OFFLINE | háló és puding |
A vá­lasz­tók fe­je
(2003. október)
„Ne ál­tas­suk ma­gun­kat és a fideszeseket sem: ter­mé­sze­te­sen sen­ki nem hi­szi azt, hogy a Fi­desz tisz­ta vol­na, még ak­kor sem, ha az ügyész­ség so­ro­za­to­san még a gya­nú­ját is el­hes­se­ge­ti an­nak, hogy az Or­bán-kor­mány alatt bár­ki tisz­tes­ség­te­le­nül bánt vol­na a köz­pén­zek­kel. A vá­lasz­tók fe­jé­ben az is ki­tö­röl­he­tet­le­nül ben­ne ma­radt, hogy a Fi­desz-éra te­le volt le­nyú­lás­sal, sim­li­vel, a köz­pén­zek nagy­vo­na­lú, gát­lás­ta­lan, hor­doz­ha­tó vé­cés el­tün­te­té­sé­vel.” (Bol­gár György, Nép­sza­va, szep­tem­ber 12.)

Mer­re foly­nak a köz­pén­zek, jobb­ra vagy bal­ra? – ez az a kér­dés, mely hó­na­pok óta fog­lal­koz­tat­ja el­ső­sor­ban a po­li­ti­ku­so­kat. A plebsnek meg ott van a Survivor cí­mű té­vé izé Stohl Bu­ci­val, nap­le­men­té­vel, nagy mel­lű csa­jok­kal. Za­bál­ja­nak ka­lan­dot meg ro­man­ti­kát a népek, per­sze csak azu­tán, hogy rend­ben be­fi­zet­ték a „las­san mon­dom gáz” árát. Ha majd meg­erő­sza­kol­ja Kul­csár At­ti­lát a bé­csi fog­da pa­rancs­no­ka, eset­leg Lász­ló Csa­ba saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján ket­té­ha­rap egy zöld, sző­rös her­nyót, ak­kor lesz új­ra ér­de­kes a K&H bró­ker­bot­rány. Ad­dig meg szö­szöl­jön ve­le az a sok szem­üve­ges ott a Par­la­ment­ben, meg az új­sá­gok ha­sáb­ja­in.
Most épp azt lát­juk, hogy a ban­kár­párt és kli­en­tú­rá­ja min­den ere­jé­vel igyek­szik az el­len­ol­dal­ra rá­tol­ni a fe­le­lős­ség ter­hét. Ez azon­ban nem tű­nik egy­sze­rű fel­adat­nak. Mert míg bal fel­ől hat-nyolc név kap­cso­ló­dik az ügy­höz, ad­dig a má­si­kon nem ta­lál­ni érintettet. A köz­vé­le­ke­dés – mon­da­nunk sem kell, a vicc jel­me­zét ölt­ve – in­tő jel­ként ha­mar meg­je­lent: Két szo­ci­a­lis­ta a K&H Equities ügy ki­pat­ta­ná­sa után ta­lál­ko­zik az ut­cán. – Hogy vagy? – kér­de­zi az egyik. – Meg­va­gyok, és te? – Én még nem, de már kö­röz­nek.
Va­la­hogy így. A szo­ci­a­lis­ták azon­ban piszt­ráng­ként úsz­nak szem­be az ár­ral. Ha az Equities-ből nem le­het sem­mi ter­he­lőt ki­hoz­ni, új fo­gást kell ke­res­ni a nagy ri­vá­li­son. Hogy ez az új té­ma már na­gyon ré­gi (ti. a Fi­desz szék­ház­ügy) csak azt mu­tat­ja, hogy nincs mu­ní­ció a tar­soly­ban. Bol­gár György sze­rint – kis­sé le­egy­sze­rű­sít­ve – az van a vá­lasz­tók fe­jé­ben, hogy a Fi­desz lop. Hogy a mo­bil klo­zet ho­gyan lett a bolgári kép­zet­tár­sí­tás tár­gya, en­nek meg­fej­té­sén még dol­go­zunk. Ami vi­szont a lé­nyeg, hogy az MSZP so­ha­sem lop, az MSZP kap. Mi­lyen más, igaz? Puch Lász­ló pél­dá­nak oká­ért egy lu­xus­au­tót. A köz­tár­sa­ság meg­annyi kis szo­ci­a­lis­tá­ja (vö. nép) pe­dig több pénzt. Kap­tunk szo­ci­a­lis­ta öröm­ün­ne­pet föl­dön- égen meg öröm­kon­cer­tet, amin ma­ga az öröm­apa, Medgyessy Pé­ter mon­dott be­szé­det. Örömünket csak az ár­nyé­kol­ja be kis­sé, hogy a Fi­desz lop. Lop­nak ezek, el lett ne­künk ma­gya­ráz­va. Ne­kem egé­szen konk­ré­tan itt van a fe­jem­ben, meg­mu­tas­sam? Jó, hát min­den nem fér be­le. A „Fi­desz bű­nök” nem lé­tét ki­mon­dó jog­erős bí­ró­sá­gi vég­zés­nek fenn­tar­tott he­lyet a csa­pat­já­té­kot ját­szó fü­zet­osz­tók fog­lal­ták el. A bí­rók csak ku­ka­cos­kod­nak, mi­köz­ben a Fi­desz lop. Ha ezek fo­lya­ma­to­san csak a pa­ra­gra­fu­so­kat bön­gé­szik, so­ha­sem lesz rend eb­ben az or­szág­ban. Jól lát­juk, Bol­gár úr?

- Z.E. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”