OFFLINE | intro | a hónap vesztese
Németh Imre
(2005. május)
Hi­á­ba küz­dött meg ha­lált meg­ve­tő bá­tor­ság­gal a csö­pö­gő nyá­lú, hatalomsóvár gaz­dák­kal, hi­á­ba sza­ba­dí­tot­ta fel Bu­da­pes­tet a trak­to­ros el­nyo­más alól és vív­ta ki ez­zel Gyurcsány Fe­renc el­is­me­ré­sét.

Ami­kor a mel­let­te hi­tet te­vő, a Ma­gyar Nem­ze­tet ha­zu­go­zó kor­mány­fői és kor­mány­szó­vi­vői nyi­lat­ko­za­to­kat hal­lot­ta, már sejt­het­te: előbb-utóbb ér­te is el­jön a ret­te­gett Hét­fői Mi­nisz­ter­me­nesz­tő Frak­ció­ülés. Rá­adá­sul van ab­ban va­la­mi kü­lö­nö­sen meg­alá­zó, ha egy mi­nisz­ter utód­já­ul egy fel­ső­fo­kú me­ző­gaz­da­sá­gi tech­ni­kum­ban vég­zett em­bert ne­vez­nek ki (öröm az üröm­ben, hogy az in­téz­mény Né­meth Im­re szű­kebb pát­ri­á­já­nak szom­széd­sá­gá­ban, Kör­men­den ta­lál­ha­tó). A ne­héz na­pok­ban ta­lán csak an­­nyi vi­gaszra lel­het a volt tár­ca­ve­ze­tő: a mi­nisz­ter­el­nök­nek majd’ meg­ha­sadt a szí­ve ér­te em­ber­ként. Tes­sék mon­da­ni, van egy­ál­ta­lán igaz­ság e Föl­dön?

-


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. május (1493 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”