OFFLINE | intro | a hónap vesztese
Mandur László
(2003. augusztus)
U­tol­só hí­rünk az volt a szo­ci­k bu­da­pes­ti el­nö­ké­ről, hogy po­ten­ci­á­lis in­for­ma­ti­kai mi­nisz­ter­ként nyuszinetet ígért az ovi­sok­nak és nagyinetet a nagy­ma­mák­nak.

Az­óta az Or­szág­gyű­lés al­el­nö­ke­ként tevékenykedő Mandur Lász­ló kí­nos hely­zet­be ke­ve­re­dett, mert az MSZP bu­da­pes­ti szer­ve­ze­té­nek hon­lap­ján, a szegfu.hu-n Or­bán Vik­tort gya­lá­zó já­ték­kal ját­szód­ha­tott a sze­ren­csés lá­to­ga­tó. Mandur za­var­tan an­­nyit mon­dott, hogy nem lát­ta a já­té­kot, Új­he­lyi Ist­ván vi­szont si­mán le­ha­zud­ta a párt és a hon­lap kö­zöt­ti kap­cso­la­tot (amúgy a domainnév a szo­ci­a­lis­ták bu­da­pes­ti szer­ve­ze­téé, és ők szer­kesz­tik a tar­tal­mat is). Mi­vel nem­ré­gen egy vi­dám kis csasz­tus­kát kel­lett el­tá­vo­lí­ta­ni az MSZP nő­ta­go­za­tá­nak hon­lap­já­ról, a szegfu.hu pe­dig egy vic­ces kis akasz­tó­fás já­ték­kal bor­zol­ta nem­rég a ke­dé­lye­ket, meg­ál­la­pít­hat­juk: a szo­ci­a­lis­ták­nak igen­is van in­for­ma­ti­kai stra­té­gi­á­ja. Csak az a baj, hogy na­gyon ha­son­lít rá­juk.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”