OFFLINE | téma |
Bérbefagyasztás, elbocsátások és lopakodó tandíj? •Nagy bajban a magyar felsőoktatás •Jönnek a megszorítások
Rámegy a gatyájuk
(2003. október)
A kormányzati reformdüh a felsőoktatást sem kerülte el. A szocialista–liberális-kormányzat bebizonyította, hogy mindent megtesz a polgári kormány felsőoktatás terén elért eredményeinek szétverése érdekében. Magyar Bálint hadat üzent a diákhitelnek, a hallgatói létszám növelésének, a fejlesztési-beruházási programoknak és az egyetemek egyesítésének is. A pszeudo-liberális oktatási miniszter a diákok zsebéből veszi ki a pénzt a diákhitel kamatának emelésével, milliárdokat von el az intézményektől, a felsőoktatási reform-koncepcióval elbocsátásokra kényszeríti az egyetemeket, ugyanakkor drága magánkollégiumokba kényszerítené a hallgatókat, akiktől megvonná az alanyi jogon járó ösztöndíjat.

Ál­sá­gos­nak bi­zo­nyult a szo­ci­a­lis­ta kor­mány ada­ko­zó ked­ve, hi­szen a vá­lasz­tá­si kam­pány­ban ígért tá­mo­ga­tá­sok sok­szo­ro­sát ve­szi vissza az adó- és ár­eme­lé­sek­kel. A meg­szo­rí­tó in­téz­ke­dé­sek ép­pen a leg­job­ban rá­szo­ru­ló­kat, a nyug­dí­ja­so­kat, nagy­csa­lá­do­so­kat és ta­nu­ló­kat érin­tik a leg­ér­zé­ke­nyeb­ben. A Medgyessy-csomag az idő­sek­től egy év alatt egy­ha­vi nyug­dí­jat, egy csa­lád­tól pe­dig egy­ha­vi át­lag­bért vett el, a fel­ső­ok­ta­tás­tól pe­dig 3,4 mil­li­árd fo­rin­tot. A Medgyessy-pakk ál­tal el­vont összeg el­ső­sor­ban a sze­mé­lyi bé­re­ket és a do­lo­gi ki­adá­so­kat fe­dez­te vol­na a fel­ső­ok­ta­tás­ban. Mind­ezt az ok­ta­tá­si tár­ca úgy haj­tot­ta vég­re, hogy nem hall­gat­ta meg a fel­ső­ok­ta­tás ve­ze­tő szak­mai szer­ve­ze­te­i­nek a Rek­to­ri Kon­fe­ren­ci­á­nak, a Hall­ga­tói Ön­kor­mány­zat­ok Or­szá­gos Kon­fe­ren­ci­á­já­nak, a Fel­ső­ok­ta­tá­si Dol­go­zók Szak­szer­ve­zet­ének, a Pro­fes­­szo­rok Bat­thyá­ny Kö­ré­nek vé­le­mé­nyét az el­vo­ná­sok kap­csán.

