OFFLINE | háló és puding |
Autonómia vagy (és) kettõs állampolgárság?
(2003. október)
„Elítélem a magyar kormánytisztségviselők megnyilvánulásait, amelyek űrt, szakadékot teremtettek a nemzettestben azzal, hogy felkorbácsolták az anyaország közvéleményét olyan kérdésekkel, hogy milyen jogon akarunk mi állampolgárságot.” (A Magyar Nemzet idézi Kasza Józsefet, a délvidéki VMSZ elnökét, 2003. szeptember 29-i számában.)

A határontúli ma­gyar ki­sebb­sé­gek ál­tal 1990 után meg­fo­gal­ma­zott au­to­nó­mia­-mo­del­lek, ame­lyek egy­más­tól is lé­nye­ge­sen kü­lön­bö­ző­ek le­het­nek, va­la­mi­fé­le, az egyé­ni vagy kol­lek­tív, sze­mé­lyi, te­rü­le­ti il­let­ve kul­tu­rá­lis, et­ni­kai ala­pú au­to­nó­mi­a­faj­ták ke­ve­ré­ké­nek te­kint­he­tő­ek. Ál­ta­lá­nos ta­pasz­ta­lat, hogy a szom­szé­dos ál­la­mok de­mok­ra­ti­zá­ló­dá­si fo­lya­ma­tá­val pár­hu­za­mo­san a sze­mé­lyi szin­tű au­to­nó­mia meg­adá­sa nem oko­zott kü­lö­nö­sebb prob­lé­mát, azon­ban az et­ni­kai, vagy ne adj’ Is­ten an­nak te­rü­le­ti­vel kom­bi­nált vál­to­za­tá­nak még a fel­ve­té­se is he­ves el­len­ál­lás­ba üt­kö­zött. A kilencvenes évek második felétől azonban az au­to­nó­mia ki­ala­kí­tá­sához szükséges lépések sorozata le­las­sult, vagy tel­je­sen le­állt. Ez­zel pár­hu­za­mo­san in­ten­zi­tá­sá­ban csök­kent, majd tu­laj­don­kép­pen meg­szűnt a több­ség­gel va­ló tár­gya­lás az au­to­nó­mi­á­ról. A nem­zet­kö­zi szin­ten adó­dó szű­kös nyo­más­gya­kor­lá­si le­he­tő­ség is ki­hasz­ná­lat­la­nul ma­radt. A ma­gyar ki­sebb­sé­gek min­de­nnek el­le­né­re meg­ol­dat­lan hely­ze­te lé­pés­kény­szer­be hoz­ta a ma­gyar po­li­ti­kai eli­te­ket. A hely­zet­re adott egy­faj­ta vá­lasz­nak te­kint­he­tő a stá­tus­tör­vény ki­dol­go­zá­sa, amely szin­tén a ha­tá­ron tú­li ma­gyar kö­zös­sé­gek hely­benn­ma­ra­dá­sát tűz­te ki cé­lul. Saj­nos az el­múlt idő­szak tör­té­né­se­it fi­gye­lem­be vé­ve, a tör­vény ere­de­ti el­kép­ze­lé­se­i­nek gya­kor­lat­ba ül­te­té­sé­re és konk­rét ha­tá­sa­i­nak fel­mé­ré­sé­re nem ma­radt elég idő. A ki­hí­vás­ra adott meg­ol­dás­ként me­rült fel a ket­tős ál­lam­pol­gár­ság kér­dé­se. An­nak nem kel­lő­en át­gon­dolt al­kal­ma­zá­sa, az ed­di­gi ha­tá­ron tú­li nem­zet­stra­té­gi­á­val szem­ben fejt­he­ti ki ha­tá­sát, a ki­sebb­sé­gi ma­gyar­ság anya­or­szág­ba va­ló át­te­le­pü­lé­sé­nek fo­ko­zó­dá­sá­hoz ve­zet­het.

A nem­zet­kö­zi szin­ten adó­dó szű­kös nyo­más­gya­kor­lá­si le­he­tő­ség is ki­hasz­ná­lat­la­nul ma­radt

Fel­ve­tő­dik an­nak gya­nú­ja is, hogy ez egy­be­esik a szom­szé­dos ál­la­mok ér­de­ke­i­vel is (et­ni­kai homogenizáció), ami ma­gya­rá­za­tot ad­hat azok el­ső pil­la­nat­ra meg­le­pő­nek tű­nő, a kér­dés­hez va­ló po­zi­tív vi­szo­nyu­lá­sá­ra is. Tanulságos Nagy-Bri­tan­nia példája, ahol az ál­lam­pol­gár­ság meg­adá­sa nem je­len­ti au­to­ma­ti­ku­san a le­te­le­pe­dés elő­se­gí­té­sét, az csak út­le­vél-hasz­ná­la­ti, be­uta­zá­si ked­vez­mé­nyek­kel jár. A ket­tős ál­lam­pol­gár­ság ilye­tén va­ló meg­kö­ze­lí­té­se, nem jár­na együtt a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok tö­me­ges át­te­le­pü­lé­sé­vel, ugyan­ak­kor csök­ken­te­né azok ki­szol­gál­ta­tott­ság ér­zé­sét, le­he­tő­vé ten­né az EU-n be­lü­li sza­bad köz­le­ke­dé­sü­ket. A ket­tős ál­lam­pol­gár­ság in­téz­mé­nyé­nek az au­to­nó­mia in­téz­mé­nyé­vel va­ló egy­más­ra épü­lé­se nö­vel­he­ti az el­sza­kí­tott te­rü­le­tek ma­gyar­ság­meg­tar­tó ere­jét, biz­to­sít­ván a gya­ra­po­dás le­he­tő­sé­gét is.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”