OFFLINE | téma |
„RINGA-sd el ma­gad, míg mi ki­zsi­ge­re­lünk egy eu­ró­pai mi­nő­sí­té­sű cé­get”
A lef-Arago-cso­port
(2003. október)
A Ringa Hús­ipa­ri Rt. ta­valy 100 mil­li­ós nye­re­ség­gel zárt. Mai na­pig a Dr. Tóth Er­vin ne­vé­vel jel­zett ve­ze­tés mint­egy egy­mil­li­árd fo­rint vesz­te­sé­get hal­mo­zott fel; csak­hogy ezt Ka­pu­vá­ron sen­ki sem hi­szi el. „Pénz­ügyi ma­ni­pu­lá­ci­ók áll­nak a hát­tér­ben” – mond­ják a ka­pu­vá­ri­ak.

A Ringa több­sé­gi tu­laj­do­nát a pri­va­ti­zá­ció után a Pick Sze­ged Rt. sze­rez­te meg. Az Arago Hol­ding Rt. 1997-ben több­sé­gi tu­laj­dont szer­zett a Pickben, így köz­vet­ve a Ringa tu­laj­do­no­sa is lett. Ez­után csős­tül jöt­tek a ba­jok. Elő­ször el­tá­vo­lí­tot­ták a nagy szak­mai ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző he­lyi ve­ze­tő­ket, akik nem ér­tet­tek egyet a dön­té­sek­kel. A Leisztinger Ta­más ne­vé­vel fém­jel­zett Arago-cso­port már nem egy cé­get zsi­ge­relt ki ha­son­ló, szá­muk­ra jól be­vált pénz­ügyi ma­nő­ver­rel. Most a jö­vő­re 80 éves és eu­ró­pai mi­nő­sí­té­sű 10-es ex­port bé­lyeg­ző­vel ren­del­ke­ző Ringa ke­rült te­rí­ték­re. Ivanics Fe­renc (Fi­desz) or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő és a vá­ros ve­ze­té­se, va­la­mint a dol­go­zók is csak a saj­tó­ból ér­te­sül­tek a be­zá­rás­ról. A meg­szün­te­tés ös­­sze­sen 1000 dol­go­zó mun­ka­hely­ét érin­tet­te vol­na az ak­ko­ri ál­la­po­tok sze­rint a ka­pu­vá­ri és a győ­ri gyár­egy­sé­gek­ben együtt. Ka­pu­vá­ron a Ringa a leg­na­gyobb fog­lal­koz­ta­tó, mert 800 em­bernek adott eddig munkát. A cég az ön­kor­mány­zat­nak 80 mil­lió fo­rint ipar­űzé­si adót fi­ze­tett éven­te. Nem­csak a dol­go­zók, ha­nem a ser­tés­te­nyész­tők, be­szál­lí­tók meg­él­he­té­se is kér­dés­sé vált a gyár be­zá­rá­sa mi­att. Így ös­­sze­sen a fent em­lí­tet­tek csa­lád­tag­ja­it is be­le­ért­ve több, mint tízezer em­ber megélhetése kerülhet veszélybe. Úgy lát­szik Ka­pu­vár­ra rá­jár a rúd, mert két hét­tel előt­te a Rá­ba Fu­tó­mű Kft. be­zá­rá­sá­ról dön­töt­tek: ez a lépés 300 mun­ka­hely és 20 mil­lió ipar­űzé­si adó meg­szű­né­sét je­len­ti. Köz­tu­dott, hogy Leisztinger Ta­más Medgyessy Pé­ter ta­nács­adó­ja. Az au­gusz­tus 20-i ün­nep­ség előtt szo­kat­lan mó­don kez­dő­dött a rá­ba­kö­zi kis­vá­ros­ban az élet. Ivanics Fe­renc he­lyi or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő kez­de­mé­nye­zé­sé­re és ve­ze­té­sé­vel ko­rán reg­gel össze­ült egy mun­ka­cso­port a gyár­be­zá­rás hí­ré­re, amely a saj­tó­ban „vál­ság­stáb” né­ven vált is­mert­té. Az em­lí­tett stáb mun­ká­já­ban a kez­de­tek­től fog­va részt vet­t az or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő, va­la­mint