OFFLINE | intro | "a szerkesztő azt üzente"
Nyár van
(2004. július)

Nem ret­ten­ti el a nem­zet mu­to­ga­tós bá­csi­ját ár­víz, meg­szo­rí­tó cso­mag, vá­lasz­tá­si maf­lás, jobb ügyek­nek ki­já­ró szí­vós­ság­gal te­ker el nya­ral­ni rendszeresen me­le­gebb ég­haj­lat­ra. Ami­vel egyéb­ként sem­mi baj nincs: Ma­gyar­or­szág mi­nisz­ter­el­nö­ke ott és ak­kor üdül, ami­kor csak akar. Ha vi­szont a prájminiszter nagy han­gon oszt­ja az oko­sat a jó­lé­ti ál­la­mok vé­gé­ről, majd­nem-dip­lo­más szó­vi­vő­je pe­dig egész nyá­ri kor­mány­mun­kát ígért, ak­kor nem úri do­log el­húz­ni öt­csil­la­gos üdü­lő­köz­pont­ba. Medgyessy te­hát csó­kol­tat min­den­kit, mi azon­ban ren­dü­let­le­nül épít­jük a mo­dern eu­ró­pai köz­tár­sa­sá­got, eb­ben a hó­nap­ban a ma­gyar fo­ci há­za tá­ján néz­tünk kö­rül, Budafo­kon és hen­tes­nél jár­tunk, fo­lyó­ira­to­kat ol­vas­tunk, cédéket hall­ga­tunk, meg­un­ha­tat­lan Oli bá­tyánk pe­dig a re­ví­zi­ó­ról mond­ja meg a fran­kót.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”