OFFLINE | intro | a hónap vesztese
MSZP
(2004. július)

A hó­nap vesz­te­se az a párt, ame­lyik­nek a sza­va­zói nem vi­sel­ked­nek a lo­gi­ka ele­mi sza­bá­lyai sze­rint. Hogy vi­sel­ke­dé­sük il­lo­gi­kus, azt ép­pen a mi­nisz­ter­el­nök ál­la­pí­tot­ta meg, ek­ként: „Azért ma­rad­tak tá­vol a szo­ci­a­lis­ta sza­va­zók, mert lát­ták, hogy a kor­mány te­szi a dol­gát.” Fel­mér­ni is le­he­tet­len, mit te­gyen egy ilyen kö­vet­ke­zet­len mű­kö­dé­sű tá­bor­ral bí­ró párt, ha vá­lasz­tást akar nyer­ni. Ne kor­má­nyoz­zon? Ros­­szul kor­má­nyoz­zon? Áll­jon fej­te­tő­re? Vagy for­dít­va? Bez­zeg Me­fisz­tó kis­öcs­­csé­nek ke­ze nem re­me­gett a joystick-on és zombiszavazói, ki­fe­je­zés­te­len te­kin­tet­tel: mind el­men­tek. Rossz ne­künk – gon­dol­hat­ják eb­ben a párt­ban. Ha meg­fi­zet­jük őket, nem sza­vaz­ni men­nek, ha­nem a lot­tó­zó­ba. Ha gázkompenzálunk, nem fű­te­nek, mert nyár van. Ha emel­jük a szocpolt, vis­­sza­kér­dez­nek, hogy mi­re ve­gyék fel. Ha az el­len­zék uszít, a kor­mány­pár­ti sza­va­zók meg­nyug­sza­nak. S hogy épp a ke­le­ti me­gyék­ben gon­dol­ták úgy, hogy min­den rend­ben van… mint­ha az egész vi­lág ös­­sze­es­kü­dött vol­na...!


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”