OFFLINE | polgfilter |
Délvidéki problémák • Merjünk kicsik lenni!
Ko­vács Lász­ló állampolgársága
(2003. augusztus)
Az el­múlt év­ben Ko­vács Lász­ló min­den egyes al­ka­lom­mal le­tolt szem­üveg­ben, ag­gó­dó te­kin­tet­tel hoz­ta tu­do­má­sunk­ra, hogy az eu­ró­pai kö­te­le­zett­sé­gek és kü­lö­nös­kép­pen pe­dig a szom­széd or­szá­gok ér­zé­keny­sé­ge ép­pen ak­kor mi­ért tet­te szük­sé­ges­sé Ma­gyar­or­szág dip­lo­má­ci­ai győ­ze­lem­ként ér­té­kelt me­net­rend­sze­rin­ti to­tá­lis ve­re­sé­gét. Most nem várt irány­ból ka­pott tor­pe­dót az MSZP–SZDSZ-kormány e kül­po­li­ti­kai „kré­dó­ja”.

Medgyessy Pé­ter jú­ni­us ele­ji sza­bad­kai lá­to­ga­tá­sa­kor a tár­gya­lást kö­ve­tő saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Zoran Zsivkovics szerb mi­nisz­ter­el­nök be­je­len­tet­te: Belg­rád a ma­ga ré­szé­ről sem­mi­lyen aka­dá­lyát nem lát­ja a vaj­da­sá­gi ma­gya­rok ket­tős ál­lam­pol­gár­sá­gá­nak. Sze­gény Zsivkovics, ha tud­ta vol­na, mi­lyen fej­fá­jást okoz ez­zel a Köz­tár­sa­ság té­ren, min­den bi­zon­­nyal hagy­ta vol­na a fe­né­be az egé­szet. Csak gesz­tust akart gya­ko­rol­ni, hi­szen Szer­bia nem­rég vet­te át a ve­ze­tést az egy év­ti­zed alatt el­szen­ve­dett leg­több há­bo­rús ve­re­ség ka­te­gó­ri­á­ban, s ilyen hely­zet­ben a part­ne­rek szá­má­ra tett gesz­tu­sok vi­szon­zás­ban ré­sze­sül­het­nek.

Sőt, a ha­tár át­jár­ha­tó­sá­ga – a ma­gyar út­le­vél bir­tok­lá­sa – épp, hogy a szü­lő­föld­ön ma­ra­dás­ra ösz­tö­nöz­het­né a dél­vi­dé­ki­e­ket

De nem a mai Ma­gyar­or­szá­gon. Medgyessy Pé­ter ugyan meg­le­pő mó­don nem tud­ta ér­té­kel­ni a hely­ze­tet, Ko­vács Lász­ló vi­szont an­nál in­kább: szó sem le­het ró­la, mert az diszk­ri­mi­nál­ná a töb­bi ha­tá­ron tú­li ma­gyar kö­zös­sé­get – nyi­lat­koz­ta a kül­ügy­mi­nisz­ter, mint­ha nem tud­ná, mi­ért ép­pen a vaj­da­sá­gi ma­gya­rok re­lá­ci­ó­já­ban ve­tő­dött fel a kér­dés.
Mert­hogy az út­le­vél itt a lé­nyeg, ké­rem. Ro­má­ni­á­val, és kü­lö­nö­sen Szlo­vá­ki­á­val aka­dály­ta­lan ma­rad a kap­cso­lat­tar­tás, Szer­bi­á­val szem­ben vi­szont no­vem­ber­től a schengeni kö­ve­tel­mé­nyek mi­att élet­be lép a ví­zum­kény­szer, gya­kor­la­ti­lag el­vág­va az ot­ta­ni ma­gya­ro­kat az anya­or­szág­tól. Az el­múlt ti­zen­két év­ben a ter­mé­sze­tes fo­gyás, de kü­lö­nö­sen a há­bo­rús cse­lek­mé­nyek mi­at­ti el­ván­dor­lás kö­vet­kez­té­ben egy­ötö­dé­vel csök­kent a vaj­da­sá­gi ma­gyar­ság lé­lek­szá­ma, s ma már alig ha­lad­ja meg a 250 ez­ret. Az át­te­le­pü­lést meg­ál­lí­ta­ni nem le­het, az el­szán­tak amúgy is jön­nek: az ál­lam­pol­gár­ság ezen nem oszt, nem szo­roz. Sőt, a ha­tár át­jár­ha­tó­sá­ga – a ma­gyar út­le­vél bir­tok­lá­sa – épp, hogy a szü­lő­föld­ön ma­ra­dás­ra ösz­tö­nöz­het­né a dél­vi­dé­ki­e­ket. Így vi­szont az ot­ta­ni ma­gya­rok sze­ge­di ro­ko­na­ik meg­lá­to­ga­tá­sa előtt hos­­szú so­rok­ban fog­nak kí­gyóz­ni a sza­bad­kai fő­kon­zu­lá­tus előtt, mi­köz­ben a né­met ál­lam­pol­gár­ság­gal (is) ren­del­ke­ző szerb ven­dég­mun­kás BMW-jé­nek ab­la­kán ki­rö­hög­ve épp, hogy las­sít majd Röszkénél.
Én bár­mely or­szág he­lyé­ben meg­ad­nám Ko­vács Lász­ló­nak a ket­tős ál­lam­pol­gár­sá­got. Bár úgy tű­nik, még ez az egy is sok ne­ki.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”