OFFLINE | polgfilter | Oli bácsi megmongya a frankót
A médiaértelmiségrõl
(2005. május)
A het­ve­nes évek­ben még na­gyon örül­tünk, hogy a csa­lád ara­nyos dokibácsija vég­re a kert­vá­ros­ban, ott­hon is ren­del­he­tett, nem kel­lett az SZTK-ba (csa­lá­dunk idő;­sebb tag­ja­i­nak a mai na­pig OTI) men­ni és ücsö­rög­ni a goly­vás alkeszek kö­zött.

Azonban döbbenten ta­pasz­tal­juk, hogy az el­múlt húsz év­ben sem­mi nem vál­to­zott. Ter­mé­szet­gyógy­ász­hoz jöt­tünk nagy­bá­tyánk­kal, Titi bá­csi­val. Le­hup­pa­nunk mel­lé a pad­ra és már most gyű­löl­jük a he­lyet. Pe­dig Titi még meg sem szó­lalt. Titi agg­le­gény, reumatikus pa­na­szai van­nak, és mit te­gyünk, sze­ret­jük őt. Nem csak azért, mert csa­lád­tag, ha­nem mert a ma­gyar mű­sza­ki ér­tel­mi­sé­gi­ek azon szé­les tá­bo­rá­ba tar­to­zik, aki­ket ugyan nem en­ged­tek an­nak ide­jén böl­csész­kar­ra, de épí­tő­mér­nök­ként is min­dent meg­tesz­nek an­nak ér­de­ké­ben, hogy kar­ban tart­sák ma­gu­kat. Most ép­pen a saj­tó van so­ron. Titi bá­csi el­kö­te­le­zett – és ami en­nél is jobb –, in­tel­li­gens re­ak­ci­ós, aki ér­tő szem­mel nyi­lat­ko­zik Do­rom­bo­ló Ci­cu­sunk sú­lyá­ról, la­punk nagy ba­rát­ja és konst­ruk­tív ja­vas­la­tai van­nak. Az a baj, hogy eb­ben a kis egér­lyuk­ban a sut­to­gás is han­gos, Titi bá­csi pe­dig meg­szok­ta, hogy irá­nyí­tott sü­ket­ség­ben szen­ve­dő mű­ve­ze­tők­kel kom­mu­ni­kál­jon. Titi or­dít. „Tu­dod, az­zal nem le­het vá­lasz­tást nyer­ni, hogy né­hány ezer ér­tel­mi­sé­gi­nek el­ma­gya­rá­zod, hogy mi­lyen jó a ter­mé­szet­jog. Bul­vár­lap kell, csö­csös nők­kel, ame­lyik be­mu­tat­ja, hogy ho­gyan lop­tak ezek, ki volt Szeva bá­csi al­kal­ma­zott­ja, ho­gyan it­ták meg az is­ko­la­te­jet”. És még „pub­li­cisz­ti­kák­kal nem le­het nyer­ni, azt nem ol­vas sen­ki (Kösz, Titi bá­csi). Fel kell tűr­ni az ing­uj­jat, el­men­ni a cég­bí­ró­ság­ra, meg haj­tó­kat in­ter­júz­ni, akik Erős Já­nos­nak ki­kö­töz­ték az őz­ba­kot a ma­gas­les alá”. Er­re meg­je­gyez­zük, a Dzsonnit nem en­ged­jük bán­ta­ni, úgy lő, mint a Bőr­ha­ris­nya, ilyes­mi­re nem szo­rul rá. Mi­u­tán a he­lyi­ség­ben már min­den­ki ket­tőnk dis­kur­zu­sát fi­gye­li, nincs mit vesz­te­nünk.
Elöl­já­ró­ban megemlítjük, hogy Ma­gyar­or­szá­gon min­den­ki kur­vá­ra ért a lap­csi­ná­lás­hoz, mert a fo­ci­ról be­szél­ni nem ér­de­mes, ma­rad a mé­dia. „Azt sze­re­tik az em­be­rek” – je­len­ti ki min­den­ki, aki már lá­tott pul­ton Blik­ket. Sze­re­tik a fo­cit, a puckó nő­ket, a bot­rányt, a sztár­in­ter­jú­kat. Az em­be­rek olya­nok. Te­gyük hoz­zá, hogy van ép­pen job­bos bul­vár­lap a vi­lág­ban, de nem biz­tos, hogy olyanok aka­runk len­ni, mint a Bild. Vagy ha igen, ak­kor is jó hall­gat­ni a meg­ve­sze­ke­dett konzikat, amint a sta­tá­ri­á­lis el­já­rás mel­lé oda­kö­ve­te­lik a bul­vár­la­pot. Olyan ez mint a ka­to­li­kus por­nó. Még nincs, de so­kan sze­ret­né­nek, csak a meg­fe­le­lő en­cik­li­kát vár­ják. Per­sze, ne ró­juk meg őket, Magyarországon, ahol a