Elégtelen teljesítmény?
Ma­gyar Bá­lint két tárgy­ból is elég­te­len­re vizs­gá­zott; az egyik a szak­mai hoz­zá­ér­tés, a má­sik a kor­má­nyon be­lü­li ér­dek­ér­vé­nye­sí­tés. A 3,4 mil­li­árd fo­rint el­vo­ná­sá­val a kor­mány ma­gá­ra hagy­ta a fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nye­ket, ame­lyek­nek ah­hoz, hogy mű­köd­ni tud­ja­nak, va­la­mi­lyen for­má­ban pó­tol­ni­uk kell a ki­eső ös­­sze­ge­ket. A Fel­ső­ok­ta­tá­si Dol­go­zók Szak­szer­ve­ze­te sze­rint a kor­mány leg­újabb lét­szám-le­épí­té­si ter­vé­nek meg­va­ló­sí­tá­sa ese­tén négy­ezer­rel csök­ken­het a fel­ső­ok­ta­tás­ban dol­go­zók szá­ma, ami 500-zal több, mint 1996-ban, a Bok­ros-cso­mag ide­jén. Az egye­te­me­ket, fő­is­ko­lá­kat érin­tő idei és jö­vő­re ter­ve­zett el­vo­ná­sok össze­ge meg­egye­zik a 2002 szep­tem­be­ré­ben ka­pott 50 szá­za­lé­kos bér­eme­lés mér­té­ké­vel. Kvá­zi meg­ér­ke­zett te­hát a tan­díj Ma­gyar­or­szág­ra, hi­szen a rek­to­rok, fő­igaz­ga­tók el­gon­dol­kod­nak majd azon, hon­nan pó­tol­ják a hi­ány­zó ös­­sze­ge­ket, ha fű­te­ni akar­ják a ter­me­ket, nem akar­nak szén­szü­ne­tet tar­ta­ni té­len, vagy ha „horribile dictu” ne­ves elő­adó­kat sze­ret­né­nek meg­hív­ni. A do­lo­gi ki­adá­sok kap­csán a kor­mány nem szá­molt az ener­gia­költ­sé­gek emel­ke­dé­sé­vel, ho­lott van­nak olyan fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek, ahol az el­vo­nás ös­­sze­ge meg­egye­zik az el­ső fél­éves ener­gia­szám­lá­val. A hi­ány­zó mű­kö­dé­si költ­sé­ge­ket az egye­te­mek és fő­is­ko­lák több eset­ben a hall­ga­tók­tól szer­zik meg a lo­pa­ko­dó tan­díj for­má­já­ban. Van pél­da ar­ra, hogy ál­la­mi fi­nan­szí­ro­zá­sú sza­kon va­la­mi­lyen té­rí­té­si dí­jat kér­nek a hall­ga­tók­tól. Az in­téz­mé­nyek egyéb­ként is a té­rí­té­ses kép­zé­sek in­dí­tá­sá­ban ér­de­kel­tek. A fel­ső­ok­ta­tás­ban ma már a kép­zé­sek 40-50%-a költ­ség­té­rí­té­ses, és fé­lő, hogy a kor­mány­zat fel­ső­ok­ta­tá­si re­form- kon­cep­ci­ó­já­nak meg­va­ló­su­lá­sá­val ez az arány to­vább nő. Az ál­la­mi fi­nan­szí­ro­zá­sú ta­nul­má­nyo­kat ok­ta­tók 1000-2000 forintos óra­díj­ért ta­ní­ta­nak, míg a költ­ség­té­rí­té­ses kép­zé­sek­ben részt­ve­vők en­nek akár több­szö­rö­sét is meg­kap­hat­ják. Az in­téz­mé­nyek költ­ség­té­rí­té­ses tan­dí­ja­ik 20%-át át­utal­ják a rek­to­ri hi­va­ta­lok­nak, 20%-át ad­mi­niszt­ra­tív, bér­le­ti költ­sé­gek­re köl­tik, a fenn­ma­ra­dó ös­­szeg nagy ré­szét pe­dig a meg­emelt óra­dí­jak­ra for­dít­ják.

Kamatos kamat
Emelkedett a di­ák­hi­tel ka­ma­ta, ami azt je­len­ti, hogy egy egye­te­met vég­zett, dip­lo­más mi­ni­mál­bér­rel mun­ká­ba ál­ló fi­a­tal két és fél év­vel to­vább tör­leszt majd, s kö­zel két és fél mil­lió fo­rint­tal töb­bet kell majd vis­­sza­fi­zet­nie. Ko­vács Lász­ló és párt­tár­sai an­nak ide­jén drá­gál­lot­ták az Or­bán-kor­mány ál­tal ki­ala­kí­tott di­ák­hi­telt, most ígé­re­tük­kel szem­ben nö­vel­ték a ka­ma­tot.

­A hi­ány­zó mű­kö­dé­si költ­sé­ge­ket az egye­te­mek és fő­is­ko­lák több eset­ben a hall­ga­tók­tól szer­zik meg a lo­pa­ko­dó tan­díj for­má­já­ban

