OFFLINE | puncs | kultúra
Morcheeba: Parts of the Process
(2003. augusztus)
Besztof Morcheeba: meg­je­lent, ami­ről ed­dig úgy tud­tuk, hogy csak jó le­het.
Szo­kás úgy tud­ni erős slá­ge­rek­kel dol­go­zó együt­tes­ről, hogy a vá­lo­ga­tás­le­mez ma­ga lesz az álom. Nos, az an­gol, triphopból jött, fe­hér­han­gú fe­ke­te hölg­­gyel el­lá­tott Morcheeba ez a ka­te­gó­ria.

Az el­ső le­mez, a még alap­ve­tő­en triphop-élű Who Can You Trust?, de fő­ként az ed­di­gi leg­na­gyobb kö­zön­ség- és szak­mai si­kert el­érő, le­las­sult Big Calm nyil­ván­va­ló­vá tet­te, hogy a Morcheeba ak­kor él iga­zán, ha slá­ge­re­ket ír­hat. A le­me­zek leg­jobb pont­jai a rá­di­ók­ból is is­mert fel­vé­te­lek, és az át­kö­tő szá­mok sem ad­nak okot szé­gyen­ke­zés­re.
Hogy a két leg­utób­bi, a disz­kó, majd a vegy­tisz­ta pop irá­nyá­ba for­dult le­me­zek már nem kö­ze­lí­tet­ték meg az el­ső kö­rö­ket, az ki­mon­dott tény. De a slá­ge­rek ügyé­ben a Morcheeba to­vább­ra sem vic­celt. Te­hát, még min­dig, vár­tuk a besztofot.
Hát most itt van, és az em­ber ar­cá­ról le­fagy a mo­soly. Az a hely­zet, hogy vagy ros­­szul van szer­keszt­ve, vagy a csa­pat­nak a leg­na­gyobb eré­nyé­nek tar­tott szo­ká­sa, hogy ti. jó idő­ben, jó he­lyen jön­nek elő dú­dol­ha­tó dal­la­mok­kal: szó­val ez tű­nik ki­csit vis­­szás­nak, ha az em­ber együtt hall­gat­ja a slá­ge­re­ket.
A jó le­mez, tud­juk, a 2+2=5 el­vén áll meg. Ha meg­áll. A besztofokkal kap­cso­lat­ban a várt mi­ni­mum 4, de nem baj, ha több. Hát az új szám­mal és DVD-melléklettel el­lá­tott Parts of the Process, akár­hogy ad­juk is ös­­sze, nem hoz­za ki a mér­ta­ni vég­ered­ményt. Az éke­it együtt meg­mu­ta­tó Morcheeba lát­tán/hal­la­tán az ju­tott eszem­be, hogy hi­á­ba a sok ék­szer, a ki­rály, most ki­de­rült, mez­te­len.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”