mé­dia szín­vo­na­la ilyen, a min­tá­kat sem le­het va­la­mi Bildungsromanból me­rí­te­ni. Ne­vet­nünk kell, ami­kor egy­ko­ri év­fo­lyam­tár­sa­ink kö­zül a leg­hü­lyéb­be­ket ke­res­ke­del­mi té­vé fő­szer­kesz­tői po­zí­ci­ójá­ban lát­juk vi­szont, ami­kor az an­gol fa­kul­tá­ci­ó­ról szem­mel lát­ha­tó­an ki­do­bott kis­le­ány at­lan­ti kül­po­li­ti­kai szak­ér­tő­ként il­let­ve grand reporter-ként je­le­nik meg (szer­zőnk sze­mér­mes: Zöld­he­gyi Ka­ta­lin­ra gon­dolt – a szerk.), ami­kor Ta­nár Urak dúl­nak. A má­sik kül­po­li­ti­kai atya­mes­ter, nem em­lék­szünk, hogy meg­kap­ta-e a Prima Primissimát, már a je­lö­lés té­nye is bot­rány: aki 1947-ben büsz­kén ír­ta a Mindszenty-ellenes för­med­vé­nye­it a kom­mu­nis­ta saj­tó­ba („ólmosbottal dol­go­zott a za­la­eger­sze­gi plé­bá­nos”), ma is büsz­kén kom­men­tál­hat­ja az új pá­pa meg­vá­lasz­tá­sát. (Gya­núnk sze­rint ez meg Gömöri End­re – a szerk.) Az is­te­ní­tett gonzo új­ság­írás sztár­jai pe­dig, amint hoz fe­lé­jük egy kis zse­ton­sza­got a szél, rög­vest szmo­kin­got öl­te­nek, bok­szot kom­men­tál­nak, szí­nes, dom­bor­nyo­má­sos ál­ma­ga­zi­nok­ba, élet­mód-izék­be ír­nak ret­ten­tő sok pén­zért. Eset­leg az Axelero el­nö­ke­ként sar­col­ják az ő né­pü­ket. Ami­vel nincs sem­mi baj, ezt mi is sze­ret­nénk, akár ki­csit ke­ve­sebb pén­zért. De mi leg­alább nem ad­juk el ma­gun­kat ki­csi meg­nyo­mo­rí­tott balliberálisnak, aki hasz­ta­lan pró­bál­ja meg­újí­ta­ni a saj­tó­nyel­vet, a tár­sa­dal­mat, a ma­gyar élet vi­lá­gát, épp­hogy csak te­lik ne­ki a ma­ci­saj­tos zsöm­lé­re. Mu­lat­sá­gos egy olyan ménsztrímben len­ni, amely fo­lya­ma­to­san ki­sebb­sé­gi­nek ha­zud­ja ma­gát. Kön­­nyei pe­dig po­tyog­nak az ofszetpapírra, Bódi Szil­via mel­lé, és még jut be­lő­lük a szám­la­tömb in­di­gó­já­ra is. És utób­bi­ak még a jók, a táp­lál­ko­zá­si lánc te­te­je, mert akad köz­tük né­hány em­ber, aki va­ló­ban sza­bad­el­vű, és nem tap­si­kol ön­fe­led­ten antiliberális sze­mét­sé­gek­nek. A töb­bi­ek egy­sze­rű­en csak sze­gény idi­ó­ták, akik mi­nél mé­lyebb­re sze­ret­nék fúr­ni ma­gu­kat a po­li­ti­ka ánuszába, a Szaddámról írott ál­köny­ve­ik­kel, a ro­ha­mo­san ter­je­dő Kurucz Pé­ter-hang­hor­do­zás­sal, a büsz­ke curriculummal, amely­ben az sze­re­pel, hogy az Ob­jek­tív­ben hord­ták a ká­vét Bá­nó And­rás­nak, és ha őket ki­dob­ják, még min­dig vis­­sza­me­het­nek ügy­véd­nek. Szak­vizs­ga nél­kül, ha­vi ötvenhétezerért, per­sze, élet­sze­rű­en. Csak­is. Az­tán hipp-hopp, té­vé­al­el­nök lesz be­lő­lük.
Titi bá­csi gö­cög: ő csak a jobb­ol­da­li anar­chis­tát akar­ta ki­hoz­ni be­lő­lünk, is­mer min­ket, mint a rossz pénzt. Át­vert. Csak ide­ge­sí­tet­ték a vá­ró­szo­bai egye­dek, és fel akar­ta nyom­ni a bu­rá­ju­kat, de egye­dül nem ment.
Nyí­lik az aj­tó, ki­lép a fel­cser. Re­mél­jük, nem ér­tünk jön.Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. május (1493 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #10: _volt (2005. -0. 7-. 13: 1)  

