OFFLINE | intro | a hónap nyertese
Kuncze Gábor
(2005. május)
Iga­zán si­ke­res idő;szak áll a sza­bad de­mok­ra­ták el­nö­ke mö­gött.

Előbb dön­tő fö­lén­­nyel nyert párt­be­li ki­hí­vó­i­val szem­ben (ar­ról iga­zán nem ő te­het, hogy fé­nyes győ­zel­mét a hí­rek­ben hát­tér­be szo­rí­tot­ta a szür­ke­ál­lo­mány kép­vi­se­le­té­ben fel­szó­la­ló Szék­he­lyi maestro hím­ves­­sző­zé­se), majd köz­tár­sa­sá­gi el­nök-ügy­ben párt­ja – a na­gyob­bik ko­a­lí­ci­ós part­ner­rel szo­ro­san együtt­mű­köd­ve – elő­ál­lí­tot­ta a já­ték­el­mé­let klas­­szi­kus vesz­tes-vesz­tes hely­ze­tét. A köz­vet­len el­nök­vá­lasz­tást (a Fi­desz­hez ha­son­ló­an) 15 éve kö­vet­ke­ze­te­sen el­len­ző párt el­nö­ke jó ér­zék­kel e-mailben kér­te ki „az em­be­rek vé­le­mé­nyét” a kér­dés­ről. A pá­rat­lan si­ker­szé­ri­á­ra egy or­szág­gyű­lé­si fel­szó­la­lás­sal tet­te fel a ko­ro­nát Kuncze: a par­la­men­ti hu­mor baj­no­ká­nak si­ke­rült egyet­len tő­mon­dat­ba („A kur­va anyád...”) sű­rí­te­nie az el­len­zék­ről foly­ta­tott, több­éves gon­dol­ko­dói mun­kás­sá­gá­nak ered­mé­nyét.

-


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. május (1493 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #1: _ (2005. -0. 6-. 06: 1)  

Kuncze Gábor ma 2005 jun.6-án visszariadót fúj ,mint véleményt nyílvánítana. Hiába ebben az
országban még nagyon sok a névtelen senki,
mert ahhoz, bátorság kellene vagy jellemesnek
kellene lenni,hogy nyíltan önmagunkat vállalva,
nem pedig jeligésen vagy anélkül voksolni ,nehogy bajunk legyen belőle. Íly emberek -
Göncz urral és Faludy Györgyökkel- mára már
kihaltak.Bár némi erölködés még volt "Szamizdatosok"-korában, akik ma már nyílvánosságra merték hozni nevüket,de sajnos
eltüntek .Különös ez egy SzDSz-pártnál.
Mára már csak ennyit, és aludjelszépenkisbalázs- kisbalázs.
Üdv.Krajnyák Anna

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”