a vá­ro­si ön­kor­mány­zat, a ser­tés­te­nyész­tők, a dol­go­zók és a pár­tok kép­vi­se­lői. Au­gusz­tus 22-én a vá­ros­há­zán saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó volt, ahol meg­je­len­tek a me­gye és a vá­ros ve­ze­tői, or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lők kö­zül is jó né­há­nyan: Dr. Sza­kács Im­re, Ivanics Fe­renc, Dr. Medgyasszay Lász­ló. Ek­kor már or­szá­gos üg­­gyé vált a gyár­be­zá­rás. A „válságstáb” el­ha­tá­roz­ta: ha kell, tá­mo­gat­ja a szak­szer­ve­ze­tet a nyil­vá­nos mun­kás­gyű­lés szer­ve­zé­sé­ben. A de­monst­rá­ci­ó­val egy­bekö­tött mun­kás­gyű­lés­re azért volt szük­ség, mert a be­zá­rás­ról szó­ló köz­gyű­lé­si ha­tá­ro­zat­ról a dol­go­zó­kat nem tá­jé­koz­tat­ták. Hab a tor­tán, hogy egy sze­ge­di il­le­tő­sé­gű he­lyi ve­ze­tő azt mond­ta: „A de­mok­rá­cia a ka­pu­kon kí­vül van.” Köz­ben ren­ge­teg szim­pá­tia-üze­net ér­ke­zett az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ről. A ha­rang­szó­val kez­dő­dő gyű­lést meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni Dr. Szanyi Ti­bor FVM ál­lam­tit­kár MTI-nek az­nap dél­előtt le­adott nyi­lat­ko­za­ta, amely fu­tó­tűz­ként ter­jedt a saj­tó­ban. Szanyi azt nyi­lat­koz­ta, hogy meg­egye­zés tör­tént a tu­laj­do­nos, a kép­vi­se­lők, a dol­go­zók, és a ter­me­lők kép­vi­se­lői kö­zött. Ké­sőbb mó­do­sí­tot­ta ugyan nyi­lat­ko­za­tát, de még ez sem fe­lelt meg a va­ló­ság­nak. Azt is ál­lí­tot­ta, hogy a gyá­rat az új tu­laj­do­nos bér­be ad­ja vagy el­ad­ja. Csak­hogy Szanyi utób­bi ki­je­len­té­sét már a Ringa ve­ze­tő­je és Ivanics Fe­renc a meg­elő­ző hé­ten be­je­len­tet­te. Ivanics Fe­renc meg­em­lí­tet­te még, hogy az egye­dü­li el­fo­gad­ha­tó meg­ol­dás az lesz, ha ál­la­mi ga­ran­ci­á­val a gaz­dá­kat, a dol­go­zó­kat és a ma­gán­tő­két is be­von­ják a gyár új tu­laj­do­no­si struk­tú­rá­já­ba. Dr. Biró Pé­ter, a vá­ros pol­gár­mes­te­re is cá­fol­ta Szanyi ki­je­len­té­se­it és ki­je­len­tet­te, hogy min­den tör­vé­nyes esz­köz­zel meg­aka­dá­lyoz­za a vá­ros a ka­pu­vá­ri gé­pek és ter­mé­kek el­vi­tel­ét. Az ezt követő demonstráción Pászli Ti­bor, a szak­szer­ve­ze­ti ta­nács el­nö­ke az Arago „bű­vész­mu­tat­vá­nya­i­ra” hív­ta fel a je­len­lé­vő mint­egy 2000 em­ber fi­gyel­mét. A mun­kás­gyű­lés egyéb­ként tör­vé­nye­sen, rend­ben zaj­lott le: „Ná­la­tok még min­den jó? Nem járt ott az Arago!”– állt egy táb­lán. Csü­tör­tö­kön a Fi­desz ne­vé­ben Ivanics Fe­renc tar­tott or­szá­gos saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót. Ő és Dr. Biró Pé­ter pol­gár­mes­ter, va­la­mint Pászli Ti­bor szak­szer­ve­ze­ti el­nök szin­te egy­mást fel­vált­va nyilatkoztak az or­szá­gos sajtóban.

