OFFLINE | téma |
Maszatka
(2003. október)
Teller Ede egy mars­la­kó. Leg­alább­is így lát­ja Szentgyörgyi Zsu­zsa a 168 „Chirac” Óra ha­sáb­ja­in. Nanu nanu meg a Minimax me­se­csa­tor­na – as­­szo­ci­ál­hat­nak ez alap­ján a tő­lük el­vár­ha­tó szín­vo­na­lon a ri­por­ter ke­res­te­tik if­jú ver­seny­zői. Ol­va­sott fi­a­ta­lok. De ne sza­lad­junk en­­nyi­re elő­re. Nyúl­junk vissza kez­dés­ként a fé­nyes múlt­ba, egé­szen a 2002-es vá­lasz­tá­si kam­pá­nyig.

Ak­kor a Kos­suth té­ri nagy jobb­kö­zép hap­pe­nin­gen az atom­tu­dós le­ve­lé­ben, mi­ként a nyu­ga­ti emig­rá­ci­ó­ban élő hon­fi­tár­sa­ink dön­tő több­sé­ge, hi­tet tesz a kon­zer­va­tív erők mel­lett. A maguk módján, persze: nagy­apá­ink­tól nem vár­ha­tó el, hogy rá­iz­gul­ja­nak mond­juk a Bëlga ze­né­jé­re vagy a bungee jumpingra. Ők már meg­ma­rad­nak az öreg, meg­bíz­ha­tó karóra és a ké­nyel­mes, ré­gi sza­bá­sú za­kók mel­lett. Ezek után bí­ró­sá­gi irat­hal­maz­ként dől ránk a Nép­sza­bad­ság­ból a vá­rat­lan for­du­lat, Teller Ede ké­zi­fé­kes for­du­lót haj­tott vég­re, s ha­lá­la előtt nem sok­kal pad­ló­gáz­zal te­kert a szo­ci­a­lis­ták tün­dér­vi­lá­gá­ba. Szep­tem­ber 15-én a Nép­sza­bad­ság le­köz­li az ál Teller-le­ve­let, mely­ben a szer­ző az el­len­zék­kel szem­ben kör­mös Bauerként lép fel. Mi demenciára gya­na­kod­tunk, Il­lés Zol­tán kép­vi­se­lő csí­pő­ből tü­zelt (s ta­lál­ta vé­gül hom­lo­kon ma­gát). Még ezen a na­pon (szep­tem­ber 16., kedd) a Bé­csi úton meg­bí­zást tel­je­sí­tő ké­me­ink meg nem erő­sí­tett hí­rei alap­ján meg­tud­tuk, Eöt­vös Pál in­gé­nek hón­aljtá­jé­ki ré­sze egy szov­jet ka­to­na tá­nyér­sap­ká­nyi kö­ré­ben át­vi­ze­se­dett. Ki­de­rült ugyan­is, hogy nincs a bir­to­kuk­ban az ere­de­ti le­vél, an­nak ha­mis­sá­ga be­bi­zo­nyo­so­dott. Tör­tént mind­ez an­nak el­le­né­re, hogy a ma­gát de­cen­sen or­szá­gos na­pi­lap­nak ne­ve­ző or­gá­num még ezen a na­pon ki­áll az anyag hi­te­les­sé­ge mel­lett. Mi ta­ga­dás, a hit vagy ügy­buz­ga­lom em­be­ri ésszel nem ma­gya­ráz­ha­tó tet­tek­re sar­kall oly­kor egye­se­ket. Mucius Scaevola pél­dá­ul (is­mert ró­mai lo­kál­pat­ri­ó­ta) pro urbe tűz­be tet­te a ke­zét, ami an­nak rend­je s mód­ja sze­rint szén­né égett. Vagy itt van Oki, aki a VV bör­tönt is vál­lal­ta, mert ő meg a zsozsóban hitt; s a sor a vég­te­len­sé­gig foly­tat­ha­tó. Eötvösék a le­vél va­ló­di­ság­ágát akar­ták min­den­nél job­ban hin­ni. Ez ve­ze­tett oda, hogy a hi­te­les­sé­gé­re oly­annyi­ra ké­nyes lap a leg­ele­mibb kont­roll­vizs­gá­la­to­kat sem vé­gez­te el a meg­je­len­te­tés előtt. Gyer­me­ki öröm­mel ro­han­tak elő a homokozóból, gyere apu, neked sütöttem ezt a tortát – és már tömték is volna a szánkba a homokot. Amikor kiderült, hogy nem fog menni, azonnal megkezdődött a maszatolás. Hogy ők jóhiszeműen jártak el, izé, a főszerkesztő pedig nem mond le, hiába szólította fel erre a Fidesz de még az Elektronikus Újságírók Szövetsége is.
Persze, szeretjük mi ezeket a kis csínytevéseket. Ne mérgelődjünk hát. Cirógassuk meg Maszatka buksiját, hisz értjük mit akart. Aztán küldjük vissza oda, ahonnan előjött, hadd játszadozzon tovább.