Hát itt se túl nagy a forgalom!!!!!

  
  Válaszok struktúrája


  #9: _volt (2005. -0. 7-. 13: 0)  

Tegnap este furcsán visszafogott volt az Ablonczy!!
Úgy tünt, mint ha szerepcsere történt volna a Magyar Hírlapossal!

  
  Válaszok struktúrája


  #8: _Jos (2005. -0. 6-. 10: 1)  

Jó ez a cikk, csak mégsem

Méghogy nincs magyarországon jobboldali bulvár?
Schmittblikk. Ugye emlékszik mindenki?
Fideszes szórólapok, plakátok: így megy fel az ár, úgy csökkennek a bérek. Mindenki látott már ilyet.
Ja, és a Magyar Nemzet. Hát, az az újság, amelyiknek a címlapján volt Juszt nyúlvadászata az nekem eléggé bulvár. Meg az online változatban a címlapon megnézte valaki, hogy mik vannak? Ilyet a NOL- on sosem láttam.

  
  Válaszok struktúrája


  #7: _abrudbányai (2005. -0. 5-. 25: 1)  

Mi van, Lipótmezőn elkészült végre a szélessáv?

  
  Válaszok struktúrája


  #6: _ (2005. -0. 5-. 23: 1)  

A beszólás szabadsága

Sódban sok a pol-sztár
érettük ki szalad,
mint én tévé elől
ha hallom hangodat?

Meglepő? Az nem vagy.
Inkább mulatságos.
Képzelt tehetséged
egészségre káros.

Elhiresült kvalitásod
árokszéli pipacs.
Nem vagy te egyéb mint
lapos gyenge ripacs.

Rózsa gyurkát múlod
alul sokszor nagyon.
Pedig gyugyót alulütni,
nem egyszerű vagyon.

Két nagy nulla.. Klozet.
Pedig de jó lenne,
kettőtök keresztnevéből
ha zseni kikelne.

Még műsor-hátteret
sem tudsz prezentálni.
Ezért kényszerültél
máséhoz nyulkálni.

Ütöttek is gyorsan
a praclidra nagyot.
Miattad kell szégyellenem,
hogy én magyar vagyok?

Pedig te nem vagy az!
Herélsz e hazában.
Polgárok hátán és
pénzük birtokában.