A meg­szün­te­tés ös­­sze­sen 1000 dol­go­zó mun­ka­hely­ét érin­tet­te vol­na az ak­ko­ri ál­la­po­tok sze­rint a ka­pu­vá­ri és a győ­ri gyár­egy­sé­gek­ben együtt

Győr­ben Sza­kács Im­re, Ivanics Fe­renc, Szíjjártó Pé­ter fi­de­szes or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lők tar­tot­tak saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót és ter­mék­be­mu­ta­tót a Ringa egyik min­ta­bolt­ja előtt. Ka­pu­vá­ron az ön­kor­mány­zat a hely­zet­re va­ló te­kin­tet­tel szeptember 1-jén rend­kí­vü­li tes­tü­le­ti ülést tar­tott, ame­lyen szó­ba ke­rült a Ringa ál­tal ki­írt pá­lyá­za­ti cso­mag meg­vé­te­le is. Ta­lán mind­ezek­nek is kö­szön­he­tő, hogy más­nap Szanyi Ti­bor tett lá­to­ga­tást a ka­pu­vá­ri gyár­ban és tanácskozott a vál­ság­stáb­bal. Az ut­cán az ál­lam­tit­kárt tün­te­tők kis cso­port­ja vár­ta; itt az államtitkár meg­ígér­te, hogy a mi­nisz­té­ri­um se­gít a gaz­dák­nak a pá­lyá­za­ti cso­mag meg­vé­tel­ében. Ez azért fur­csa, mert két nap múl­va a Ringa ve­ze­té­se a hát­tér­ben meg­egye­zett a Deb­re­cen Hús Rt.-vel a bér­le­tet il­le­tő­en és vis­­sza­von­ta a ki­írt pá­lyá­za­tot. Szanyi fel­ké­szü­let­len­sé­gét po­li­ti­kai nyi­lat­ko­za­tok­kal pró­bál­ta leplezni. Szep­tem­ber 3-án aztán a Föld­mű­ve­lés­ügyi és Vi­dék­fej­lesz­té­si Mi­nisz­té­ri­um­ban a vál­ság­stá­bot nem várt meg­le­pe­tés ér­te. Dr. Né­meth Im­re el­fog­lalt­ság­ra hi­vat­koz­va nem vett részt a meg­be­szé­lé­sen, he­lyet­te is­mét Szanyi Ti­bor fo­gad­ta a delegációt. Meg­ígér­te a kor­mány tá­mo­ga­tá­sát az­zal a fel­té­tel­lel, hogy a gaz­dák a dol­go­zók­kal és az új tu­laj­do­nos­sal együtt kon­zor­ci­u­mot hoz­nak lét­re. Más­nap Ro­mán Gyu­la, a Deb­re­cen Hús Rt. ve­ze­tő­je is­mer­tet­te a gaz­da­gyű­lé­sen, hogy egy­éves bér­le­ti szer­ző­dést kö­tött a Ringával. A bér­le­ti szer­ző­dés vi­szont nem jó a gaz­dák szá­má­ra. Fon­tos meg­je­gyez­ni, hogy a kon­ku­rens cé­gek kö­zül a Carnex Kft. aján­la­tot tett a Ringának, de szó­ba sem áll­tak ve­le. Csak ak­kor az nem vi­lá­gos, hogy mi­ért nem akar a Ringa meg­sza­ba­dul­ni egy fél­év alatt több, mint egymil­li­árd fo­rint hi­ányt ter­me­lő és ros­­szul üze­me­lő gyár­tól? Vagy csak a pi­a­cot akar­ja az Arago-cso­port tönk­reten­ni? Az MSZP a tár­gya­lá­sok alatt több­ször is vá­dol­ta a Fi­deszt, hogy po­li­ti­kai sík­ra te­re­li