OFFLINE | polgfilter | Doromboló cicus-díj
Doromboló cicus-díj
(2003. augusztus)
Ed­dig el­ső­sor­ban a ho­ni füg­get­len mé­dia­ér­tel­mi­sé­gi­ek nagy­ja­it ér­de­me­sí­tet­tük dí­junk­kal, ide­je, hogy né­mi­képp vál­toz­tas­sunk gya­kor­la­tun­kon, s tá­gabb ho­ri­zont­ra emel­jük mér­ték­tar­tás­ban meg­fá­radt te­kin­te­tün­ket. Így mos­tan­tól kü­lö­nös fi­gyel­met for­dí­tunk a fel­tö­rek­vő te­het­sé­gek­re épp­úgy, mint a mind­ed­dig meg nem ér­tett zse­nik­re.

Így akadt meg a sze­münk a Da­lia Lász­ló ál­tal jegy­zett, a Va­sár­nap Reg­gel­ben meg­je­lent Bárándy, az igaz­sá­gos cí­mű, min­den igényt ma­xi­má­li­san ki­elé­gí­tő in­ter­jún. A szer­ző dícséretes önmérsékletről tesz ta­nú­bi­zony­sá­got, ami­kor nem ad­ja köz­re biz­tos for­rás­ból szer­zett ér­te­sü­lé­se­it, mi­sze­rint igazságügyminiszterünk ál­ru­há­ban jár­ja Justitia pa­lo­tá­it, s az ar­ra ér­de­mes bí­ró­kat sa­ját zseb­ből ju­tal­maz­za meg csen­gő arany­fo­rin­tok­kal. Da­lia be­éri olyan szívhezszólóan egy­sze­rű meg­ál­la­pí­tá­sok­kal, mint „nagy­sze­rű kom­mu­ni­ká­tor”, „po­li­ti­kai mű­so­rok ki­hagy­ha­tat­lan és szí­ve­sen lá­tott ven­dé­ge” vagy „bril­lí­ro­zik”. A mi­nisz­ter sok szép ered­mé­nyét épp hogy csak meg­em­lí­ti, fel­tű­nő­en ke­rül­ve a po­ten­tát eset­le­ges túlsztárolását. A rend­kí­vül ele­gáns, fi­nom le­zá­rást akár ta­nít­hat­nák is Anettka mé­dia­aka­dé­mi­á­ján: „Bárándy Pé­ter­nek ugyan­ak­kor nem­csak a ba­rát­sá­gos, mo­soly­gós ar­cát is­mer­jük, a par­la­ment­ben több­ször meg­mu­tat­ta, hogy ha mél­tat­la­nul tá­mad­ják, bu­tus­ka kér­dé­se­ket tesz­nek fel, ak­kor ke­mény is tud len­ni.” A mél­tat­lan tá­ma­dá­sok­ban örö­mét le­lő, bu­tus­ka el­len­zék vég­re em­be­ré­re akadt.

- Turul -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”