OFFLINE | polgfilter | Doromboló cicus-díj
Ál­do­romb
(2005. május)
Az el­múlt hó­nap­ban szo­kat­la­nul szűk me­zőny so­ra­ko­zott fel a ván­dor­dí­jun­kért fo­lyó ver­seny­ben.

A vissza­fo­gott ér­dek­lő­dés oka­it ku­tat­va akad­tunk rá ar­ra a gyöngy­szem­re, amely fö­lött el­ső­re át­sik­lott te­kin­te­tünk, csak másodjára vettük észre, mek­ko­ra sport­ér­ték­kel is bír. Bol­gár György Bűn és bűn­hő­dés cí­mű, népszavás pub­li­cisz­ti­ká­já­ról van szó. Már kez­det­től gya­na­kod­nunk kel­lett vol­na, ami­kor szer­zőnk Or­bán Vik­tor, a pá­lya­vé­gi fő­el­len­ség vo­nat­ko­zá­sá­ban olyan ki­je­len­té­se­ket tett, mint „vi­tán felül az új ma­gyar de­mok­rá­cia egyik ki­emel­ke­dő po­li­ti­kai egyé­ni­sé­ge, re­mek ösz­tö­nök­kel, ér­zék­kel, szi­mat­tal, ve­ze­tői al­kat­tal”, meg hogy „po­li­ti­kai lény, aki­nek ko­moly tör­té­nel­mi ér­de­mei is van­nak”. Az írás töb­bi ré­szé­ből ki­de­rül, hogy Bol­gár azért nem Bencsik And­rás vagy ép­pen Lo­vas Ist­ván po­zí­ci­ó­it vet­te cél­ba: a sok szép jel­ző­vel Or­bán (ide­ig­le­nes) visz­­sza­vo­nu­lá­sa mel­lett ér­vel, mert­hogy az­zal jár­na csak min­den­ki (úgy­mint a kor­mány­párt­ok, a Fi­desz, a de­mok­rá­cia és a nem­zet) iga­zán jól. A gon­do­lat­me­net töb­bi ré­sze ter­mé­sze­te­sen a meg­szo­kott MIÉP és hokijegy, D-209 és sző­lő mo­tí­vu­mok­ból épít­ke­zik, de mind­ez szót sem ér­de­mel a hí­zel­gő jel­zők je­len­tő­sé­gé­hez ké­pest. Ami­kor szer­zőnk össze­rán­colt hom­lok­kal ag­gó­dik a volt mi­nisz­ter­el­nök po­li­ti­kai jö­vő­jé­ért, ci­cu­sunk sem te­het mást, mint hogy ki­ve­szi ré­szét e fe­le­lős­ség­tel­jes vál­la­lás­ból: má­jus­ban Bol­gár Györgynek (ál)dorombol.

-


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. május (1493 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”