az ügyet. Szep­tem­ber 10-én végül meg­ala­kult a kon­zor­ci­um, amely­hez egy bi­zo­nyos ha­tár­idő­ig min­den gaz­da, be­szál­lí­tó és dol­go­zó csat­la­koz­ha­tott. Et­től kezd­ve már csak a kor­mány jó­in­du­la­tá­ban bíz­hat­tak a kon­zor­ci­um tag­jai, a kor­mány azon­ban nem avat­ko­zott be a fo­lya­ma­tok­ba. Szep­tem­ber 13-án is­mét ös­­sze­ült a vál­ság­stáb és ér­té­kel­te az ad­dig ki­ala­kult hely­ze­tet. Ivanics Fe­renc sze­rint vi­gyáz­ni kell, mert le­het, hogy csak el­te­re­lő had­mű­ve­let a Pick és az Arago ré­szé­ről a Ringa bér­be­adá­sa. Még az­nap el­szál­lí­tot­ták a gé­pe­ket a gyár­ból és a hí­res ka­pu­vá­ri ter­mé­kek gyár­tá­sát is Ceg­léd­re he­lyez­ték át. A Deb­re­cen Hús Rt. a bér­le­ti szer­ző­dés­ben vál­lal­ta, hogy a vá­gó-da­ra­bo­ló üzem­egy­sé­get mű­köd­te­ti csak Ka­pu­vá­ron mint­egy 400 dol­go­zó­val. Fog­lal­koz­ta­tás hi­á­nyá­ban 240 dol­go­zót vi­szont el­bo­csát a gyár­ból. Pászli Ti­bor szak­szer­ve­ze­ti ve­ze­tő, aki kez­de­tek­től fog­va szí­vén vi­sel­te a gyár sor­sát, a tu­laj­do­nos­sal tör­té­nő egyez­te­tés so­rán el­ér­te, hogy a kol­lek­tív szer­ző­dés­ben elő­írt vég­ki­elé­gí­té­se­ken kí­vül még to­váb­bi 45 mil­lió fo­rin­tot os­­sza­nak szét az el­bo­csá­tott dol­go­zók kö­zött. Köz­ben a tőzs­dén új hír­ként röp­pent fel, hogy Arago el­ad­ta a Pick rész­vé­nye­it az Amida In­gat­lan­ke­ze­lő Rt.-nek. Bár ezt az Arago pró­bál­ta cá­fol­ni, de a cég­be­jegy­zé­sek bi­zo­nyít­ják, hogy az ala­pí­tók közt egy név meg­egye­zik, va­gyis há­zon be­lü­li el­adá­si ma­nő­ver tör­tént. Az Arago jelenleg húz­za az időt, nagy va­ló­szí­nű­ség­gel az EU-csat­la­ko­zá­sig vár, ami­kor is jó áron el tud­ja majd ad­ni a ka­pu­vá­ri és győ­ri gyá­ra­kat a te­lek­kel együtt. Egye­sek sze­rint a kö­vet­ke­ző ál­do­zat Bá­bol­na le­het, míg má­sok sze­rint az MSZP as­­szisz­tá­lá­sá­val a kór­házpri­va­ti­zá­ci­ó­ba szeretne az Arago beszállni. Az bi­zo­nyos, hogy Dr. Tóth Er­vin a gyógy­szer­ipar­ból jött hús­ipa­ri ve­ze­tő ide­je alatt fél éven be­lül nyolcszáz millióra nőtt a vállalat hiánya. Leg­alábbis pa­pí­ron. Ho­gyan ala­kul a ka­pu­vá­ri hús­gyár sor­sa a jö­vő­ben? Biztosat még nem lehet tudni: az azonban bizonyos, hogy az ügy­nek nincs vé­ge és jön­nek még hű­vös őszi na­pok Ka­pu­vár­ra.

- P.G. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”