Már idén töb­be ke­rül­nek a kol­lé­gi­u­mi szál­lá­sok, mert hi­á­ba emel­ke­dett a nor­ma­tív tá­mo­ga­tás, azt el­vit­te a kol­lé­gi­u­mi dí­jak nö­ve­ke­dé­se.
A kor­mány 2006-ig 10.000 új kol­lé­gi­u­mi fé­rő­he­lyet lé­te­sí­te­ne, ami szép terv len­ne, ha ez­zel nem megint csak a hall­ga­tók buk­szá­já­ban tur­kál­na. Az új fé­rő­he­lye­ket – a li­be­rá­lis pi­ac­gaz­da­ság iránt mé­lyen el­kö­te­le­zett ok­ta­tá­si mi­nisz­ter – tel­jes egé­szé­ben vál­lal­ko­zói rend­szer­ben, ma­gán­tő­ke be­vo­ná­sá­val kí­ván­ja meg­va­ló­sí­ta­ni. Így az új he­lyek té­rí­té­si dí­ja több­szö­rö­se lesz a mos­ta­ni­ak­nak, akár a ha­vi 30-40 ezer fo­rin­tot is el­ér­ve. Ezt a kor­mány az­zal kí­ván­ja el­len­sú­lyoz­ni, hogy 2006-ra meg­emel­nék a lak­ha­tá­si tá­mo­ga­tást és a kol­lé­gi­u­mi nor­ma­tí­vát is 10.000 Ft-ra. A kor­mány a lu­xus­bér­le­tek fö­löt­ti bá­bás­ko­dá­son kí­vül a je­len­le­gi kb. 47.000 le­puk­kant kol­lé­gi­u­mi fé­rő­hely fel­újí­tá­sá­hoz azon­ban nem ígér ál­la­mi tá­mo­ga­tást.

Egyetemet vegyenek!
Az OM-en kí­vül min­den érin­tett úgy véli: a fel­ső­ok­ta­tás mo­der­ni­zá­ci­ó­já­ról szó­ló kor­mány­za­ti ter­vet nem sza­bad, és nem is le­het meg­va­ló­sí­ta­ni. A szak­ér­tői vi­ta­anya­got, amely a fel­ső­ok­ta­tás ki­áru­sí­tá­sát, szín­vo­na­lá­nak csök­ken­té­sét kí­ván­ja tör­vény­be ik­tat­ni, pél­dát­lan mó­don a nyá­ri szü­net­ben hoz­ták nyil­vá­nos­ság­ra. Egyéb­ként a fel­ső­ok­ta­tás mo­der­ni­zá­ci­ó­já­ról szó­ló, igen gyen­ge szín­vo­na­lú vi­ta­anyag­ra a tár­ca 92 mil­lió fo­rin­tot kü­lö­ní­tett el, és 65 mil­lió fo­rin­tot fi­ze­tett ki, ol­da­lan­ként 600 ezer fo­rint­tal ho­no­rál­va ed­dig a szak­mai ber­kek­ben sem­mi­lyen el­is­me­rés­nek sem ör­ven­dő mun­kát. A re­form- el­kép­ze­lés sze­rint meg­szűn­né­nek az egye­te­mi ta­ná­csok, ame­lyek­ben je­len­leg 30%-os a hall­ga­tói ér­dek­kép­vi­se­le­tek rész­ará­nya, és he­lyü­ket igaz­ga­tó­ta­ná­csok ven­nék át, ahol vi­szont már nem len­ne he­lyük a hall­ga­tók­nak. A hall­ga­tók csak a lé­nye­gi ha­tás­kö­rök nél­kü­li sze­ná­tu­sok­ban kap­hat­ná­nak he­lyet. A rész­ben mi­nisz­té­ri­u­mok ál­tal ki­je­lölt igaz­ga­tó­ta­ná­csok irá­nyí­ta­nák az egye­te­me­ket és vá­lasz­ta­nák meg a rek­to­ro­kat, akik akár tu­do­má­nyos fo­ko­zat nél­kü­li managerek is le­het­nek. Csor­bulnának a hall­ga­tói jo­gok is: a szakmai- és diákszervezeteknek el­fo­gad­ha­tat­lan az Ok­ta­tá­si Jo­gok Biz­to­sa jog­kör­ének csor­bí­tá­sa. A fel­ső­ok­ta­tás­ról szó­ló tör­vény nyá­ri mó­do­sí­tá­sá­nak kö­vet­kez­mé­nye­ként az Ok­ta­tá­si Jo­gok Biz­to­sá­nak Hi­va­ta­la nem jár­hat el a fel­ső­ok­ta­tá­si hall­ga­tó­kat ért jog­sé­rel­mek ese­tén.
Ezért a fő­is­ko­lai és egye­te­mi hall­ga­tók most csak a bí­ró­sá­go­kon kér­het­nek jog­or­vos­la­tot, ami nem csu­pán az ügyek meg­ol­dá­sá­nak ide­jét hosszab­bít­ja meg, de nem se­gí­ti a prob­lé­mák kö­zös meg­egye­zés­sel tör­té­nő, mind­két fél szá­má­ra meg­nyug­ta­tó le­zá­rá­sát sem.

- R.P. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”