„Bed nyúz from máj nétive Lend”
Kun Bé­la le­ve­le Ame­ri­ká­ból

Well, you know, ked­ves min­den­ki. I think, nem kell too much be­szél­ni az en ka­lan­dos éle­tem, you know. Vol­tam with Sztalin v Maszkva, menekultem to Ken­nedy Emerika, en az­tán la­tom. Ho­va sullyedunk! Mi­cso­da lehetoseg volt ez after the verszivo Orban-kormany! How many kor many! Ez a Horn gye­rek was very… hogy is… tehetseges. He was a big Proletar, meg a mi faj­tank. Ez. A Kovacs… jol mon­dom? Yea… Kovacs nagy… he’s a big… you know: he dol­go­zik as a modern… sorry, I don’t know. Fucking emigration, fucking assimilation.
I have a question eh­hez a Medgyessy-gyerek. El vagyok… süppedve… van ilyen? Süp­ped­ve et­től a… hogy is… brokerbrokrany…. You know: what’s a fucking Penzmozgas! Fi­am mifele firmas gye­rek vagy! Bankargyerek, azmi! Aztan szi­va­ro­zol, a people meg unat­ko­zik in a Pa­nel Town UPC! Tel­je­sen el va­gyok süp­ped­ve. You know. Ír­ja Herald Tribune, nem megy gazdagsag ne­ked. Ott, hogy a gazdagsag, megirta. Ak­kor mi megy? Zanka, you know, van-e még ka­caj a Zanka… ott van az a… oh my god, what’s the name… Plattensee, így hivjak azat… nem, Ba­la­ton! Yeah! Big summers, czechish Chick’s! Have you got ott an üdü­lő? Vadaszhazi parna-battles, Csillaberc! Auhh! Mi­cso­da Nap­kel­ték! Van­nak még Nap­kel­ték? Min­den nap ugyan­olyan gyonyoruseg, probald meg egy­szer, higgy ma­gad­ba! Ti­ed a Nap­kel­te! De azat a brokeres gye­re­ket te­gye­tek el mes­­sze. Azat mon­dom, jegcsakany. Ment az you know mint a pa­rancs. Ös­­sze kell fog­dos­ni Gal­lup. Nezzel fi­am bal­ra. Na, attol jobb­ra ös­­sze­fog­ni mind­et fenebe. Merkulomben ugy odairok ne­ked anyadirgalmat, a titkarom bont­sa ki ha I, you know… dead. Titkarom tehetseges fiu, sze­ret­ne ókontriba dol­goz­ni, allami hi­va­tal, be­szel­je­tek meg. Szoval igy. Ja! Sracokat parthaz alol, you know, en­ged­je­tek ki, ta­nul­tak ele­get. Csak azat a brokifej tuntesd meg fenebe. Egyesuljetek!Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”