OFFLINE | polgfilter | Doromboló cicus-díj
Doromboló cicus-díj
(2003. szeptember)
He­ti He­tes gár­dá­ja után az @®© csa­pa­ta is rá­éb­redt, hogy mi­lyen mocs­kos egy do­log a párt­po­li­ti­ka, az em­ber csak fel­bos­­szant­ja ma­gát ve­le, a kor­mány­kri­ti­ka meg kü­lö­nö­sen fe­les­le­ges fá­radt­ság.

Az @®©, úgy is, mint Gesz­ti Pé­ter (EU-kommunikáció), Fa­tér Bar­na (töb­bek közt a HIK, az MTI, az MTV és az OM új ar­cu­la­tá­nak ter­ve­ző­je) és Ba­kos Gá­bor (re­mél­jük ne­ki is ju­tott va­la­mi) idén ne­gyed­szer­re meg­ren­de­zett óri­ás­pla­kát-ki­ál­lí­tá­sá­ról el­hagy­ta a ko­ráb­ban jel­lem­ző aktuálpolitikai té­má­kat. Egy szem gyen­gécs­ke Medgyessy-fricskán kí­vül most olyan ha­la­dó, ere­de­ti gon­do­la­to­kat ál­lít a kö­zép­pont­ba, mint „Ne le­gyen há­bo­rú!”, „Min­den­ki ér­je fel a vil­lany­kap­cso­lót!” és „Vi­gyázz, ná­cik!”. A fel­vo­nul­ta­tott pla­ká­tok kö­zé azért be­le­fért – ta­va­lyi dí­ja­zá­suk ap­ro­pó­ján – egy híd­em­be­res és egy olim­pi­ás da­rab, hogy azért ne fe­led­jük el, mer­re van a jó irány és men­­nyi­re öröm­te­li, hogy négy vész­ter­hes esz­ten­dő után új­ra de­mok­rá­ci­á­ban él­he­tünk. Amúgy akad­nak va­ló­ban öt­le­tes és el­gon­dol­kod­ta­tó al­ko­tá­sok is szép szám­mal, ezért még szo­mo­rúbb, hogy a po­li­ti­kai ki­csi­nyes­ség né­mi ke­se­rű ízt hagy a szánk­ban.
Már csak hab a tor­tán, hogy a meg­nyi­tón fel­ál­lí­tott sms-falra kül­dött „to: geszti.peter@szdsz.hu subject: Gratulalunk!” üze­net a szor­gos ke­zű cen­zo­rok ál­do­za­tá­ul esett. Ha ed­dig bár­mi két­sé­günk lett vol­na, in­nen­től kezd­ve már tud­tuk: szep­tem­be­ri ci­cu­sunk jog­gal do­rom­bol az @®©-nak.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”