OFFLINE | téma |
Fiatal edzők a láthatáron
(2004. július)

Ha a ma­gyar baj­nok­ság nyu­ga­ti pi­ac­ra akar ter­mel­ni, ak­kor nem árt, ha egy já­té­kos már az itt­ho­ni éve­i­ben ta­pasz­tal va­la­mi olyat, ami a nyu­ga­ti edzés­mód­sze­rek­re ha­son­lít. Nincs sok do­log, amit a ma­gyar baj­nok­ság­ban di­csér­ni le­het, de azért egy ha­tá­ro­zot­tan reménytkeltő, jó ten­den­cia már lát­ha­tó: ge­ne­rá­ció­vál­tás ké­szül az edzői kar­ban.
Né­hány éve még a tra­gi­ku­san el­hunyt Si­mon Ti­bor volt az el­ső fecs­ke, az­tán jött Bozsik Pé­ter, aki az ötö­dik vi­dé­ki ma­gyar baj­no­kot fa­rag­ta a Za­la­eger­szeg­ből. Cser­tői Au­rél olyan já­té­kos­ál­lo­mányt tar­tott a baj­no­ki cím kö­ze­lé­ben egy egész sze­zo­non ke­resz­tül, ame­lyik­kel a ki­esés el­len kel­lett vol­na küz­de­nie. Szen­tes Láz­ár a Deb­re­cent vit­te az UE­FA-ku­pa ta­va­szi for­du­ló­já­ig. Pin­tér At­ti­la baj­nok­sá­got és ku­pát nyert a Fe­renc­vá­ros­sal, de a leg­han­go­sabb si­ke­re Mé­szöly Gé­zá­nak volt, aki a ki­len­ce­dik hely­ről tor­ná­zott fel egy szin­te csak ifistákből ál­ló Új­pes­tet odá­ig, hogy csak egyet­len gól kel­lett vol­na a baj­no­ki cím­hez.
Jel­zés­ér­té­kű, hogy az ál­ta­la fél­idő­ben át­vett csa­pat az edző­kép­zés fe­je­del­me, Mezey György ke­ze alatt ju­tott mély­pont­ra. Mezeynek nem ez volt az el­ső ha­son­ló ku­dar­ca: 2001-ben az ál­ta­la majd­nem ki­ve­ze­tett Va­sast vet­te át Bozsik Pé­ter, aki úgy de­bü­tált edző­ként, hogy do­bo­gó­ra vit­te a csa­pa­tot.

- S. H. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”