OFFLINE | háló és puding |
Ma­gya­rok és gyöngy­tyúk­ok
(2003. szeptember)
„A ked­vez­mény­tör­vény ál­tal be­ve­ze­tés­re ke­rült ma­gyar­iga­zol­vány el­ső­sor­ban szim­bo­li­kus je­len­tő­sé­gű – hi­szen a ha­tá­ron túl élő ma­gya­rok az anya­or­szág­tól kap­tak pa­pi­rost ar­ról, hogy »iga­zi magyarok«… A ket­tős ál­lam­pol­gár­ság kér­dé­sét ed­dig a Szer­bia-Mon­te­neg­ró­ban élő ma­gya­rok – a bal­ol­da­li­ak sze­rint – »Fi­desz-bé­renc« szer­ve­ze­tei szor­gal­maz­ták, de so­ká­ig ez az ügy nem volt a vaj­da­sá­gi ma­gya­rok po­li­ti­kai éle­té­nek kö­zép­pont­já­ban.” (He­tek, 2003. au­gusz­tus 29.)

Nem tar­to­zom azok kö­zé, akik úgy gon­dol­ják, hogy va­la­ki csak ko­kár­dá­ban le­het iga­zi ma­gyar, azt sem gon­do­lom, hogy a ma­gyar­ság el­en­ged­he­tet­len fel­té­te­le, hogy va­la­ki Volks­wa­gen­ben mély­nyo­mó­val böm­böl­tesse a Hor­thy Mik­lós ka­to­ná­ját, ak­kor sem érez­ném ma­gam ma­gya­rabb ma­gyar­nak, ha tud­nék hát­ra­fe­le nyi­laz­ni, vagy ha fo­lya­ma­to­san tud­nék rovásírni. Sőt azt sem hi­szem, hogy min­den­nap úgy kell fel­kel­nünk, hogy hű de jó, ma is ma­gyar va­gyok!
De van­nak ha­tá­rok. Ezért nem ér­tem, mi­ért csí­pi lát­ha­tó­an a sze­mét egy kisegy­ház kis lap­ja kis­ka­to­ná­já­nak a ma­gyar iga­zol­vány és a vaj­da­sá­gi ma­gya­rok ket­tős ál­lam­pol­gár­sá­ga.

nem lesz ke­ve­sebb a szen­telt­víz a fantás üveg­ben, sőt még a jó Is­ten sem fog csú­nyán néz­ni, ha a vaj­da­sá­gi­ak ma­gyar út­le­ve­let kap­nak


Fi­no­mab­ban kel­le­ne hoz­zá­áll­ni ezek­hez a ké­nyes kér­dé­sek­hez, fi­no­mab­ban kel­le­ne ér­tel­mez­ni a párt­fe­gyel­met is egy ma­gát ka­riz­ma­ti­kus kisegy­ház­nak ne­ve­ző gyü­le­ke­zet­nek.
Mert az még le­het a Hit Gyü­le­ke­ze­te ma­gán­ügye – per­sze so­kat el­árul ró­luk –, hogy Né­meth Sán­dor az antikatolicizmus jel­sza­vá­val nem­csak ma­gát a ró­mai ka­to­li­kus egy­há­zat, ha­nem a spa­nyo­lo­kat és a por­tu­gá­lo­kat is le­fa­sisz­táz­za. Ar­ról nem is szól­va, hogy a Fi­desz szin­te min­den lap­szám­ban me­net­rend­sze­rű­en meg­kap­ja ezt a jel­zőt. De még az is be­le­fér­het, hogy né­hány szé­pen csen­gő ezüst­fo­rin­tért párt­juk és kor­má­nyuk min­den cse­le­ke­de­tét vas­taps­sal ju­tal­maz­zák. Per­sze mind­ezek mel­lett az el­is­me­rést ér­de­mel, hogy egy ta­lajt vesz­tett fi­a­talt fel­ka­rol­nak és nem­csak ne­ki, ha­nem az egész ma­gyar fo­ci­nak pers­pek­tí­vát ad­nak. De nem a böl­cses­ség, nem a hos­­szú tá­vú ter­ve­zés út­ján jár Né­meth Sán­dor és csa­pa­ta, ami­kor en­­nyi­re pár­tos, en­­nyi­re pi­kírt mó­don nyi­lat­ko­zik nem­ze­ti, kö­zös­sé­gi kér­dé­se­ink­ről. Kár ennyi­re együtt­ tap­sol­ni a kó­rus­sal. Biz­tos va­gyok ben­ne, hogy nem dö­cög­ne las­sab­ban a hit sze­ke­re, ha ob­jek­tí­vebb len­ne a hoz­zá­ál­lás.
Hi­szen nem lesz ke­ve­sebb az ál­la­mi tá­mo­ga­tás, nem lesz ke­ve­sebb az ál­la­mi be­fo­lyás, nem lesz ke­ve­sebb a szen­telt­víz a fantás üveg­ben, sőt még a jó Is­ten sem fog csú­nyán néz­ni, ha a vaj­da­sá­gi­ak ma­gyar út­le­ve­let kap­nak. Ab­ban pe­dig száz százalékig biz­tos va­gyok, hogy Né­meth Sán­dor ba­la­to­ni vil­lá­já­ban et­től még nem fog­nak hal­kab­ban da­lol­ni reg­ge­len­te a vi­rá­gos ker­ti tó mel­lett azok a szép ke­rek­re hí­zott gyöngy­tyúk­ok.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”