OFFLINE | puncs | yo-hely
Há­bo­rú­ra de­rű • 100% Dalmácia
Zára
(2003. augusztus)
A dal­má­ci­ai ki­kö­tő­vá­ros ódon bel­vá­ro­sá­nak szűk ut­cá­i­val, a ká­vé­zók já­ró­ke­lők fe­lé for­dí­tott szé­ke­i­vel, a ten­ger­par­ti sé­tán­­nyal és az óri­á­si adag fagy­lal­tok­kal iga­zi, han­gu­la­tos me­di­ter­rán te­le­pü­lés. Vic­ces ku­kás­ko­csi-ve­ze­tők, őrült pör­gés a Shark disz­kó­ban, ten­ger­víz­zel fel­töl­tött me­den­cék a stran­don, össz­né­pi „Há­bo­rús bű­nös vagy há­bo­rús hős” já­ték a vá­ros fa­la­in (Há­ga nem fe­lel). Min­den adott te­hát egy ki­lenc­száz év per­szo­ná­lu­ni­ó­ra ala­po­zott, ütős dal­mát nya­ra­lás­hoz.

Zára a leg­ré­geb­bi szláv vá­ros az ad­ri­ai par­to­kon. Tör­té­nel­me a ró­mai idők­ben kez­dő­dik, a kö­zép­kor­ban egy ide­ig ele­ink és a ve­len­ce­i­ek ha­da­koz­tak ér­te (a horvátul Zadarnak nevezett város a Bánk bán­ban Jáderaként sze­re­pel), a kö­zel­múlt­ban pe­dig a dél­szláv há­bo­rú alatt ost­ro­mol­ta a szer­bek irá­nyí­tá­sa alatt ál­ló flot­ta a vá­rost. A har­cok nyo­ma­it még ma is sok go­lyó­nyom és szét­lőtt épü­let őr­zi. A vá­ros több pont­ján ta­lál­koz­ha­tunk egy óri­ás­pla­kát­tal is, me­lyen a Zárát vé­dő hor­vát pa­rancs­nok ké­pe mel­lett a „Hős, nem bű­nös” fel­irat hir­de­ti az ittlakók vé­le­mé­nyét. Há­gá­ban ugyan­ak­kor há­bo­rús bű­nök, el­ső­sor­ban a he­lyi szerb ki­sebb­ség­gel szem­ben el­kö­ve­tett et­ni­kai tisz­to­ga­tás mi­att sze­ret­nék a tör­vény elé ál­lí­ta­ni. Szál­lá­sunk is há­bo­rús vi­szo­nyo­kat idéz, ko­ráb­ban lak­ta­nya le­he­tett, né­hány szom­szé­dos épü­let még min­dig ro­mok­ban (sze­münk se reb­ben, száll­tunk már meg prá­gai ex-hul­la­ház­ban is, ugye­bár). A kö­zel­ben egy be­ton­tek­nő­ben es­tén­ként né­há­nyan go­lyó­kat do­bál­nak, mi­köz­ben má­sok a kocs­ma te­ra­szá­ról biz­tat­ják őket. A vá­ros köz­pont­ja egy kis fél­szi­ge­ten ta­lál­ha­tó, me­lyet erőd­sze­rű fa­lak vé­de­nek. A leg­is­mer­tebb mű­em­lék Szent Do­nát temp­lo­ma, a ma­ga hen­ge­res for­má­i­val. Ki­tű­nő akusz­ti­ká­já­nak kö­szön­he­tő­en ma kon­cert­te­rem­ként mű­kö­dik, nya­ran­ta ko­moly­ze­nei fesz­ti­vál­nak ad ott­hont. A temp­lom mel­lett te­rül el a ró­mai idők­ben épült Fó­rum, mely­nek egyik óri­á­si osz­lo­pa még ma is áll. Ol­da­lán rozs­dás bi­lin­csek és he­ve­de­rek lóg­nak, mi­vel a kö­zép­kor­ban szé­gyen­osz­lop­ként hasz­nál­ták. A Szent Má­ria temp­lom­hoz tar­to­zó zár­dá­ban ked­ves apá­cák ka­la­u­zol­nak min­ket vé­gig egy egy­ház­mű­vé­sze­ti ki­ál­lí­tá­son, mely el­ső­sor­ban szob­rok­ból és erek­lye­tar­tók­ból áll. Utób­bi­ak­ból igen ko­moly gyűj­te­ményt hal­moz­tak fel, leg­alább 4-5 Szent Ke­reszt-da­rab sze­re­pel a kol­lek­ci­ó­ban, s van olyan szent, aki­nek 3 láb-erek­lyé­jét is össze­szá­mol­hat­juk. Több ki­sebb temp­lom mel­lett em­lí­tést ér­de­mel Zára ka­ted­rá­li­sa, il­let­ve a fe­ren­ces temp­lom és rend­ház, utób­bi he­lyen köt­te­tett bé­ke a Ma­gyar Ki­rály­ság és a Ve­len­cei Köz­tár­sa­ság kö­zött 1358-ban. A ki­kö­tő­ből rend­sze­re­sen in­dul­nak ha­jók a Kornati szi­ge­tek­re, a 89 szik­lás szi­get­ből ál­ló nem­ze­ti park­ba. Az ér­de­kes szín- és for­ma­vi­lá­gú szi­ge­tecs­kék egy-egy vi­lá­gí­tó­to­rony­tól és kis ha­lász­fa­lu­tól el­te­kint­ve la­kat­la­nok. A tu­ris­ta­ha­jók egy kis idő­re ki­köt­nek a leg­na­gyobb