Akad itten egypár
százalék más lakó.
Tőlük is befolyik
feléd némi adó.

Pengetnek ám ők is
eléggé rendesen.
Te a pénzükből ülsz
mint vadász a lesen

műsorodban, amely
annyira a tiéd,
amennyire tulajdonom
egy holdbéli vidék.

Népakaratból segg
ovis viccet gyáthat,
királyi tévében adva?
Mit képzelsz? Te állat!

Sok millió magyarba rúgsz,
tulajdon pénzükön?
Rosszindulatú takony vagy!
Hányadék a köbön!

Erkölcsi hullád már
elszáradt jó régen.
Hiéna sem érintette
átlépett a mérgen.

Ne hidd ám, hogy hülye
az aki csak hallgat!
Zebracsikos leszel
ha törik a szarvad.

Pol rendeléseknek
teszel csak eleget
A pénzt rá a nép adózza
te meg bezsebeled.

Nem irigylem tőled
de mi nem illet, árthat.
Immateriál javaknak
erősen hiján vagy.

A penész is hasznos.
Feltéve ha nemes.
Na de téged látni
nem éppen kellemes.

Üres szókat vagy csak
szaporitni képes.
Kölykeidhez fokozottan
megértő, negédes.

Gyermekeid tudjuk már ezt,
pol óriás bébik.
Mosod is a retket róluk
ahogyan ők kérik.

Bár ha nálad megjelennek
esnek a mércébül.
ők se tudják, ázsiójuk
vajon mért nem szépül.

Tudunk rólad mást is.
Nem vagyunk oly hülyék.
Megosszuk a nemzttel is
csak várj egy kicsikét.Aki ringbe száll, az
állja az ütést is.
Ha pankrátorkodik, akkor
elfenekelést is.

Melegben jól olvad
lopótökön a vaj.
És ha lecsepegett
máris készen a baj.

Akkor aztán bizony
lehet későn sirni.
Köztársasági elnöknek
kegylevelet irni.

Mert, hogy az nevet jót
ki utoljára nevet.
Szivből kacagni pedig
csak időzitve lehet.

Ketyeg is alattad
a pokolszerkezet,
melynek alkotója
te magad vagy, lehet.

No de visszatérek
kritikámhoz lassan.
A vékony fedréteget
kissé megkaparjam.

Puszedlimáz vagy te
bekeverve szarral.
Harangozó, kötél nélkül,
szekrény-méret arccal.

Már ha a busódat
arcnak lehet hivni.
Mert az archoz más kell
nem ily mohács holmi.

Jó, legyen. Pofás vagy.
kiegyezel ezzel?
Vagy maradsz pofátlan
s kárhozol ezerrel?

Biz' nulla vagy sanya
néznii is sanyarú.
Egy egész nemzetben
érett bizonysággá gyanú.

Csak a szellem-toprongy
tart téged istennek.
Szólásod a szakadt spárga
őnáluk még elmegy.

Lakodalom Lajos
hozzád képest érték!
Vendégeid igen gyakran
csak tőkétlen récék.

Égszinkék bőr ruci,
ez nálad a trendi?
Bugyi-rózsaszin ing,
bőrre varrva? Vagy mi?

Nem először látom
rózsa ümögödet!
Vagy nem vedlettél át
a melegházból jövet?

Netán ez védjegyed?
Márkád és imázsod?
Te viseled amott.
Én meg itt behányok.

Kopasztani szeretsz.
És semmit sem adni!
Vagy ha mégis adsz,
hát az is sekély, talmi!

Bóvli mint te magad
szimpla, hamis telér.
de ki adhat többet

annál amit megér.

Sajtnak is büdös vagy!
Hát még rózsaviznek!
Ebugatta viselője
a rózsaszin ingnek.

Lassan lehámozzuk
a rohadt krumplit végül.
Nocsak, mit találunk?
Ember beleszédül!

Kristálypohárból ím,
igy lesz kancsó, bögre,
lepattant plé' bili,
nemzet szaros vödre..


  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”