szöb­ét.

Az elő­ző MSZP–SZDSZ-kor­mány te­vé­keny­sé­gé­ből Bok­ros La­jos „Bu­run­di­ban sincs egye­tem, még­is mi­lyen jól meg­van­nak” arany­kö­pé­se és a pénz­ügy­mi­nisz­ter ne­vé­hez fű­ző­dő tan­díj el­len szer­ve­zett di­ák­tün­te­tés min­den­képp em­lé­ke­ze­tes mo­men­tu­ma ma­rad a ha­zai fel­ső­ok­ta­tás tör­té­ne­té­nek. Az el­múlt más­fél év sem azt mu­tat­ja, hogy az­óta gyö­ke­res for­du­lat kö­vet­ke­zett vol­na be a két kor­mány­párt egye­te­mek­hez, fő­is­ko­lák­hoz va­ló hoz­zá­ál­lá­sá­ban.
A kor­mány­za­ti ta­ka­ré­kos­sá­gi in­téz­ke­dé­sek ke­re­té­ben az Ok­ta­tá­si Mi­nisz­té­ri­um szin­te a tel­jes rá­eső meg­ta­ka­rí­tan­dó össze­get, 3,4 mil­li­árd fo­rin­tot a fel­ső­ok­ta­tás­tól von­ja el, ami a hát­ra­le­vő 4 hó­nap­ra ve­tít­ve mint­egy 25 szá­za­lé­kos meg­szo­rí­tást je­lent az egye­te­mek amúgy is szű­kös do­lo­gi ki­adá­sa­i­ban. Pe­dig ígé­re­tek­ből nem volt hi­ány. A Köz­gá­zon tar­tott párt­el­nö­ki vi­tá­ban Ko­vács Lász­ló meg­ígér­te, hogy csök­ken­te­ni fog­ják a di­ák­hi­tel ka­ma­tát (ami­ről nem tud­ta ugyan, mek­ko­ra, csak so­kal­lot­ta). Idén szep­tem­ber­től azon­ban nemhogy nem csök­kent, ha­nem mint­egy fél szá­za­lék­kal még nőtt is a ka­mat, így át­la­go­san két és fél év­vel to­vább fog tar­ta­ni a di­á­kok szá­má­ra a hi­tel tör­lesz­té­se. Míg ko­ráb­ban csak a mun­ká­ba ál­lás­kor kel­lett meg­kez­de­ni a vis­­sza­fi­ze­tést, az új sza­bá­lyo­zás sze­rint az egye­tem be­fe­je­zé­sét kö­ve­tő­en azon­nal, to­vább ne­he­zít­ve az el­he­lyez­ke­dé­si prob­lé­mák­kal küz­dő friss dip­lo­má­sok éle­tét. A szo­ci­a­lis­ták if­jú­sá­gi szer­ve­ze­te in­gye­nes uta­zást ígért a lak­hely és a ta­nul­má­nyok he­lye kö­zött, az el­kép­ze­lés be­ke­rült a kor­mány­prog­ram­ba is. Er­ről nem hal­la­ni, vi­szont a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban ké­szült ter­ve­zet sze­rint a di­á­kok ked­vez­mé­nyes uta­zá­sá­ra for­dí­tott tá­mo­ga­tás egy ré­szét át­cso­por­to­sí­ta­nák a na­pon­ta in­gá­zó mun­ka­vál­la­lók in­gye­nes uta­zá­sá­nak biz­to­sí­tá­sá­ra. Így a tá­vol­sá­gi köz­le­ke­dés kö­rül­be­lül két­sze­re­sé­re drá­gul­na a di­á­kok szá­má­ra. Szó volt 10 ezer új kol­lé­gi­u­mi fé­rő­hely­ről is a mos­ta­ni kor­mány­cik­lus­ban, azon­ban egy­elő­re se­hol sem kezd­tek hoz­zá új épü­le­tek fel­hú­zá­sá­hoz, s az er­re for­dít­ha­tó for­rá­sok sem lát­sza­nak. Így ha lesz­nek is új kol­lé­gi­u­mok, ak­kor jó esél­­lyel ma­gán­fi­nan­szí­ro­zás­ban épül­nek majd, ha­vi 25-40 ezer fo­rin­tos bér­le­ti díj­jal. A kö­zel­jö­vő­ben más vál­to­zá­sok is vár­ha­tók: az új fel­ső­ok­ta­tá­si tör­vény ter­ve­ze­te pél­dá­ul lé­nye­gé­ben ki­zár­ná a hall­ga­tó­kat a rek­tor-vá­lasz­tá­si pro­ce­dú­rá­ból, egy jó pén­zért ké­szült ta­nul­mány pe­dig a tan­díj vissza­ál­lí­tá­sá­nak le­he­tő­sé­gét ve­ti fel. Ez a lé­pés, mi­köz­ben a fi­nan­szí­ro­zá­si prob­lé­má­kon nem na­gyon se­gí­te­ne, igen­csak ne­ga­tív üze­net len­ne az oly gyak­ran em­le­ge­tett tu­dás­ala­pú tár­sa­da­lom if­jú tag­jai szá­má­ra.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”