szi­ge­ten, mely­nek főbb lát­vá­nyos­sá­gai az ös­vé­nyek mel­lett leg­elé­sző sza­ma­rak és egy lan­gyos, sós tó. Zárában hi­va­ta­lo­san két part­sza­ka­szon le­het fürödni. Az egyik a bel­vá­ros mel­lett ta­lál­ha­tó, ki­csit el­ha­nya­golt strand, ahol ér­de­mes meg­néz­ni az uszo­dát, a so­kat lá­tott me­den­cét is ten­ger­víz­zel töl­tik meg, a műugrótoronyból pe­dig fo­lya­ma­to­san ug­rál­nak az if­jú re­mény­sé­gek a ten­ger­be, edzői fel­ügye­let mel­lett. Zu­ha­nyoz­ni a stran­don nem, csak az amúgy in­gye­nes uszo­da te­rü­le­tén le­het, két kunás pénz­ér­me be­do­bá­sá­val. A má­sik, jó­val na­gyobb és né­pe­sebb strand a Puntamika ne­vű vá­ros­rész­ben van, me­lyet mint­egy ne­gyed­órás bu­szo­zás­sal ér­he­tünk el a bel­vá­ros­ból, a helyijáratok se­gít­sé­gé­vel. A hely igé­nyes­sé­ge mes­­sze alat­ta ma­rad a jobb ba­la­to­ni stran­do­ké­nak, az árak még­is húzósabbak. A víz­par­ton csak tu­ris­ták fek­sze­nek ki a tű­ző nap­ra, a he­lyi fi­a­ta­lok a fák ár­nyé­ká­ba hú­zód­nak.
Éj­sza­ka ma­ga­sabb se­bes­ség­re kap­csol Zára. A kül­vá­ro­si, Shark név­re hall­ga­tó szó­ra­ko­zó­hely a No­va ban­ka pénz­in­té­zet­tel osz­to­zik egy ké­sői szoc­re­ál épü­le­ten. A be­ren­de­zés az „ol­csón jót” ars po­e­ti­ca je­gyé­ben ké­szül­he­tett, amit úgy öt­ven szá­za­lék­ban si­ke­rült is meg­va­ló­sí­ta­ni. A tánc­tér sar­ká­ban két ti­zen­éves if­jú gub­baszt egy mo­ni­tor előtt, s vál­to­gat­ja a ze­né­ket, powered by Winamp. Épp Dal­mát Est van, az­az a hor­vát pop­ze­ne szí­ne-ja­vá­ra bu­li­zunk a jó­részt he­lyi erők­ből ál­ló kö­zön­ség­gel. Jó, jó, de azért las­san men­ni ké­ne már ha­za. A bel­vá­ros­ban hét­köz­nap es­tén­ként a ká­vé­zók­ban, pén­te­ken és szom­ba­ton a bá­rok­ban van nagy élet (leg­alább­is egy órá­ig, ami­kor az óvá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyek­nek be kell zár­nia egy he­lyi ren­de­let ér­tel­mé­ben). Meg­tel­nek a si­ká­to­rok ká­vé­zói, az ut­cá­ra ki­tett asz­ta­lok mel­lett nincs sza­bad hely, a bá­rok kö­ze­lé­ben az ut­cán sem na­gyon le­het meg­moz­dul­ni.
Haj­na­li négy óra ma­gas­sá­gá­ban már egé­szen más ar­cát mu­tat­ja az óvá­ros. Az ut­cák fé­nyes­re ko­pott kö­vei ned­ve­sen csil­log­nak a ta­ka­rí­tó­au­tók víz­su­ga­ra­i­tól, a kis na­rancs­sár­ga jár­mű­vek ka­pi­tá­nyai csajozósan rá-rádudálnak a bu­li után ha­za­fe­lé tar­tó lány­csa­pa­tok­ra. A ká­vé­zók szé­kei egy­más­ra tor­nyoz­va a te­ra­szo­kon, a fő­té­ren egy pá­rocs­ka si­mul egy­más­hoz és se­hol egy né­met tu­ris­ta. Idill.

- Turul -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #2: _M Imre (2006. -0. 8-. 14: 2)  

Üdv mindenkinek!
A fenti helységről szeretnék egy utca szintű térképet, esetleg néhány sort, ha valaki volt ott.
Köszi

  
  Válaszok struktúrája


  #1: _Erika (2005. -0. 7-. 31: 2)  

Zadarról szeretnék egy érdekességet megosztani mindenkivel, aki arra jár:
a tengerparti sétányon találtunk egy csodálatos szerkezetet, egy "viziorgonát", amin a tenger hullámai játszanak. Nem tudom hogyan működik, de csodálatos hangokat ad a tenger, ahogy a hullámaival működtet a lábunk alatt egy szerkezetet.
Ezt a zenét aztán elhallgatná az ember, lehetne rá például meditálni. Egyszóval ajánlom mindenkinek, hogy keresse meg a helyet, ha Zadarban jár.

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”